Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8721Dz.U. 2023 poz. 462
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(art. 6a ust.5 pkt 6)
2023-12-05

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

6) szczegółowe wymagania w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - niezaległe
 
8722Dz.U. 2023 poz. 462
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(art. 6a ust.5 pkt 1)
2023-12-05

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób i tryb weryfikacji przez Agencję spełniania warunków, o których mowa w ust. 1

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - niezaległe
 
8723Dz.U. 2022 poz. 2280
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 8)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego i członków Zespołu Egzaminacyjnego, o których mowa w art. 53 ust. 5 pkt 1, uwzględniając nakład pracy związany z przeprowadzaniem PESD

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8724Dz.U. 2022 poz. 2280
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 6)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 43 ust. 3, wprowadzanych do EKS przez kierownika specjalizacji, uwzględniając konieczność zapewnienia pełnej informacji niezbędnej do prowadzenia specjalizacji

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8725Dz.U. 2022 poz. 2280
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 5)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) regulamin postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniając konieczność prawidłowego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8726Dz.U. 2022 poz. 2280
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 4)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wykaz specjalności, w których diagnosta laboratoryjny posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia, uzyskaną na podstawie dotychczasowych przepisów, może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i 2, uwzględniając potrzebę zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8727Dz.U. 2022 poz. 2280
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 3)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych, o którym mowa w art. 37 ust. 11 pkt 1, uwzględniając nakład pracy związany z przeprowadzaniem czynności kontrolnych

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8728Dz.U. 2022 poz. 2280
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 2)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) wykaz kodów specjalizacji w określonych dziedzinach medycyny laboratoryjnej, uwzględniając możliwość wyszukania danej dziedziny medycyny laboratoryjnej

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8729Dz.U. 2022 poz. 2280
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 5 ust.6)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, zwanej dalej „Krajową Radą”, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zabiegów i czynności, o których mowa w ust. 5, oraz osób uprawnionych do ich wykonywania, uwzględniając bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta oraz potrzebę zapewnienia odpowiedniej jakości badań laboratoryjnych.

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8730Dz.U. 2022 poz. 2280
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 9 ust.2)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinno odpowiadać laboratorium, w tym warunki sanitarne pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do zakresu wykonywanych badań laboratoryjnych oraz kwalifikacje personelu i kierownika laboratorium, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8731Dz.U. 2022 poz. 2280
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 10 ust.4)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe standardy jakości dla laboratoriów, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu i jakości czynności medycyny laboratoryjnej.

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8732Dz.U. 2022 poz. 2280
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 19 ust.7)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, skład komisji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb jej działania, a także tryb orzekania o stanie zdrowia diagnosty laboratoryjnego, mając na uwadze konieczność prawidłowego wykonywania zawodu przez diagnostę laboratoryjnego, zapewnienie sprawnego działania komisji oraz prawidłowego wydawania przez komisję orzeczeń.

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8733Dz.U. 2022 poz. 2280
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 71 ust.6)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego” oraz szczegółowe rodzaje zabezpieczenia go przed sfałszowaniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną, kierując się koniecznością zapewnienia ochrony danych osobowych oraz sposobem użytkowania dokumentu.

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8734Dz.U. 2022 poz. 2280
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 65 ust.7 pkt 2)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) liczbę punktów edukacyjnych przyznanych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 2, oraz dokumenty potwierdzające ich realizację, a także liczbę punktów niezbędnych do wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego

– mając na celu zapewnienie właściwej jakości ustawicznego rozwoju zawodowego oraz rzetelnego sposobu dokumentowania jego przebiegu.

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8735Dz.U. 2022 poz. 2280
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 65 ust.7 pkt 1)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór karty doskonalenia zawodowego diagnosty laboratoryjnego

– mając na celu zapewnienie właściwej jakości ustawicznego rozwoju zawodowego oraz rzetelnego sposobu dokumentowania jego przebiegu.

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8736Dz.U. 2022 poz. 2280
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 13)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

13) wysokość opłaty, o której mowa w art. 51 ust. 1, uwzględniając koszty przeprowadzenia PESDL oraz wydania dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8737Dz.U. 2022 poz. 2280
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 1)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz dziedzin medycyny laboratoryjnej, w których jest możliwe odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, uwzględniając potrzebę zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8738Dz.U. 2022 poz. 2280
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 12)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

12) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PESDL oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie korekty dyplomu

– mając na celu zapewnienie sprawnej realizacji zadań przez CEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8739Dz.U. 2022 poz. 2280
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 11)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

11) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu albo odpisu dyplomu PESDL oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PESDL

– mając na celu zapewnienie sprawnej realizacji zadań przez CEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8740Dz.U. 2022 poz. 2280
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 10)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

10) wzór dyplomu specjalisty, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości dokumentu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe