Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8761Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 12e pkt 3)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8762Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 12e pkt 2)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb odbywania doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8763Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 12e pkt 1)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) formy samokształcenia, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8764Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 10g pkt 10)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

10) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty świadectwa złożenia PERM oraz sposób uiszczania opłaty,

o której mowa w art. 10f ust. 6

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8765Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 10g pkt 9)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu albo odpisu świadectwa złożenia PERM oraz sposób uiszczania

opłaty, o której mowa w art. 10f ust. 6

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8766Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 10g pkt 8)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8) wzór świadectwa złożenia PERM

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8767Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 10g pkt 7)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7) szczegółowy sposób ustalania wyników PERM

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8768Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 16)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

16) tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie medycyny nieobjętej systemem szkolenia specjalizacyjnego za równoważny z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku zawodowego i naukowego

-– uwzględniając zakres szkolenia odbytego w kraju lub za granicą oraz mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów

 

 

 

 

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8769Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 15)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

15) tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego lekarza, kierując się równoważnością dorobku zawodowego i naukowego lekarza z danym programem specjalizacji lekarskiej albo programem specjalizacji lekarsko-dentystycznej

-– uwzględniając zakres szkolenia odbytego w kraju lub za granicą oraz mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów

 

 

 

 

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8770Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 33a ust.12 pkt 1)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalną funkcjonalność oraz minimalne wymagania techniczne, a także administrowanie TOPSOR

 

 

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8771Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 17)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

17) tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego lekarzy posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego za równoważny z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku zawodowego i naukowego

-– uwzględniając zakres szkolenia odbytego w kraju lub za granicą oraz mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów

 

 

 

 

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8772Dz.U. 2023 poz. 1284
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.6 pkt 5)
2014-01-15

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

5)    sposób wykorzystania sił i środków posiadanych przez organy, o których mowa w ust. 4

 

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8773Dz.U. 2023 poz. 1284
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.6 pkt 6)
2014-01-15

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

6)    rodzaje badań laboratoryjnych wykonywanych przez organy, o których mowa w ust. 4

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8774Dz.U. 2023 poz. 1284
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.6 pkt 2)
2014-01-15

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

2)    wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, o których mowa w ust. 4

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8775Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 32b ust.5)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8776Dz.U. 2023 poz. 1284
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.6 pkt 3)
2014-01-15

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

3)    terminy i sposoby przekazywania informacji epidemiologicznych oraz epizootycznych

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8777Dz.U. 2023 poz. 1284
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.6 pkt 4)
2014-01-15

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

4)    sposób udostępniania danych, o których mowa w ust. 5, oraz okres ich przechowywania

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8778Dz.U. 2023 poz. 773
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

(art. 31)
2015-01-01

 Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy sprawozdawczych i objaśnienia co do sposobu ich wypełniania oraz wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8779Dz.U. 2015 poz. 855
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 pkt 6)
2016-12-31

 Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 ustala Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia,określając dla każdego badania:

6) rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8780Dz.U. 2023 poz. 773
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

(art. 46)
2014-12-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i metodologię prowadzenia i aktualizacji rejestru

podmiotów, wzory wniosków, ankiet i zaświadczeń

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Zamknięte - zrealizowane