Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8741Dz.U. 2022 poz. 2280
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 9)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9) szczegółowy sposób i tryb składania PESDL oraz ustalania jego wyników, uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia PESD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8742Dz.U. 2022 poz. 2280
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 7)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 53 ust. 4, uwzględniając konieczność zapewnienia jednolitości i przejrzystości tego dokumentu

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8743Dz.U. 2023 poz. 875
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 41b ust.5)
2023-12-15

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku na kolejny rok kalendarzowy, wysokość stawek opłaty za nadanie numeru EIPA, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz termin wnoszenia tej opłaty

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
8744Dz.U. 2022 poz. 572
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

(art. 17 ust.8)
2023-12-21

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, minimalne warunki utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, mając na względzie zapewnienie im właściwej opieki.

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
8745Dz.U. 2023 poz. 901
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 47 ust.5)
2023-12-22

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz tryb kierowania i przyjmowania do takich domów, uwzględniając możliwości odizolowania ubiegających się o pomoc osób od osoby stosującej przemoc domową i przezwyciężenia sytuacji kryzysowej.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Otwarte - niezaległe
 
8746Dz.U. 2021 poz. 1249
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(art. 10f)
2023-12-22

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb powołania członków Zespołu oraz organizację i tryb działania Zespołu, a także sposób uczestnictwa w jego pracach, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonania przez Zespół zadań.

 

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Otwarte - niezaległe
 
8747Dz.U. 2021 poz. 1249
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(art. 5 pkt 1)
2023-12-22

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej

– uwzględniając konieczność dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb osób doznających przemocy domowej, a także efektywność usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.

 

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Otwarte - niezaległe
 
8748Dz.U. 2021 poz. 1249
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(art. 5 pkt 2)
2023-12-22

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania kwalifikacyjne wobec osób zatrudnionych w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla osób doznających przemocy domowej

– uwzględniając konieczność dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb osób doznających przemocy domowej, a także efektywność usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.

 

 

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Otwarte - niezaległe
 
8749Dz.U. 2021 poz. 1249
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(art. 7 ust.3 pkt 1)
2023-12-22

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) organizację i tryb przeprowadzania nadzoru i kontroli, kwalifikacje inspektorów upoważnionych do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych, a także wzór legitymacji uprawniającej do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych

- uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania zadań

 

 

 

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Otwarte - niezaległe
 
8750Dz.U. 2021 poz. 1249
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(art. 3 ust.2)
2023-12-22

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej, uwzględniając przydatność zaświadczenia dla ochrony prawnej osoby doznającej przemocy domowej.

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8751Dz.U. 2021 poz. 1249
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(art. 9d ust.5)
2023-12-22

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” wypełnianych przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę „Niebieskie Karty”, mając na uwadze skuteczność działań wobec osób doznających przemocy domowej i dobro tych osób, w szczególności małoletnich.

 

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Otwarte - niezaległe
 
8752Dz.U. 2021 poz. 1249
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(art. 7 ust.3 pkt 2)
2023-12-22

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

2) kwalifikacje Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

- uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania zadań

 

 

 

 

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Otwarte - niezaległe
 
8753Dz.U. 2021 poz. 1249
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(art. 12a ust.7)
2023-12-22

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, procedurę postępowania Policji przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz sposób dokumentowania przeprowadzonych przez Policję czynności, uwzględniając konieczność udzielenia dzieciom skutecznej pomocy.

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
8754Dz.U. 2023 poz. 875
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 42 ust.11)
2023-12-25

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8755Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 69 ust.1 pkt 2)
2023-12-25

 Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnych i zespołów egzaminacyjnych 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
8756Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 69 ust.1 pkt 4)
2023-12-25

 Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
8757Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 69 ust.1 pkt 1)
2023-12-25

 Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych w poszczególnych zawodach oraz odpowiadającego im zakresu i wymiaru praktyki, o której mowa w art. 52 ust. 4 i 8, dla poszczególnych kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
8758Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 69 ust.1 pkt 3)
2023-12-25

 Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

 3) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
8759Dz.U. 2023 poz. 356
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

(art. 4 ust.4)
2023-12-31

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 31 grudnia, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
8760Dz.U. 2022 poz. 2073
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 70 ust.3)
2023-12-31

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wyznaczy dyrektora lub dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 2. Rozporządzenie powinno szczegółowo określać zakres spraw, które może prowadzić wyznaczony dyrektor izby administracji skarbowej, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań oraz jednolitości postępowania.

 

Otwarte - niezaległe