Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8761Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3e pkt 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym i raporcie końcowym z wykorzystania środków
finansowych, zawierających informacje o realizacji zadań, wraz z rozliczeniem finansowym poniesionych
kosztów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8762Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 28 ust.5 pkt 1)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8763Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 28 ust.5 pkt 2)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe
lub naukowo-techniczne

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8764Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 28a ust.8 pkt 1)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców, w tym tryb oceny wniosków o przyznanie stypendium naukowego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8765Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 28a ust.8 pkt 2)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie stypendium naukowego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8766Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 29 ust.5)
2015-05-25

 Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom, o których mowa w ust. 3 i 4

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8767Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 44 ust.2)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym i uczelniom, o których mowa w art. 42 ust. 7, w tym szczegółowe parametry i kryteria kompleksowej
oceny jakości ich działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, sposób przeprowadzania i dokumentowania
oceny oraz wzory kart oceny dokonanej przez zespoły ewaluacji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8768Dz.U. 2017 poz. 2491
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

(art. 25 ust.5)
2018-01-13

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb zgłaszania

wniosków o badanie przypadków jednostkowych oraz tryb uzgadniania z organizacjami pozarządowymi liczby badanych

przypadków jednostkowych

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8769Dz.U. 2017 poz. 2371
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

(art. 17 ust.2)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania zadań, o których mowa w ust. 1,
tryb składania wniosków oraz przekazywania środków

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8770Dz.U. 2017 poz. 2183
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

(art. 9b ust.1b)
2018-06-26

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, standardy kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8771Dz.U. 2017 poz. 2168
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(art. 22f)
2016-01-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki współpracy właściwych organów oraz organów prowadzących postępowania w sprawach, o których mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1 lit. b–d, z pojedynczym punktem kontaktowym w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - uchylone
 
8772Dz.U. 2017 poz. 2168
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(art. 22g)
2016-10-07

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i warunki korzystania z pojedynczego punktu kontaktowego, w tym w szczególności sposób potwierdzania pochodzenia i integralności danych udostępniony bezpłatnie przez pojedynczy punkt kontaktowy, o którym mowa w art. 22b ust. 2a

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - uchylone
 
8773Dz.U. 2017 poz. 2168
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(art. 39 ust.7)
2011-07-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłat za udostępnianie danych z CEIDG podmiotom, o których mowa w ust. 2

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8774Dz.U. 2017 poz. 2146
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

(art. 4 ust.3)
2023-10-22

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przyznawania żołnierzom nagród i zapomóg oraz zapomóg w sytuacjach, o których mowa w ust. 1b-1c

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8775Dz.U. 2017 poz. 2146
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

(art. 34b pkt 1a)
2023-10-22

 Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

1)    stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy:

a)    odbywających zasadniczą służbę wojskową oraz przeszkolenie wojskowe, w kwocie miesięcznej,

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8776Dz.U. 2017 poz. 2146
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

(art. 34b pkt 1b)
2023-10-22

 Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

1)    stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy:

b)    odbywających ćwiczenia wojskowe oraz pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, w kwotach dziennych

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8777Dz.U. 2017 poz. 2146
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

(art. 34b pkt 2)
2023-10-22

 Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

2)    wysokość dodatków do uposażenia zasadniczego, uwzględniając takie same rozwiązania dla wszystkich żołnierzy niezależnie od rodzaju odbywanej lub pełnionej czynnej służby wojskowej

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8778Dz.U. 2017 poz. 2146
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

(art. 45 pkt 1)
2016-02-02

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:

1) stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy wymienionych w art. 30 i art. 31

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8779Dz.U. 2017 poz. 2146
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

(art. 45 pkt 2)
2016-02-02

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:

2) rodzaje i wysokość dodatków do uposażenia uzasadnionych szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8780Dz.U. 2017 poz. 2146
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

(art. 45a ust.2 pkt 1)
2016-02-02

 

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) terminy płatności uposażenia, dodatków do uposażenia i innych należności pieniężnych oraz tryb ich wypłacania, uwzględniając sposób wypłaty określony w art. 7 ust. 1a i 1b

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone