Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8781Dz.U. 2023 poz. 412
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 102 ust.2)
2023-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, normy lub wymogi podstawowe, których przestrzeganie może podlegać kontroli, o której mowa w ust. 1, mając na względzie możliwość wykorzystania w kontroli administracyjnej informacji zgromadzonych w systemach teleinformatycznych Agencji oraz zapewnienie, że kontrole administracyjne odnośnie do tych norm lub wymogów podstawowych są co najmniej tak samo skuteczne jak kontrole na miejscu, a także zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1, 3 i 4.

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
8782Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 58 ust.1 pkt 5)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób numeracji świadectw homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8783Dz.U. 2023 poz. 412
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 117 pkt 1)
2023-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania szkoleń podstawowych i szkoleń uzupełniających oraz egzaminów

podstawowych i egzaminów uzupełniających

- mając na względzie zapewnienie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez doradców rolniczych i ekspertów

przyrodniczych oraz jednolitych standardów świadczenia usług doradczych w tym zakresie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
8784Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 670 pkt 1)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8785Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 30 ust.4)
2021-06-16

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady nadawania członkom służby zagranicznej stopni dyplomatycznych, z uwzględnieniem przebiegu służby, posiadanych kwalifikacji zawodowych i oceny służbowej

 

 

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8786Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 670 pkt 2)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8787Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 626 pkt 1)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb nakładania, wykonywania i zwalniania z obowiązku świadczeń osobistych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8788Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 626 pkt 2)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory planów i wykazów świadczeń osobistych prowadzonych przez wojewodę, szefa wojskowego centrum rekrutacji, organy samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne, na rzecz których może być wykonywane świadczenie osobiste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8789Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 46 ust.3 pkt 1)
2023-04-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, wdrodze rozporządzenia:

1) organizację aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz seminarium dyplomatyczno-konsularnego

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
8790Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 46 ust.3 pkt 2)
2023-04-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, wdrodze rozporządzenia:

2) sposób dokumentowania znajomości języków obcych

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
8791Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 46 ust.3 pkt 3)
2023-04-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, wdrodze rozporządzenia:

3) szczegółowe zasady i tryb dopuszczenia do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego oraz zakres tego egzaminu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
8792Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 46 ust.3 pkt 4)
2023-04-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, wdrodze rozporządzenia:

4) sposób powoływania członków komisji egzaminacyjnej, wysokości ich wynagrodzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
8793Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 46 ust.3 pkt 5)
2023-04-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, wdrodze rozporządzenia:

5) sposób przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego, z zachowaniem zasady anonimowości przy sprawdzaniu wiedzy i z uwzględnieniem możliwości powtarzania egzaminu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
8794Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 48 ust.4)
2021-06-16

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania ocen okresowych członków służby zagranicznej, w tym kryteria, wzór arkusza, skalę ocen i tryb sporządzania przez bezpośredniego przełożonego oceny okresowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
8795Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 50 ust.3 pkt 1)
2023-04-01

Prezes Rady Ministrów, kierując się specyfiką i charakterem zadań członków służby zagranicznej oraz koniecznością zapewnienia adekwatności wynagrodzenia do zakresu powierzonych obowiązków, określi, w drodze rozporządzenia:

1) stanowiska w służbie zagranicznej, z uwzględnieniem kategorii zaszeregowania, w tym stanowiska kierownicze w służbie zagranicznej, z uwzględnieniem porównywalności stanowisk pracy członków służby zagranicznej ze stanowiskami w służbie cywilnej oraz stanowiska osób zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych niebędących członkami służby zagranicznej – z uwzględnieniem specyfiki zadań wykonywanych na tych stanowiskach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
8796Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 50 ust.3 pkt 2)
2023-04-01

Prezes Rady Ministrów, kierując się specyfiką i charakterem zadań członków służby zagranicznej oraz koniecznością zapewnienia adekwatności wynagrodzenia do zakresu powierzonych obowiązków, określi, w drodze rozporządzenia:

2) mnożniki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczegoczłonków służby zagranicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
8797Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 50 ust.3 pkt 3)
2023-04-01

Prezes Rady Ministrów, kierując się specyfiką i charakterem zadań członków służby zagranicznej oraz koniecznością zapewnienia adekwatności wynagrodzenia do zakresu powierzonych obowiązków, określi, w drodze rozporządzenia:

3) mnożniki dodatku z tytułu zajmowania stanowiska kierowniczego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
8798Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 54 pkt 1)
2023-04-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty dodatku zagranicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Zagranicznych
Otwarte - zaległe
 
8799Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 54 pkt 2)
2023-04-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) rodzaje, wysokość, tryb i szczegółowe zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w art.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Zagranicznych
Otwarte - zaległe
 
8800Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 58 ust.4)
2023-04-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych, wporozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe