Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8741Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 155d ust.1 pkt 1)
2013-03-05

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw środowiska i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób prowadzenia monitoringu wód, o którym mowa w art. 155a ust. 1 pkt 2, w tym:
1)    rodzaje i kryteria wyznaczania stanowisk badań monitoringowych, zapewniając pobór próbek w punktach pomiarowych zlokalizowanych na obszarach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

 
Zamknięte - uchylone
 
8742Dz.U. 2022 poz. 1731
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.3)
2024-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy zakwalifikowanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 16c ust. 7, do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie leczniczym utworzonym przez tego ministra oraz wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8743Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 88j ust.1 pkt 1)
2011-03-18

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, minister właściwy do spraw administracji publicznej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych określą, w drodze rozporządzenia: 1. wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego;

 
Zamknięte - uchylone
 
8744Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 151 ust.2)
2013-12-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", ogłasza wysokość stawek należności na rok następny.

 
Zamknięte - uchylone
 
8745Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 88j ust.1 pkt 2)
2011-03-18

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, minister właściwy do spraw administracji publicznej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych określą, w drodze rozporządzenia: 2. skalę map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.

 
Zamknięte - uchylone
 
8746Dz.U. 2023 poz. 773
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

(art. 18 ust.1 pkt 8f)
2017-12-31

Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala corocznie Rada Ministrów, w drodze

rozporządzenia, określając dla każdego badania:

8) informacje dotyczące przekazywanych danych, obejmujące:

f) metody obserwacji, o których mowa w art. 6 ust. 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8747Dz.U. 2022 poz. 2422
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 50 pkt 1)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia:

1) określi wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8748Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 88n ust.3c)
2014-06-22

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu

określi, w drodze rozporządzenia, wzór tablicy informacyjnej, o której mowa w ust. 3b, a w szczególności

jej rozmiar, kształt, kolor, wzór i wielkość napisu

 
Zamknięte - uchylone
 
8749Dz.U. 2022 poz. 1510
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 229 §8 pkt 2)
2015-01-31

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi,

w drodze rozporządzenia:

2) tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w niniejszej ustawie

i w przepisach wydanych na jej podstawie

Otwarte - zaległe
 
8750Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 151 ust.2)
2015-12-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", ogłasza wysokość stawek należności na rok następny.

 
Zamknięte - uchylone
 
8751Dz.U. 2022 poz. 2540
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

(art. 55 ust.1)
2015-12-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" kwoty i stawki, obliczone zgodnie z art. 54

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8752Dz.U. 2022 poz. 1622
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(art. 53 ust.11)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia o zużytym sprzęcie

oraz sposób jego przekazywania, kierując się potrzebą ujednolicenia sporządzania i przekazywania zaświadczeń.

 

 

 

 
Zamknięte - uchylone
 
8753Dz.U. 2022 poz. 1622
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(art. 20 ust.4)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, minimalne roczne poziomy zbierania

zużytego sprzętu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w poszczególnych latach do końca 2020 r.

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8754Dz.U. 2022 poz. 931
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 111 ust.7a pkt 1)
2021-05-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym kas o zastosowa-niu specjalnym dla danego rodzaju czynności, oraz warunki i sposób używania kas rejestrujących, w tym sposób zakończenia używania kas w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas, szczególne przypadki i sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk przy za-stosowaniu kas rejestrujących oraz rodzaje dokumentów składanych w związku z używaniem kas reje-strujących, sposób ich składania oraz wzory tych dokumentów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8755Dz.U. 2020 poz. 7
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

(art. 22a)
2018-03-05

Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku pracownika o wypłatę zaliczki, o którym mowa w art. 12a ust. 1 , oraz wzór wniosku pracodawcy o wypłatę zaliczek, o którym mowa w art. 15a ust. 1, tryb ich składania oraz rodzaje dokumentów wymaganych do wypłaty zaliczek, a także tryb przekazywania środków finansowych Funduszu na wypłatę zaliczek i dokonywania wypłat zaliczek

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8756Dz.U. 2020 poz. 7
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

(art. 22)
2018-03-05

Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zbiorczego wykazu, wzór wykazu uzupełniającego, wzór wniosku, o którym mowa w art. 16 ust. 1 , tryb ich składania, rodzaje dokumentów wymaganych do wypłaty świadczeń, a także tryb przekazywania środków finansowych Funduszu na wypłaty świadczeń i dokonywania wypłat świadczeń

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8757Dz.U. 2023 poz. 900
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 60 ust.10)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego, zakres danych gromadzonych na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego, sposób i zakres dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego osób realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczycieli, uczniów, rodziców i przedstawicieli organów prowadzących szkoły lub placówki, wykaz stanowisk, o których mowa w ust. 8, kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 9

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8758Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 13 ust.8)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, cechy charakterystyczne odmiany roślin sadowniczych zawarte w opisie odmiany wpisywanej na sadowniczą listę B, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8759Dz.U. 2022 poz. 1514
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

(art. 23a ust.6)
2017-09-21

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń do odzyskiwania par paliwa w toku ich eksploatacji, w tym rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnienie przez te urządzenia wymagań dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa, wymagania dotyczące minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa przez te urządzenia, metody przeprowadzania badań technicznych tych urządzeń oraz częstotliwość przeprowadzania okresowych badań technicznych

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8760Dz.U. 2022 poz. 813
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 192 ust.11 pkt 3)
2018-03-01

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3)    skład i tryb powoływania komisji, o której mowa w ust. 10, oraz niezbędne kwalifikacje członków komisji

 
Zamknięte - zrealizowane