Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8781Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 6b)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 6. wzór: b) zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8782Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 6c)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 6. wzór: c) wniosku o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8783Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 7)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 7. sposób prowadzenia rejestru osób szkolonych oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8784Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 8)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 8. wzór i sposób nadawania numerów ewidencyjnych ośrodka doskonalenia techniki jazdy i numerów w ewidencji instruktorów techniki jazdy

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8785Dz.U. 2014 poz. 567
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

(art. 9b)
2017-08-01

Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania
sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań określonych w ustawie oraz terminy i sposób ich przekazywania

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8786Dz.U. 2014 poz. 498
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

(art. 21 pkt 1)
2014-07-18

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór aktu założycielskiego

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8787Dz.U. 2014 poz. 498
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

(art. 21 pkt 2)
2014-07-18

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór zgłoszenia zbiórki publicznej

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8788Dz.U. 2014 poz. 498
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

(art. 21 pkt 3)
2014-07-18

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory sprawozdań, o których mowa w art. 16 ust. 1

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8789Dz.U. 2014 poz. 301
Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

(art. 3 ust.12 pkt 1)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzory informacji, o których mowa w ust. 3 i 4

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8790Dz.U. 2014 poz. 301
Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

(art. 3 ust.12 pkt 2)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
2) tryb zwrotu części wydatków gmin w ramach funduszu oraz wzór wniosku o ten zwrot

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8791Dz.U. 2014 poz. 273
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

(art. 29 ust.5)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie szkolenia, w tym szczegółową tematykę i formę jego prowadzenia, jednostki właściwe do jego prowadzenia i wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8792Dz.U. 2014 poz. 134
Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 26 ust.2)
2014-08-24

Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, ustala regulamin przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych.

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8793Dz.U. 2014 poz. 125
Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

(art. 1 ust.7 pkt 1)
2014-05-01

Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia:
1)    tryb przyjmowania ogłoszeń i obwieszczeń do zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8794Dz.U. 2014 poz. 125
Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

(art. 1 ust.7 pkt 2)
2014-05-01

Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia:
2)    sposób ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego rozpowszechnianych w sposób, o którym mowa w ust. 2d pkt 2

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8795Dz.U. 2014 poz. 125
Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

(art. 1 ust.7 pkt 3)
2014-05-01

Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia:
3)    wysokość opłat za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia lub obwieszczenia oraz sposób ich pobierania

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8796Dz.U. 2014 poz. 125
Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

(art. 1 ust.7 pkt 4)
2014-05-01

Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia:
4)    wymagania techniczne wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8797Dz.U. 2014 poz. 121
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

(art. 10312 §2 pkt 1a)
2015-10-18

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wzór wykazu inwentarza obejmujący:

a)  dane, o których mowa w art. 10311 § 3

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8798Dz.U. 2014 poz. 121
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

(art. 10312 §2 pkt 1b)
2015-10-18


Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wykazu inwentarza obejmujący:
b) imię i nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli został nadany, oraz ostatni adres spadkodawcy

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8799Dz.U. 2014 poz. 121
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

(art. 10312 §2 pkt 1c)
2015-10-18

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wzór wykazu inwentarza obejmujący:

c)  imię i nazwisko, numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer winnym właściwym rejestrze, ewidencji lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, oraz adres składającego wykaz inwentarza

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8800Dz.U. 2014 poz. 121
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

(art. 10312 §2 pkt 1d)
2015-10-18

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wzór wykazu inwentarza obejmujący:

d)  pouczenie składającego wykaz inwentarza co do obowiązku jego uzupełnienia, w przypadkach wskazanych w art. 10311 § 4

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane