Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8741Dz.U. 2022 poz. 671
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

(art. 54 pkt 1)
2021-11-07

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór dowodu osobistego

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8742Dz.U. 2022 poz. 671
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

(art. 54 pkt 3)
2021-11-07

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób pobierania odcisków palców

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8743Dz.U. 2022 poz. 671
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

(art. 54 pkt 4)
2021-11-07

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8744Dz.U. 2022 poz. 671
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

(art. 54 pkt 5)
2021-08-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8745Dz.U. 2022 poz. 671
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

(art. 54 pkt 6)
2021-08-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

6) szczegółowe wymogi dotyczące załączników dołączanych do wniosku składanego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8746Dz.U. 2022 poz. 671
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

(art. 54 pkt 9)
2021-11-07

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw infor-matyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

9) wzór formularza odbioru dowodu osobistego

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8747Dz.U. 2022 poz. 671
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

(art. 54 pkt 10)
2021-11-07

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw infor-matyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

10) wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8748Dz.U. 2022 poz. 671
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

(art. 54 pkt 11)
2021-11-07

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw infor-matyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

11) wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8749Dz.U. 2022 poz. 671
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

(art. 54 pkt 12)
2021-11-07

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw infor-matyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

12) wzór formularza zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8750Dz.U. 2022 poz. 671
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

(art. 54 pkt 13)
2021-11-07

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw infor-matyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

13) sposób fizycznego anulowania unieważnionego dowodu osobistego

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8751Dz.U. 2022 poz. 671
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

(art. 54 pkt 14)
2021-11-07

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw infor-matyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

14) tryb przekazywania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej do organu gminy, który wydał dowód osobisty, zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia albo przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8752Dz.U. 2022 poz. 671
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

(art. 54 pkt 15)
2021-11-07

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

15) wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8753Dz.U. 2022 poz. 671
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

(art. 59 pkt 1)
2021-11-07

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych

 

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8754Dz.U. 2022 poz. 671
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

(art. 59 pkt 2)
2021-11-07

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób przetwarzania danych biometrycznych w zakresie odcisków palców, gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8755Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 130 ust.3 pkt 1)
2011-10-25

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 1. terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8756
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 130 ust.3 pkt 2)
2011-10-25

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8757Dz.U. 2011 Nr 227 poz. 1367
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 8 ust.2 pkt 1)
2012-01-02Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 1. warunki krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbrojnych lub środkami transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne,Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8758Dz.U. 2011 Nr 227 poz. 1367
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 8 ust.2 pkt 2)
2012-01-02Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 2. szczegółowe wymagania, jakie powinny spęłniać pojazdy oraz urządzenia transportowe i opakowania mające zastosowanie w przewozie towarów niebezpiecznych, o których mowa w ust. 1,Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8759Dz.U. 2011 Nr 227 poz. 1367
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 8 ust.2 pkt 3)
2012-01-02

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 3. warunki i tryb wydawania wojskowego świadectwa dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych, a także wzór i sposób jego wypełniania

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8760Dz.U. 2011 Nr 227 poz. 1367
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 18 ust.2 pkt 1)
2012-01-02Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 1. organy wojskowe właściwe do wydawania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy,Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane