Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8741Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 593 ust.4)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrami, którym są podporządkowane formacje uzbrojone,

określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawie przeznaczania i kierowania osób podlegających obowiązkowi odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej do służby w formacjach uzbrojonych, zapewniając współdziałanie w tych sprawach szefa wojskowego centrum rekrutacji i komendanta jednostki organizacyjnej formacji uzbrojonej lub innego właściwego w tych sprawach organu, a w zakresie przeznaczania i kierowania do tej służby, uwzględniając także konieczność uzupełniania Sił Zbrojnych w pierwszej kolejności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8742Dz.U. 2023 poz. 76
Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach

(art. 12 ust.2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do munduru wojskowego, a minister właściwy do spraw wewnętrznych w odniesieniu do munduru policyjnego i Straży Granicznej, określą, w drodze rozporządzeń, części munduru, których używanie jest dozwolone, uwzględniając konieczność poszanowania tradycji wolnościowych i postaw patriotycznych Narodu Polskiego oraz prawa, ładu i porządku publicznego.

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8743Dz.U. 2023 poz. 76
Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach

(art. 12 ust.2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do munduru wojskowego, a minister właściwy do spraw we-

wnętrznych w odniesieniu do munduru policyjnego i Straży Granicznej, określą, w drodze rozporządzeń, części

munduru, których używanie jest dozwolone, uwzględniając konieczność poszanowania tradycji wolnościowych

i postaw patriotycznych Narodu Polskiego oraz prawa, ładu i porządku publicznego.

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8744Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96 ust.11 pkt 3)
2018-04-18

Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do aptek zakładowych i działów farmacji szpitalnej w podmiotach leczniczych utworzonych przez tego ministra określi, w drodze rozporządzenia:

  3) sposób sporządzania leku recepturowego i aptecznego

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8745Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96 ust.11 pkt 2)
2018-04-18

Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do aptek zakładowych i działów farmacji szpitalnej w podmiotach leczniczych utworzonych przez tego ministra określi, w drodze rozporządzenia:

 2) wzory zapotrzebowania zbiorczego i zapotrzebowania imiennego

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8746Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96 ust.11 pkt 1)
2018-04-18

Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do aptek zakładowych i działów farmacji szpitalnej w podmiotach leczniczych utworzonych przez tego ministra określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób realizacji zapotrzebowań zbiorczych i imiennych

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8747Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 100 pkt 3)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia:

3) określi cele, organizację i podstawowe założenia procesu kształcenia w szkołach podoficerskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8748Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 35 ust.2 pkt 3)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia:

3) może tworzyć, przekształcać i znosić ośrodki zamiejscowe wojskowych centrów rekrutacji lub Centralnego Woj-

skowego Centrum Rekrutacji oraz określać ich siedziby i terytorialny zasięg działania, uwzględniając koniecz-

ność zapewnienia sprawności funkcjonowania wojskowych centrów rekrutacji oraz Centralnego Wojskowego

Centrum Rekrutacji

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8749Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 100 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia:

2) określi szczegółowe warunki i tryb składania egzaminów końcowych w szkołach podoficerskich oraz odbywania praktyk, a także wzór świadectwa stwierdzającego jej ukończenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8750Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 35 ust.2 pkt 2)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia:

2) określa siedzibę i terytorialny zasięg działania Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności funkcjonowania Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8751Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 86 ust.1 pkt 2)
2025-03-29

Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia:

2) może tworzyć, przekształcać i znosić filie wojskowych komisji lekarskich oraz określać ich siedziby

– kierując się koniecznością zapewnienia sprawności funkcjonowania wojskowych komisji lekarskich oraz postępowania orzeczniczego

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8752Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 86 ust.1 pkt 1)
2025-03-29

Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia:

1) tworzy, przekształca i znosi wojskowe komisje lekarskie, określa ich siedziby, zasięg działania oraz właściwość

– kierując się koniecznością zapewnienia sprawności funkcjonowania wojskowych komisji lekarskich oraz postępowania orzeczniczego

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8753Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 35 ust.2 pkt 1)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia:

1) tworzy, przekształca i znosi wojskowe centra rekrutacji oraz określa ich siedziby i terytorialny zasięg działania, uwzględniając podział terytorialny państwa i konieczność zapewnienia sprawności funkcjonowania wojskowych centrów rekrutacji

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8754Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 100 pkt 1)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia:

1) tworzy i znosi szkoły podoficerskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8755Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 16 ust.3)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, tworzy, przekształca i znosi garnizony, określa zadania ich dowódców oraz ich siedziby i właściwość terytorialną, z uwzględnieniem podziału terytorialnego państwa.

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8756Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 59 ust.6)
2017-01-01

Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi korpusy osobowe, ustala ich podział na grupy osobowe i specjalności wojskowe, zapewniając zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych.

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8757Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 134 ust.3)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi korpusy osobowe, ustala ich podział na grupy osobowe i specjalności wojskowe oraz wskazuje grupy osobowe i specjalności wojskowe, w których służba może być pełniona przez osoby z niepełnosprawnościami, kierując się zapewnieniem zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8758Dz.U. 2024 poz. 98
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 5 ust.5)
2016-10-02

Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut, określający jej organizację wewnętrzną, w tym wykaz i właściwość rzeczową i miejscową oddziałów regionalnych, szczegółowe zadania i uprawnienia Prezesa Agencji i dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji oraz tryb udzielania pełnomocnictw w zakresie zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym zleconych przez Ministra Obrony Narodowej, oraz system audytu i kontroli wewnętrznej

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8759Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 131 ust.2 pkt 2)
2020-04-02

Minister Obrony Narodowej, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w czasie wykonywania kontroli drogowej oraz sprawne wykonywanie czynności w tym zakresie, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia: 

2) warunki i tryb współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w sprawach, o których mowa w art. 130 ust. 1

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
8760Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 131 ust.2 pkt 1)
2020-04-02

Minister Obrony Narodowej, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w czasie wykonywania kontroli drogowej oraz sprawne wykonywanie czynności w tym zakresie, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) organizację, warunki i sposób wykonywania czynności, o których mowa w art. 129 ust. 4

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane