Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8761Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 292 ust.1 pkt 1)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)wysokość jednostkowych stawek opłaty podwyższonej, o których mowa w art. 291

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8762Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 292 ust.1 pkt 2)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób ustalania opłaty podwyższonej, gdy przekroczenie dotyczy więcej niż jednej substancji albo więcej niż jednego warunku pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego oraz jeżeli liczba próbek niespełniających wymagań pozwolenia jest większa od dopuszczalnej.

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8763Dz.U. 2020 poz. 2232
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(art. 13 pkt 1)
2019-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym wymogi dotyczące lokalu, w którym będzie usytuowany punkt

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8764Dz.U. 2020 poz. 2232
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(art. 13 pkt 2)
2019-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

 2) wzór karty informacyjnej poradnictwa, o której mowa w art. 5 ust. 5

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8765Dz.U. 2020 poz. 2232
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(art. 13 pkt 3)
2019-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

 3) wzór karty pomocy

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8766Dz.U. 2020 poz. 2232
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(art. 13 pkt 4)
2019-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób gromadzenia i przekazywania opinii osób uprawnionych o udzielonej pomocy

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8767Dz.U. 2020 poz. 2232
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(art. 13 pkt 5)
2019-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób dokonywania oceny, o której mowa w art. 11d ust. 11

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8768Dz.U. 2020 poz. 2232
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(art. 13 pkt 6)
2019-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

6) zakres i sposób przekazywania informacji, o której mowa w art. 12 ust. 1

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8769Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 53c ust.3 pkt 2)
2019-04-01

Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych, określi, w zakresie niezastrzeżonym dla EASA, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania dotyczące umowy o zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
8770Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 321)
2027-12-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przyjmuje i aktualizuje plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, w drodze rozporządzenia, kierując się koniecznością zapewnienia osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz wart. 61, oraz powszechnym charakterem tego planu.

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8771Dz.U. 2024 poz. 395
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 8 ust.3 pkt 1)
2018-10-01

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) terytorialny zakres działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedziby urzędów żeglugi śródlądowej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8772Dz.U. 2024 poz. 395
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 8 ust.3 pkt 2)
2018-10-01

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) siedziby oraz właściwość miejscową delegatur urzędów żeglugi śródlądowej w sprawach z zakresu działania

dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8773Dz.U. 2018 poz. 2270
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej

(art. 9 ust.4)
2018-12-21

Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz stanowisk w Instytucie, wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pozostałych pracowników Instytutu, kierując się charakterem zadań Instytutu.

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8774Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 27 ust.4)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, w celu usprawnienia weryfikacji stosowania metody określonej w decyzji w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a Ordynacji podatkowej

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8775Dz.U. 2021 poz. 165
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich

(art. 35 ust.12)
2018-11-29

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokość

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8776Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 328 ust.3)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji przekazywanych przez podmioty, o których mowa w ust. 2

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8777Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 53c ust.3 pkt 3)
2019-04-01

Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych, określi, w zakresie niezastrzeżonym dla EASA, w drodze rozporządzenia:

3) wymagania dotyczące programu obsługi technicznej statku powietrznego

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
8778Dz.U. 2024 poz. 296
Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym

(art. 19)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8779Dz.U. 2023 poz. 1550
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 767 §3)
2019-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób udostępniania urzędowego formularza skargi

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8780Dz.U. 2023 poz. 1691
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

(art. 115 ust.3)
2019-07-01

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za udział w egzaminie komorniczym - nie wyższą niż równowartość minimalnego wynagrodzenia - uwzględniając konieczność prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia egzaminu komorniczego.

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane