Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8781Dz.U. 2022 poz. 813
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 192 ust.11 pkt 3)
2018-03-01

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3)    skład i tryb powoływania komisji, o której mowa w ust. 10, oraz niezbędne kwalifikacje członków komisji

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8782Dz.U. 2020 poz. 220
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(art. 8 ust.3)
2016-01-18

Minister kierujący działem administracji rządowej właściwy w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej należących do danego działu, dla których została przewidziana praktyka zawodowa, określi, w drodze rozporządzenia, tryb uznawania tej praktyki odbytej w państwie członkowskim albo w państwie niebędącym państwem członkowskim oraz jej maksymalny uznawany okres

Otwarte - zaległe
 
8783Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 124 ust.10 pkt 1)
2018-06-06

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji

określi, w drodze rozporządzenia:

1) terminy wymiany praw jazdy, o których mowa w ust. 4

Otwarte - zaległe
 
8784Dz.U. 2022 poz. 1710
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 34 ust.2 pkt 1)
2022-01-02

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, metody i podstawy:

1) sporządzania kosztorysu inwestorskiego

 

 

 

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8785Dz.U. 2022 poz. 1710
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 34 ust.2 pkt 2)
2022-01-02

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, metody i podstawy:

2) obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8786Dz.U. 2022 poz. 813
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 198 ust.3)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, równorzędność stopni, o których mowa w ust. 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8787Dz.U. 2022 poz. 2073
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 70 ust.5)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, izbę celną lub izby celne, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8788Dz.U. 2021 poz. 503
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

(art. 44 ust.5)
2019-11-09

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze zarządzenia, regulamin Rady Żeglugi Śródlądowej określający jej organizację, tryb pracy oraz częstotliwość odbywania posiedzeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8789Dz.U. 2023 poz. 900
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 47 ust.1 pkt 1g)
2018-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1)   podstawę programową:

g) kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8790Dz.U. 2022 poz. 813
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 89 ust.1 pkt 1)
2018-03-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)    warunki wykonywania kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2-5 i 11, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów procedur celnych oraz kontrolowanych towarów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8791Dz.U. 2022 poz. 813
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 89 ust.1 pkt 2)
2018-03-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2)    rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli określonej w pkt 1, a także osoby obowiązane do ich przechowywania

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8792Dz.U. 2022 poz. 813
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 219 ust.2)
2020-01-03

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania wyróżnień funkcjonariuszom, właściwość przełożonych w tych sprawach, sposób udzielania wyróżnień oraz terminy ich przyznawania

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8793Dz.U. 2022 poz. 813
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 169 ust.3)
2020-01-03

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość, warunki oraz tryb przyznawania i wypłacania równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8794Dz.U. 2022 poz. 479
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 6 §2 pkt 3)
2021-07-30

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności, o których mowa w § 1

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8795Dz.U. 2022 poz. 1648
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 183 ust.7)
2016-01-02

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości wskaźnika opłaty oraz terminy i sposób uiszczania opłaty, o której mowa w ust. 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8796Dz.U. 2020 poz. 8
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe

(art. 41 ust.3)
2016-12-17

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w zakresie transportu drogowego i kolejowego, właściwości opakowania, w którym nadawca jest obowiązany oddać przewoźnikowi rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania

Otwarte - zaległe
 
8797Dz.U. 2023 poz. 900
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 47 ust.1 pkt 1d)
2018-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1)   podstawę programową:

d) kształcenia ogólnego dla technikum

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8798Dz.U. 2019 poz. 477
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.9)
2017-11-30

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8799Dz.U. 2019 poz. 477
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.10)
2017-11-30

Rada Ministrów określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, wysokość dopłat na rok następny

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8800Dz.U. 2022 poz. 2561
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 81 ust.11 pkt 1)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)    sposób i tryb ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą

 
Zamknięte - zrealizowane