Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8741Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 25 ust.8 pkt 3)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) maksymalne wielkości pomocy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8742Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 25 ust.8 pkt 4)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
4) maksymalną intensywność pomocy,

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8743Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 25 ust.8 pkt 5)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy oraz w raporcie rocznym
i raporcie końcowym z realizacji zadań objętych pomocą

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8744Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3 pkt 1)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) programy lub przedsięwzięcia, w ramach których będzie udzielana pomoc publiczna lub pomoc de minimis

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8745Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3 pkt 2a)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy, o której mowa w pkt 1, w tym:
a) przeznaczenie pomocy,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8746Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3 pkt 2b)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy, o której mowa w pkt 1, w tym:
b) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8747Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3 pkt 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób kumulowania pomocy, o której mowa w pkt 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8748Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3 pkt 4)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
4) maksymalne wielkości pomocy, o której mowa w pkt 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8749Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3 pkt 5)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
5) maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w pkt 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8750Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3 pkt 6)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
6) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy oraz w raporcie rocznym
i raporcie końcowym z realizacji zadań objętych pomocą, o której mowa w pkt 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8751Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3e pkt 1a)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania przyznanych środków finansowych w ramach programu „Diamentowy Grant”, w tym tryb:
a) oceny wniosków dotyczących zadań przewidzianych do finansowania

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8752Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3e pkt 1b)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania przyznanych środków finansowych w ramach programu „Diamentowy Grant”, w tym tryb:
b) oceny realizacji finansowanych zadań

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8753Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3e pkt 1c)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania przyznanych środków finansowych w ramach programu „Diamentowy Grant”, w tym tryb:
c) rozliczania przyznanych środków finansowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8754Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3e pkt 2)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8755Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3e pkt 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym i raporcie końcowym z wykorzystania środków
finansowych, zawierających informacje o realizacji zadań, wraz z rozliczeniem finansowym poniesionych
kosztów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8756Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 28 ust.5 pkt 1)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8757Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 28 ust.5 pkt 2)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe
lub naukowo-techniczne

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8758Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 28a ust.8 pkt 1)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców, w tym tryb oceny wniosków o przyznanie stypendium naukowego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8759Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 28a ust.8 pkt 2)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie stypendium naukowego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8760Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 29 ust.5)
2015-05-25

 Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom, o których mowa w ust. 3 i 4

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone