Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8741Dz.U. 2024 poz. 312
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 36 ust.11 pkt 5)
2017-01-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności:

5) treść upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,

szczegółowe kwalifikacje pracowników Inspekcji, którym może być udzielone upoważnienie, oraz

minimalny czas, na jaki jest udzielane upoważnienie

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8742Dz.U. 2024 poz. 312
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 36 ust.11 pkt 6)
2017-01-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności:

6) termin na wyrażenie przez strony zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub zastosowanie się

do niej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8743Dz.U. 2024 poz. 312
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 37 ust.7 pkt 1)
2017-07-10

Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania sądów, zawierający w szczególności:

1) wewnętrzną organizację sądów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8744Dz.U. 2024 poz. 312
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 37 ust.7 pkt 2)
2017-07-10

Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania sądów, zawierający w szczególności:

2) tryb funkcjonowania sądów, w tym określenie właściwości miejscowej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8745Dz.U. 2024 poz. 312
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 37 ust.7 pkt 3)
2017-07-10

Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania sądów, zawierający w szczególności:

3) czynności jurysdykcyjne i administracyjne sądów i ich organów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8746Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 13ia ust.20)
2020-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych

 

 

 

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8747Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 13iba ust.11)
2021-08-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość prowizji, o której mowa w ust. 8

 

 

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8748Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 13l ust.2)
2022-01-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb, sposób i zakres kontroli, o której mowa w ust. 1, wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8749Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 13mf ust.10)
2023-05-06

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór zawiadomienia KPK, mając na względzie wzór formularza określony w załączniku II do dyrektywy 2019/520.

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8750Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 16zi)
2023-05-06

Minister właściwy do spraw transportu ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz aktów wykonawczych wydanych przez Komisję Europejską na podstawie dyrektywy 2019/520.

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
8751Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 24m ust.3)
2012-06-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, metodę dokonywania klasyfikacji, o których mowa w ust. 1,

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
8752Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 24mb ust.6 pkt 1)
2022-09-09

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) metodę i sposób przeprowadzania oceny ryzyka, o której mowa w art. 24ma ust. 1

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
8753Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 24mb ust.6 pkt 2)
2022-09-09

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób przekazywania sprawozdania z oceny ryzyka, o którym mowa w art. 24ma ust. 3, do ministra właściwego do spraw transportu

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
8754Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 24mb ust.6 pkt 3)
2022-09-09

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3) zawartość i sposób prezentacji wyników oceny ryzyka w sprawozdaniu z oceny ryzyka, o którym mowa w art. 24ma ust. 3

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
8755Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 24mb ust.6 pkt 4)
2022-09-09

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

4) kategorie bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
8756Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 39 ust.7k)
2016-07-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o udostępnienie kanału technologicznego, rodzaje dokumentów dołączanych do tego wniosku, wysokość stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego oraz sposób obliczania opłaty za częściowe udostępnienie kanału technologicznego, biorąc pod uwagę poziom uzasadnionych kosztów budowy i eksploatacji kanału technologicznego, jego wypełnienie kablem lub kanalizacją kablową oraz potrzeby rozwoju telekomunikacji, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8757Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 40 ust.7)
2023-09-21

Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, ustala, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej, dla dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł, z tym że w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 20 zł.

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8758Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 40a ust.5 pkt 1)
2022-12-18

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia:

1) tryb, sposób, termin oraz warunki wnoszenia opłaty elektronicznej i jej rozliczania

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8759Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 40a ust.5 pkt 2)
2022-12-18

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia:

2) tryb, sposób i termin dokonywania zwrotu opłaty elektronicznej w przypadku gdy opłata ta została wniesiona w kwocie wyższej niż należna oraz nienależnie pobranej opłaty elektronicznej

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8760Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 40a ust.5 pkt 3)
2022-12-18

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia:

3) tryb, sposób i termin przekazywania opłat elektronicznych oraz kar grzywny, o których mowa w art. 13na ust. 1 i art. 13naa ust. 1 i 2, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane