Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8741Dz.U. 2023 poz. 948
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

(art. 107 ust.3)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, w celu usprawnienia weryfikacji stosowania się przez podmioty powiązane do uprzedniego porozumienia cenowego

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8742Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 3 ust.2 pkt 1)
2017-05-20

Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz

ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, w drodze rozporządzenia:

1) ustanawia strefy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określając granicę każdej ze stref, zgodnie z państwowym

systemem odniesień przestrzennych

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8743Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 3 ust.2 pkt 2)
2017-05-20

Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz

ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, w drodze rozporządzenia:

2) określa sposób rozpowszechniania informacji o terminach zamykania stref oraz warunki i tryb czasowego

umożliwienia przejścia przez strefę zamkniętą dla żeglugi i rybołówstwa

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8744Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 5 ust.2a)
2015-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy przebieg linii podstawowej w formie

tekstowej i graficznej zgodnie z państwowym systemem odniesień przestrzennych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8745Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 5 ust.3a)
2015-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy przebieg zewnętrznej granicy morza

terytorialnego w formie tekstowej i graficznej, zgodnie z państwowym systemem odniesień przestrzennych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8746Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 13a ust.2)
2015-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy przebieg zewnętrznej granicy strefy przyległej

w formie tekstowej i graficznej zgodnie z państwowym systemem odniesień przestrzennych, z uwzględnieniem

zasad określonych w Konwencji, o której mowa w art. 5 ust. 2

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8747Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 27g ust.2)
2021-02-18

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria, o których mowa w ust. 1, oceny wniosków, sposób ustalania najistotniejszego kryterium oceny wniosków, punktację za każde kryterium oceny wniosków, minimum kwalifikacyjne oraz minimalny zakres informacji i dokumentów, o których mowa w art. 27d ust. 2 pkt 2

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8748Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 37 ust.1d)
2022-09-18

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wymagane dla

utrzymania bezpieczeństwa brzegu minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego, położenie granicznej

linii ochrony oraz odcinki linii brzegowej, dla których zostaną wyznaczone

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8749Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 37 ust.1g)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór urzędowego formularza wniosku o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż określony w art. 36 ust. 2 pkt 1 oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8750Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 37a ust.1)
2019-09-17

Rada Ministrów przyjmuje, w drodze rozporządzenia, plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8751Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 37b ust.4)
2017-05-19

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem własciwym do spraw klimatu, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres planów w części tekstowej oraz części graficznej, sporządzanej w formie cyfrowego opracowania kartograficznego tworzonego na podstawie baz danych, określając w szczególności materiały planistyczne, rodzaj opracowań kartograficznych, skalę opracowań kartograficznych, stosowane oznaczenia, nazewnictwo,standardy oraz sposób dokumentowania prac planistycznych

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8752Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 41c ust.2)
2015-11-19

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi,

w drodze rozporządzenia, warunki i sposób przekazywania służbie hydrograficznej kopii danych pomiarowych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8753Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 41d)
2015-11-19

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposób realizacji zadań służby hydrograficznej

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8754Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 41e ust.5 pkt 1)
2015-11-19

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi,

w drodze rozporządzenia:

1) minimalne wymagania dla pomiarów hydrograficznych

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8755Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 41e ust.5 pkt 2)
2015-11-19

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi,

w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pomiarów hydrograficznych, w tym sposób ustalania

okresu praktyki, o której mowa w ust. 4 pkt 3

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8756Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 41e ust.5 pkt 3)
2015-11-19

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi,

w drodze rozporządzenia:

3) ramowe programy szkoleń dla hydrografów morskich

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8757Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 41e ust.5 pkt 4)
2015-11-19

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi,

w drodze rozporządzenia:

4) tryb uzyskiwania i wzory dyplomów hydrografa morskiego, o których mowa w ust. 2

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8758Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 41e ust.5 pkt 5)
2015-11-19

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi,

w drodze rozporządzenia:

5) tryb weryfikacji oraz uznawania instytucji, organizacji i ośrodków szkolenia prowadzących szkolenia hydrografów

kategorii A lub B oraz warunki cofnięcia uznania tych podmiotów i ubiegania się o ponowne uznanie

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8759Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 43a ust.5)
2013-09-20

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, dyrektora urzędu morskiego właściwego do rozpatrywania skarg, o których mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia nr 1177/2010

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8760Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 45 ust.2b)
2015-11-19

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi,

w drodze rozporządzenia, granice morskich portów wojennych

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane