Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8741Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 576)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb działania komisji wojewódzkiej i komisji, sposób

dokumentowania działalności komisji wojewódzkiej i komisji, a także wzory orzeczeń w sprawach przeznaczenia do służby zastępczej w podmiocie, uwzględniając konieczność zapewnienia szybkiego i sprawnego postępowania w sprawie, konieczność wykorzystania istniejących struktur etatowych wojewódzkich urzędów pracy oraz takiego utrwalania czynności dokonywanych przez komisję wojewódzką i komisję, które umożliwi wykorzystanie dokumentacji w postępowaniu odwoławczym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Otwarte - niezaległe
 
8742Dz.U. 2022 poz. 557
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 32a ust.14)
2016-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki przeprowadzania oceny bezpieczeństwa

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8743Dz.U. 2022 poz. 1650
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

(art. 42 ust.8)
2021-02-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb opracowania, szczegółowy zakres i wymagania, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska, w tym dokumenty dołączane do planu

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8744Dz.U. 2022 poz. 2257
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich

(art. 27 ust.2)
2015-12-07

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy stosowaniu środków, o których mowa w ust. 1, i sposób współdziałania organów

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8745Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 176 ust.6)
2004-12-30

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania związanego z powoływaniem do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz wzór wezwania, o którym mowa w ust. 5 pkt 2

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8746Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 158 ust.3)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielania odroczeń obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej oraz zakres dokumentacji dołączanej do wniosku o udzielenie odroczenia, uwzględniając wymóg, że odroczenia udziela się osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej na jej udokumentowany wniosek, oraz mając na względzie potrzebę ujednolicenia sposobu postępowania w tych sprawach.

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8747Dz.U. 2022 poz. 854
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

(art. 25 ust.4)
2019-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielania urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8748Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 63 ust.9)
2022-04-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielania zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwacji szpitalnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8749Dz.U. 2022 poz. 854
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

(art. 31 ust.21)
2019-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielenia i korzystania ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8750Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 541 ust.13)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, szczegółowy wykaz kwalifikacji lub stanowisk, których posiadanie lub zajmowanie powoduje wyłączenie z urzędu, wzory zawiadomień i wniosków w sprawie wyłączenia, uwzględniając konieczność uzupełnienia stanu osobowego Sił Zbrojnych na wypadek ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz nakłady poniesione przez Siły Zbrojne na wyszkolenie żołnierzy rezerwy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8751Dz.U. 2022 poz. 1378
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 72 ust.2)
2021-11-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym przez wytwórców określonych w ust. 1, przy czym ilość i wartość tej energii elektrycznej obejmuje ekwiwalentną ilość energii elektrycznej wynikającą z przeliczenia biogazu rolniczego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 62

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - uchylone
 
8752Dz.U. 2021 poz. 610
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 72 ust.2)
2019-11-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym przez wytwórców określonych w ust. 1, przy czym ilość i wartość tej energii elektrycznej obejmuje ekwiwalentną ilość energii elektrycznej wynikającą z przeliczenia biogazu rolniczego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 62

 

 

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8753Dz.U. 2022 poz. 1378
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 72 ust.2)
2020-11-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym przez wytwórców określonych w ust. 1, przy czym ilość i wartość tej energii elektrycznej obejmuje ekwiwalentną ilość energii elektrycznej wynikającą z przeliczenia biogazu rolniczego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 62

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8754Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 132e ust.7)
2016-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki przyznawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa oraz świadczeń przysługujących żołnierzom w związku z wyznaczeniem lub skierowaniem do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa, mając na uwadze świadczenia przysługujące członkom rodzin żołnierzy przebywającym z nimi za granicą, z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych zadań, zagrożeń dla zdrowia lub życia tych żołnierzy, a także istniejących w danym państwie warunków miejscowych

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8755Dz.U. 2020 poz. 1421
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

(art. 62 ust.2)
2021-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki, tryb i formę współpracy, o której mowa w ust. 1

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8756Dz.U. 2022 poz. 813
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 223 ust.5)
2017-03-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 3, kierując się szczególnymi zadaniami, jakie wykonują funkcjonariusze.

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8757Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 4aa)
2016-07-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dokumentów i druków, o których mowa

w art. 4 pkt 5c lit. a i b

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8758Dz.U. 2023 poz. 1006
Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych

(art. 6)
2019-07-12

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dokumentów publicznych kategorii drugiej i trzeciej

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8759Dz.U. 2022 poz. 1105
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 9 ust.5)
2022-01-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz jednostek administracyjnych wchodzących w skład azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, o której mowa w ust. 1 pkt 3

Minister Spraw Zagranicznych
Otwarte - zaległe
 
8760Dz.U. 2022 poz. 1510
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 176 §2 pkt 1)
2017-05-04

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prac, o których mowa w § 1, obejmujący prace:

1) związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane