Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8741Dz.U. 2018 poz. 2538
Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 ust.2 pkt 2e)
2019-07-20

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

 2) sposób wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych, w szczególności w przypadku: 

 g) korzystania przez odbiorcę końcowego z przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczeń za dostarczaną energię elektryczną

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8742Dz.U. 2018 poz. 2538
Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 ust.2 pkt 3)
2019-07-20

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres, termin i sposób publikacji informacji udostępnianych przez giełdę towarową energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, stanowiących części składowe kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej i średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8743Dz.U. 2018 poz. 2538
Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 ust.2 pkt 2f)
2019-07-20

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

 2) sposób wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych, w szczególności w przypadku: 

  f) rozliczania odbiorcy końcowego przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną na podstawie wartości indeksów giełdowych

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8744Dz.U. 2018 poz. 2538
Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 ust.2 pkt 2g)
2019-07-20

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

 2) sposób wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych, w szczególności w przypadku: 

 g) korzystania przez odbiorcę końcowego z przedpłatowego urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczeń za dostarczaną energię elektryczną

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8745Dz.U. 2018 poz. 2538
Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 ust.2 pkt 4)
2019-07-20

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

 4) zakres informacji ogłaszanych przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, stanowiący części składowe służące do obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8746Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 56 ust.1 pkt 1)
2020-04-25

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku:

1) maksymalną ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną w kolejnym roku kalendarzowym

 

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8747Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 56 ust.1 pkt 2)
2020-04-25

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku:

2) maksymalną wartość premii kogeneracyjnej wynikającej z ilości energii, o której mowa w pkt 1, w kolejnym roku kalendarzowym, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8748Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 56 ust.1 pkt 3)
2020-04-25

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku:

3) maksymalną moc zainstalowaną elektryczną nowych małych jednostek kogeneracji lub znacznie zmodernizowanych małych jednostek kogeneracji, dla których wytwórca, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, może uzyskać premię gwarantowaną w danym roku kalendarzowym

 

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8749Dz.U. 2024 poz. 20
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(art. 28zga ust.5)
2019-06-29

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania i rozliczania wsparcia osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej, w tym wysokość wsparcia

 

 

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8750Dz.U. 2018 poz. 2538
Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 ust.2 pkt 1aa)
2019-07-20

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób obliczenia: 

aa) rekompensaty finansowej przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8751Dz.U. 2018 poz. 2538
Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 ust.2 pkt 5)
2019-07-20

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

 5) zakres informacji przedstawianych przez odbiorcę końcowego przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną w celu wykonania przez to przedsiębiorstwo obowiązku, o którym mowa w art. 5 ust.1, oraz tryb i termin ich przekazania

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8752Dz.U. 2023 poz. 846
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

(art. 6e)
2018-09-12

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór świadectwa jakości

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8753Dz.U. 2023 poz. 875
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 17 ust.1 pkt 1a)
2018-02-22

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania techniczne, inne niż w zakresie wymiany akumulatorów służących do napędu pojazdów:

a) dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji ładowania

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8754Dz.U. 2023 poz. 875
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 17 ust.1 pkt 1b)
2018-02-22

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania techniczne, inne niż w zakresie wymiany akumulatorów służących do napędu pojazdów:

b) dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu medycznego

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8755Dz.U. 2023 poz. 875
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 17 ust.1 pkt 1c)
2018-02-22

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania techniczne, inne niż w zakresie wymiany akumulatorów służących do napędu pojazdów:

c) jakie muszą spełniać ogólnodostępne stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w zakresie dotyczącym gniazd wyjściowych lub złączy pojazdowych

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8756Dz.U. 2023 poz. 875
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 17 ust.1 pkt 2)
2018-02-22

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia: 2) rodzaje badań, jakim podlegają stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, oraz sposób i terminy przeprowadzania tych badań przez UDT

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8757Dz.U. 2023 poz. 875
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 17 ust.1 pkt 3)
2018-02-22

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

3) dokumenty dołączane do wniosku o przeprowadzenie badań

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8758Dz.U. 2023 poz. 875
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 17 ust.1 pkt 4)
2018-02-22

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

4) wysokość opłaty, o której mowa w  art. 15 ust. 3 i art. 16 ust. 5

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8759Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 15 ust.7 pkt 1)
2020-11-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, wartości referencyjne z podziałem dla nowych jednostek kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, obowiązujące w kolejnym roku kalendarzowym, wyrażone w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, odrębnie dla jednostek kogeneracji:

1) opalanych paliwami gazowymi

 

 

 

 

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8760Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 15 ust.7 pkt 3)
2020-11-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, wartości referencyjne z podziałem dla nowych jednostek kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, obowiązujące w kolejnym roku kalendarzowym, wyrażone w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, odrębnie dla jednostek kogeneracji:

3) opalanych biomasą

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane