Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8761Dz.U. 2022 poz. 2651
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 119v §4 pkt 2)
2016-07-15

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego członkom Rady w związku z poniesieniem

tych kosztów w ramach udziału w pracach Rady oraz sposób obliczania wysokości albo maksymalną kwotę tego

zwrotu, biorąc pod uwagę racjonalność ponoszonych kosztów podróży i noclegów.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8762Dz.U. 2022 poz. 813
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 192 ust.11 pkt 2)
2018-03-01

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zakres wiedzy i umiejętności podlegających sprawdzeniu oraz sposób przeprowadzenia egzaminu,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8763Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 72a pkt 1)
2020-01-01

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wymagania w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i roślin ozdobnych oraz sadzonek winorośli

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8764Dz.U. 2021 poz. 129
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 103c pkt 1b)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1)   szczegółowy sposób etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany, z uwzględnieniem:

b)  informacji, które umieszcza się na etykietach oraz szkółkarskim dokumencie towarzyszącym,

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8765Dz.U. 2023 poz. 70
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(art. 6 ust.14 pkt 1)
2019-07-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8766Dz.U. 2022 poz. 813
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 192 ust.11 pkt 1)
2018-03-01

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)    zakres i sposób prowadzenia szkolenia specjalistycznego dla poszczególnych korpusów oraz zasady rekrutacji uczestników szkolenia,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8767Dz.U. 2022 poz. 2625
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 126)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wzory tablic informacyjnych, o których mowa w art. 125 oraz w art. 129 ust. 2, w tym ich rozmiar, kształt, kolor, wzór i wielkość napisu

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8768Dz.U. 2023 poz. 973
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 29 ust.6 pkt 2)
2019-03-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego przewodniczącemu Rady oraz członkom

Rady w związku z poniesieniem tych kosztów w ramach udziału w pracach Rady oraz sposób obliczania

wysokości albo maksymalną kwotę tego zwrotu

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8769Dz.U. 2023 poz. 900
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 123 ust.1 pkt 2)
2017-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

 

Otwarte - zaległe
 
8770Dz.U. 2023 poz. 973
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 29 ust.6 pkt 1)
2019-03-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady za

udział w pracach Rady

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8771Dz.U. 2023 poz. 70
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(art. 6 ust.14 pkt 2)
2019-07-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:

2) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8772Dz.U. 2021 poz. 129
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 103c pkt 2)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2)   informacje, które umieszcza się na szkółkarskim dokumencie dostawcy

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8773Dz.U. 2023 poz. 900
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 47 ust.1 pkt 7)
2017-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

7) sposób prowadzenia przez szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji, uwzględniające w szczególności ewidencję dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, a także stanowiące podstawę wydawania uczniom świadectw i dyplomów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8774Dz.U. 2023 poz. 685
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

(art. 19e ust.10)
2018-03-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 8, sposób i tryb komunikacji ze zgłaszającym oraz sposób i tryb weryfikacji dokumentów dołączanych do zgłoszenia

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8775Dz.U. 2020 poz. 333
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(art. 6a ust.11)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy, o których mowa w ust. 5 i ust. 8 pkt 1, wraz z załącznikami, oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8776Dz.U. 2022 poz. 1466
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

(art. 42 ust.6)
2020-02-07

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych przez podmioty zobowiązane, wzory kart rejestracyjnych, karty zapytania oraz karty odpowiedzi, biorąc pod uwagę dane, jakie muszą znaleźć się na kartach, oznaczenia podmiotu uprawnionego oraz podmiotu zobowiązanego, treść informacji, o której mowa w ust. 2, oraz zapytania, o którym mowa w ust. 3, jak również uzasadnienia, o którym mowa w art. 43, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w tym dane osobowe, w szczególności przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8777Dz.U. 2021 poz. 1041
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

(art. 25 ust.4)
2019-02-07

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), sposób przydzielania osobom upoważnionym do dostępu osobistych i niepowtarzalnych identyfikatorów użytkownika, a także wzór upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8778Dz.U. 2022 poz. 515
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 76 ust.4 pkt 5)
2013-07-25

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

5. wzory dokumentów stosowanych przy przeprowadzaniu audytów morskich jednostek edukacyjnych

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8779Dz.U. 2018 poz. 2227
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

(art. 18 ust.4)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ośrodek spośród podmiotów wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce albo innych podmiotów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8780Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 61s ust.11)
2018-01-01

 Rada Ministrów przyjmuje, w drodze rozporządzenia, program ochrony wód morskich

 
Zamknięte - uchylone