Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8761Dz.U. 2011 Nr 227 poz. 1367
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 38)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 6. wysokość opłaty za egzaminy, o której mowa w art. 33 ust. 5, oraz tryb jej wnoszenia;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8762Dz.U. 2016 poz. 1834
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 38 pkt 7)
2012-01-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 7. wysokość opłaty, o której mowa w art. 34 ust. 6Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8763Dz.U. 2016 poz. 1834
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 63 ust.2)
2012-07-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe warunki, tryb wydawania i przedłużania świadectwa dopuszczenia statku ADN i wydawania tymczasowego świadectwa i wydawania ich wtórników, a także wzór i sposób wypełniania świadectwa dopuszczenia statku ADN i tymczasowego świadectwa;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8764Dz.U. 2022 poz. 2147
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 63 ust.2 pkt 2)
2012-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. wysokość opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia statku ADN, wydanie tymczasowego świadectwa, przedłużanie ważności świadectwa dopuszczenia statku ADN oraz wydanie wtórników tych świadectw

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8765Dz.U. 2022 poz. 2147
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 106 ust.2)
2012-07-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne, wraz z miejscami przeładunkowymi towarów niebezpiecznych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8766Dz.U. 2011 Nr 270 poz. 1599
Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

(art. 62j pkt 1)
2012-03-28Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Prokuratora Generalnego, określi, w drodze rozporządzenia: 1. uszczegółowienie kryteriów, o których mowa w art. 62e ust. 2 i 3;Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8767Dz.U. 2011 Nr 270 poz. 1599
Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

(art. 62j pkt 2)
2012-03-28Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Prokuratora Generalnego, określi, w drodze rozporządzenia: 2. szczegółowy sposób oceny pracy prokuratora;Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8768Dz.U. 2011 Nr 270 poz. 1599
Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

(art. 62j pkt 3)
2012-03-28Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Prokuratora Generalnego, określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowy sposób opracowywania indywidualnego planu rozwoju zawodowego prokuratoraMinister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8769Dz.U. 2022 poz. 1731
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 5 ust.14)
2011-07-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ramowy program zajęć praktycznych oraz sposób ich odbywania, dokumentowania i zaliczania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8770Dz.U. 2022 poz. 1731
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 2)
2022-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14b ust. 1, i komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8771Dz.U. 2022 poz. 1731
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 3)
2022-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 14b ust. 8

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8772Dz.U. 2022 poz. 1731
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 4)
2022-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób i szczegółowy tryb przeprowadzania LEK i LDEK, w tym okres, w którym powinny być wyznaczone

ich terminy

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8773Dz.U. 2022 poz. 1731
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 5)
2022-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) wysokość opłaty, o której mowa w art. 14a ust. 8, oraz sposób jej uiszczania

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8774Dz.U. 2022 poz. 1731
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 6)
2022-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) wysokość wynagrodzenia dla członków i przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych oraz komisji, o której

mowa w art. 14e ust. 2

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8775Dz.U. 2022 poz. 1731
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 1)
2022-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz dziedzin medycyny oraz zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych LEK i LDEK

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8776Dz.U. 2022 poz. 1731
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 8)
2022-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8) szczegółowy sposób ustalania wyników LEK i LDEK

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8777Dz.U. 2022 poz. 1731
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 9)
2022-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9) wzory świadectwa złożenia LEK i świadectwa złożenia LDEK

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8778Dz.U. 2022 poz. 1731
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 10)
2022-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

10) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu albo odpisu świadectwa złożenia LEK albo świadectwa złożenia

LDEK oraz sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 14e ust. 6

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8779Dz.U. 2022 poz. 1731
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 11)
2022-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

11) tryb dokonywania przez dyrektora CEM wymiany świadectwa złożenia LEK albo świadectwa złożenia LDEK oraz sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 14e ust. 6

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8780Dz.U. 2022 poz. 1731
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 15l pkt 1)
2022-12-08

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

1) program stażu podyplomowego lekarza i program stażu podyplomowego lekarza dentysty oraz sposób ich realizacji i czas odbywania, uwzględniający część stałą i część personalizowaną stażu

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane