Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8741Dz.U. 2022 poz. 2057
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 6g pkt 2)
2023-08-10

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) podstawowe dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, które stanowią podstawę uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8742Dz.U. 2022 poz. 2057
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 6g pkt 3)
2023-08-10

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy sposób dokonywania uzgodnień projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8743Dz.U. 2022 poz. 2057
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 6g pkt 4)
2023-08-10

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór pieczęci oraz karty uzgodnienia potwierdzających uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8744Dz.U. 2022 poz. 2057
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 6g pkt 5)
2023-08-10

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego, oraz wzór tego zawiadomienia

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8745Dz.U. 2022 poz. 2057
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 11j ust.19 pkt 1)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór zawiadomienia, którym rzeczoznawca informuje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

o szkoleniach dla rzeczoznawców, w których brał udział

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8746Dz.U. 2022 poz. 2057
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 11j ust.19 pkt 2)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla rzeczoznawców

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8747Dz.U. 2022 poz. 2057
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 11j ust.19 pkt 3)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób i tryb wnoszenia opłaty za szkolenie dla rzeczoznawców

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8748Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 2)
2020-11-30

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

2) sposób prowadzenia ewidencji transakcji zawartych przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz transakcji zawartych na rachunek własny towarzystwa lub rachunek własny towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela papierów wartościowych, ewidencji zleceń składanych przez uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych, a także ewidencji transakcji zawartych przez towarzystwo w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

 

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8749Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 1)
2020-11-30

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób, warunki i szczegółowy zakres działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu audytu wewnętrznego w towarzystwie

 

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8750Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 32a ust.9 pkt 1)
2019-04-21

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i warunki postępowania podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2, w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów, w tym określi pojęcie konfliktu interesów i sposób postępowania podmiotu w zakresie konfliktów interesów

 

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8751Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26d ust.7)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wysokość wpłaty lotniczej, o której mowa w ust. 1

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8752Dz.U. 2023 poz. 773
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

(art. 31)
2013-01-01

 Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy sprawozdawczych i objaśnienia co do sposobu ich wypełniania oraz wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8753Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 36 ust.13 pkt 1)
2016-05-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, stanowiska służbowe w jednostkach

organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk

oraz dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach

służbowych, w tym:

1) rodzaj stanowisk służbowych oficerskich, aspiranckich, podoficerskich i szeregowych

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8754Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 36 ust.13 pkt 2)
2016-05-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, stanowiska służbowe w jednostkach

organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk

oraz dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach

służbowych, w tym:

2) staż służby lub pracy wymagane do zajmowania poszczególnych stanowisk służbowych

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8755Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 36 ust.13 pkt 3)
2016-05-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, stanowiska służbowe w jednostkach

organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk

oraz dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach

służbowych, w tym:

3) wykształcenie wymagane do zajmowania niektórych stanowisk służbowych

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8756Dz.U. 2022 poz. 2336
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych

(art. 32 ust.6)
2013-04-30

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania, potwierdzenia posiadania, terminy i zakres weryfikacji wielkości, sposób dysponowania oraz formę gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8757Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64f ust.3)
2012-10-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w poszczególnych kategoriach zezwoleń

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8758Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 99 ust.14a)
2013-04-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 8a, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jej wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8759Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 99 ust.14)
2021-11-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8760Dz.U. 2023 poz. 1587
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 61)
2018-01-01

 Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru

Minister Środowiska 
Zamknięte - uchylone