Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8761Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 66 ust.1 pkt 6c)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

6) wysokość:

c) opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 50 zł

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8762Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 66 ust.1 pkt 6d)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

6) wysokość:

d) stawek wynagrodzenia członków komisji weryfikacyjnej powoływanej przez ministra właściwego do spraw transportu

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8763Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 66 ust.1 pkt 8)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

8) wzór legitymacji egzaminatora

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8764Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 40 ust.1 pkt 1)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i zakres egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8765Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 40 ust.1 pkt 2)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego instruktora i wykładowcy

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8766Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 40 ust.1 pkt 3a tiret 1)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3. wzór:

a) wniosku:

 - o wpis do ewidencji instruktorów 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8767Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 40 ust.1 pkt 3b)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. wzór: b) legitymacji instruktora

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8768Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 40 ust.1 pkt 3c)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3. wzór:

c) zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8769Dz.U. 2020 poz. 2065
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 38 ust.6 pkt 1)
2015-07-10

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi,

w drodze rozporządzenia:

1) wymagania dotyczące wyposażenia technicznego, jakim powinna dysponować jednostka prowadząca szkolenia

w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji

w niektórych pojazdach silnikowych

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8770Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 40 ust.1 pkt 3e)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3. wzór:

e) zaświadczeń, o których mowa w art. 35 ust. 5 i 6

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8771Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 40 ust.1 pkt 4a)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. wysokość: a) stawek wynagrodzenia członków komisji powoływanej przez wojewodę,

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8772Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 40 ust.1 pkt 4b)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. wysokość: b) opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 4, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 400 zł za egzamin przeprowadzany dla jednej kategorii prawa jazdy

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8773Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 40 ust.1 pkt 4c)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. wysokość: c) opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 i art. 38 ust. 2 pkt 1, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 50 zł.

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8774Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 48)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, warunki i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 44, oraz wzory stosowanych przy tym dokumentów

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8775Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 74)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, warunki i tryb przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 69, oraz wzory stosowanych przy tym dokumentów

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8776Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 446 ust.3)
2023-10-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku, o którym mowa w art. 444 ust. 1, uwzględniając potrzebę zamieszczenia danych cudzoziemca w zakresie, w jakim są one niezbędne do rozpatrzenia tego wniosku, a także konieczność zapewnienia sprawności postępowania w tej sprawie.

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8777Dz.U. 2023 poz. 2298
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 45 ust.1 pkt 1a)
2020-01-31

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach poszczególnych działań, poddziałań

lub typów operacji objętych programem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tych działań oraz poddziałań,

w szczególności:

a) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8778Dz.U. 2023 poz. 2298
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 45 ust.1 pkt 1b)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach poszczególnych działań, poddziałań

lub typów operacji objętych programem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tych działań oraz poddziałań,

w szczególności:

b) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8779Dz.U. 2023 poz. 2298
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 45 ust.1 pkt 1c)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach poszczególnych działań, poddziałań

lub typów operacji objętych programem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tych działań oraz poddziałań,

w szczególności:

c) kryteria wyboru operacji – w przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–9, 13 oraz 14

lit. c

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8780Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 458 pkt 1)
2023-07-28

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i sposób przydzielania, zmiany i cofania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych oraz warunki techniczne tego dostępu

– uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, sprawności przydzielania, zmiany i cofania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców oraz czytelności danych i informacji przekazywanych Szefowi Urzędu przez podmioty, o których mowa w art. 450

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane