Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8781Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 328 ust.8 pkt 3)
2018-10-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

3)terminy załatwiania spraw

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8782Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 328 ust.8 pkt 4)
2018-10-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób wnoszenia opłaty

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8783Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 328 ust.8 pkt 5)
2018-10-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

5) wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego ​

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8784Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 353 pkt 1)
2026-01-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 3, 8, 9 i 11–21, art. 344 ust. 1 pkt 4 i 8–10, art. 345 ust. 1 pkt 3, 6, 7 i 13–16, art. 346 ust. 1 pkt 1, 3, 5–9 i 11–17 oraz w art. 349 ust. 1 pkt 2–5, zamieszczanych w bazach danych

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia kompletności i aktualności zgromadzonych w bazach danych służących właściwej realizacji polityki naukowej państwa i zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki oraz odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych.

 

 

 

 

Minister Nauki
Otwarte - niezaległe
 
8785Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 353 pkt 2)
2026-01-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb i terminy wprowadzania danych do baz danych oraz aktualizowania, archiwizowania i usuwania tych danych

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia kompletności i aktualności zgromadzonych w bazach danych służących właściwej realizacji polityki naukowej państwa i zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki oraz odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych.

 

 

Minister Nauki
Otwarte - niezaległe
 
8786Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 353 pkt 3)
2026-01-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób wprowadzania prac dyplomowych do repozytorium oraz specyfikację formatu tych prac

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia kompletności i aktualności zgromadzonych w bazach danych służących właściwej realizacji polityki naukowej państwa i zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki oraz odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych.

 

 

 

Minister Nauki
Otwarte - niezaległe
 
8787Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 353 pkt 4)
2026-01-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb i sposób udostępniania danych ​

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia kompletności i aktualności zgromadzonych w bazach danych służących właściwej realizacji polityki naukowej państwa i zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki oraz odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych.

 

 

 

Minister Nauki
Otwarte - niezaległe
 
8788Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 367 ust.2 pkt 1)
2019-04-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, współczynniki kosztochłonności:

1) prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych w poszczególnych dyscyplinach oraz sposób ich ustalania dla poszczególnych kierunków, poziomów i profili - mając na uwadze specyfikę, warunki, a także koszty prowadzenia kształcenia w poszczególnych dyscyplinach

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8789Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 367 ust.2 pkt 2)
2018-10-01

 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, współczynniki kosztochłonności:

2) prowadzenia działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8790Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 401 ust.6 pkt 1)
2018-10-01

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udziału w programie, a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis , w tym:

1) przeznaczenie pomocy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8791Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 401 ust.6 pkt 2)
2018-10-01

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udziału w programie, a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis , w tym:

2) szczegółowe kryteria i sposób oceny wniosków o przyznanie pomocy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8792Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 401 ust.6 pkt 3)
2018-10-01

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udziału w programie, a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis , w tym:

3) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8793Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 401 ust.6 pkt 4)
2018-10-01

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udziału w programie, a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis , w tym:

4) sposób kumulowania pomocy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8794Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 401 ust.6 pkt 5)
2018-10-01

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udziału w programie, a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis , w tym:

5) maksymalne wielkości pomocy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8795Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 401 ust.6 pkt 6)
2018-10-01

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udziału w programie, a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis , w tym:

6) maksymalną intensywność pomocy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8796Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 401 ust.6 pkt 7)
2018-10-01

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udziału w programie, a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis , w tym:

7) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy oraz w raporcie rocznym z realizacji zadań objętych pomocą i raporcie z wykorzystania środków finansowych ​

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8797Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 403 ust.4)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom, o których mowa w ust. 1

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8798Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 444 ust.3)
2018-10-01

 

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8799Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 458 ust.2 pkt 2)
2018-10-01

Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania:

2) nagród, o których mowa w art. 362, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę przyznawanych nagród, maksymalną wysokość nagrody oraz wzór wniosku o jej przyznanie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8800Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 458 ust.2 pkt 2)
2018-10-01

 

Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania:

2) nagród, o których mowa w art. 362, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę przyznawanych nagród, maksymalną wysokość nagrody oraz wzór wniosku o jej przyznanie

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane