Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8761Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 37 ust.1g)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór urzędowego formularza wniosku o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż określony w art. 36 ust. 2 pkt 1 oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8762Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 37a ust.1)
2019-09-17

Rada Ministrów przyjmuje, w drodze rozporządzenia, plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8763Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 37b ust.4)
2017-05-19

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem własciwym do spraw klimatu, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres planów w części tekstowej oraz części graficznej, sporządzanej w formie cyfrowego opracowania kartograficznego tworzonego na podstawie baz danych, określając w szczególności materiały planistyczne, rodzaj opracowań kartograficznych, skalę opracowań kartograficznych, stosowane oznaczenia, nazewnictwo,standardy oraz sposób dokumentowania prac planistycznych

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8764Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 41c ust.2)
2015-11-19

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi,

w drodze rozporządzenia, warunki i sposób przekazywania służbie hydrograficznej kopii danych pomiarowych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8765Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 41d)
2015-11-19

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposób realizacji zadań służby hydrograficznej

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8766Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 41e ust.5 pkt 1)
2015-11-19

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi,

w drodze rozporządzenia:

1) minimalne wymagania dla pomiarów hydrograficznych

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8767Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 41e ust.5 pkt 2)
2015-11-19

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi,

w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pomiarów hydrograficznych, w tym sposób ustalania

okresu praktyki, o której mowa w ust. 4 pkt 3

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8768Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 41e ust.5 pkt 3)
2015-11-19

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi,

w drodze rozporządzenia:

3) ramowe programy szkoleń dla hydrografów morskich

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8769Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 41e ust.5 pkt 4)
2015-11-19

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi,

w drodze rozporządzenia:

4) tryb uzyskiwania i wzory dyplomów hydrografa morskiego, o których mowa w ust. 2

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8770Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 41e ust.5 pkt 5)
2015-11-19

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi,

w drodze rozporządzenia:

5) tryb weryfikacji oraz uznawania instytucji, organizacji i ośrodków szkolenia prowadzących szkolenia hydrografów

kategorii A lub B oraz warunki cofnięcia uznania tych podmiotów i ubiegania się o ponowne uznanie

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8771Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 43a ust.5)
2013-09-20

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, dyrektora urzędu morskiego właściwego do rozpatrywania skarg, o których mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia nr 1177/2010

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8772Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 45 ust.2b)
2015-11-19

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi,

w drodze rozporządzenia, granice morskich portów wojennych

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8773Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 50a ust.9 pkt 1)
2015-11-19

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres nadzoru przeciwpożarowego sprawowanego przez organy administracji morskiej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8774Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 50a ust.9 pkt 2)
2015-11-19

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy sposób sprawowania nadzoru przeciwpożarowego, w tym tryb przeprowadzania inspekcji

i kontroli, o których mowa w ust. 2, oraz szczegółowy zakres informacji zawartych w protokole, o którym mowa

w ust. 7

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8775Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 50a ust.9 pkt 3)
2015-11-19

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

3) warunki współpracy organów administracji morskiej z podmiotami, które uczestniczą w działaniach ratowniczo-

gaśniczych w obrębie polskich obszarów morskich oraz portów i przystani morskich

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8776Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 50a ust.9 pkt 4)
2015-11-19

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowy zakres informacji niezbędnych do określenia w planach zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń

wód portowych oraz instrukcjach technologicznych i technologiczno-ruchowych oraz instrukcjach bezpiecznej

obsługi statku

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8777Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 50a ust.9 pkt 5)
2015-11-19

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 8 pkt 4

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8778Dz.U. 2023 poz. 973
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 5 ust.2)
2020-03-29

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8779Dz.U. 2023 poz. 973
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 8 ust.2 pkt 1)
2020-03-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek, w których uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, wskazując odrębnie dla każdej spółki:

1) podmiot, o którym mowa w ust. 1, właściwy do wykonywania w stosunku do tej spółki przekazanych uprawnień

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
8780Dz.U. 2023 poz. 973
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 8 ust.2 pkt 2)
2020-03-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek, w których uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, wskazując odrębnie dla każdej spółki:

2) zakres przekazanych uprawnień

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane