Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8741Dz.U. 2019 poz. 477
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.10)
2018-11-30

Rada Ministrów określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, wysokość dopłat na rok następny

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8742Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 151 ust.2)
2018-12-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", ogłasza wysokość stawek należności na rok następny.

 
Zamknięte - uchylone
 
8743Dz.U. 2023 poz. 1948
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

(art. 4 ust.4)
2018-12-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8744Dz.U. 2023 poz. 900
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 47 ust.1 pkt 3a)
2025-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym:

a) tygodniowy, a w przypadku szkół prowadzących zajęcia w formie zaocznej – semestralny, wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w branżowej szkole II stopnia

- uwzględniając zakres celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, potrzebę dostosowania oferty edukacyjnej szkół do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy, a także realizację zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 2, oraz możliwość przygotowania uczniów do uzyskania umiejętności przydatnych do wykonywania określonego zawodu

 

 

 

 

Minister Edukacji
Otwarte - niezaległe
 
8745Dz.U. 2023 poz. 900
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 47 ust.1 pkt 3b)
2025-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym:

b) minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych

 

Minister Edukacji
Otwarte - niezaległe
 
8746Dz.U. 2022 poz. 1105
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 38 ust.1 pkt 1a)
2018-06-24

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach: 

 a) podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów"

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8747Dz.U. 2022 poz. 1105
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 38 ust.1 pkt 1b)
2018-06-24

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach: 

 b) udzielania powiatowi dotacji celowych na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8748Dz.U. 2022 poz. 1105
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 38 ust.1 pkt 1c)
2018-06-24

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach: 

 c) udzielania dotacji gminie, która zapewni lokal mieszkalnykandydatowi na repatrianta ora członkom najbliższej rodziny repatrianta

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8749Dz.U. 2022 poz. 1105
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 38 ust.1 pkt 1d)
2018-06-24

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach: 

  d) przekazywania staroście z budżetu wojewody środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8750Dz.U. 2022 poz. 1105
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 38 ust.1 pkt 1e)
2018-06-24

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach: 

e) udzielania dotacji celowej gminie, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego lub wyposażyła go w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8751Dz.U. 2022 poz. 1105
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 38 ust.1 pkt 2)
2018-06-24

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory wniosków o udzielenie dotacji, o których mowa w pkt 1 lit. b, c i e.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8752Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 262 ust.2)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie 1 m2 gruntu, kierując się rodzajami przedsięwzięć, na potrzeby których następuje oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, o których mowa w art. 261 ust. 1.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8753Dz.U. 2023 poz. 900
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 47 ust.1 pkt 3c)
2025-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym:

c) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego

- uwzględniając zakres celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, potrzebę dostosowania oferty edukacyjnej szkół do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy, a także realizację zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 2, oraz możliwość przygotowania uczniów do uzyskania umiejętności przydatnych do wykonywania określonego zawodu

 

 

 

Minister Edukacji
Otwarte - niezaległe
 
8754Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 30)
2020-10-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób wykonywania kontroli, stosowane przy tym dokumenty i ich wzory oraz sposób planowania kontroli, w tym opracowania planu kontroli

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8755Dz.U. 2024 poz. 497
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 65 ust.3 pkt 4)
2018-10-23

  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, mając na względzie efektywność zarządzania, bezpieczeństwo i rentowność lokat, określi, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowy sposób ustalania kosztów, o których mowa w art. 59 ust. 3, z uwzględnieniem w szczególności kosztów, które mogą być uznane za koszty zarządzania środkami FRD

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8756Dz.U. 2022 poz. 854
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

(art. 111 ust.5)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb składania wniosków, o których mowa w ust. 2, wzór wniosku o udzielenie dotacji oraz niezbędne dokumenty

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8757Dz.U. 2022 poz. 854
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

(art. 25 ust.4)
2019-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielania urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8758Dz.U. 2022 poz. 854
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

(art. 31 ust.21)
2019-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielenia i korzystania ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8759Dz.U. 2022 poz. 97
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców

(art. 21 ust.5)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb składania wniosków, o których mowa w ust. 2, wzór wniosku o udzielenie dotacji oraz niezbędne dokumenty

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8760Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 292 ust.1 pkt 1)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)wysokość jednostkowych stawek opłaty podwyższonej, o których mowa w art. 291

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane