Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8741Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 38 ust.3 pkt 2a)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

 2) sposób oznakowania: 

a) jednostek systemu

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8742Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 38 ust.3 pkt 1)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór graficzny systemu, będący jego oznaczeniem

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8743Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 29 ust.10)
2018-06-26

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres zadań woje-wódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8744Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 27b ust.24 pkt 4)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzory zaświadczeń o ukończeniu kursów, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 7

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8745Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 27b ust.24 pkt 3)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy sposób przeprowadzania egzaminów kończących kursy, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 7

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8746Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 27b ust.24 pkt 2)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) kwalifikacje kadry dydaktycznej

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8747Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 27b ust.24 pkt 1)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) ramowe programy kursów, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 7

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8748Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 27 ust.5 pkt 2)
2019-01-01

 

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ramowe procedury:

2) dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8749Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 27 ust.5 pkt 1)
2019-01-01

 

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ramowe procedury:

1) przyjmowania oraz obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8750Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 26a ust.5)
2021-01-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8751Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 25b ust.6)
2018-06-26

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, organizację, sposób funkcjonowania oraz elementy techniczne dyspozytorni medycznej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8752Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 24h)
2021-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentacji dyspozytorni medycznej prowadzonej w SWD PRM, mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawnej realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych oraz współpracy SWD PRM z systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego.

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8753Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 24g pkt 5)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) minimalne wyposażenie stanowisk pracy SWD PRM w dyspozytorni medycznej, w miejscu stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, w specjalistycznym środku transportu sanitarnego wykorzystywanym przez zespół ratownictwa medycznego i na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8754Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 24g pkt 4)
2019-01-01

 

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób działania systemu w sytuacji awarii SWD PRM

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8755Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 24g pkt 3)
2019-01-01

 

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób zarządzania SWD PRM

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8756Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 24g pkt 2)
2019-01-01

 

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób utrzymania SWD PRM

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8757Dz.U. 2023 poz. 1743
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

(art. 15 ust.2)
2019-08-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzór orzeczenia lekarskiego i wzór orzeczenia psychologicznego

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8758Dz.U. 2023 poz. 2465
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 11 ust.4a)
2019-09-07

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji, o których mowa w ust. 4, oraz sposób i terminy przekazywania tych danych do SIM

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8759Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 12e pkt 5)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób potwierdzania, dokumentowania i zatwierdzania poszczególnych form doskonalenia zawodowego

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8760Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 12e pkt 4)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone