Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8781Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 4)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

4) warunki, jakie muszą spełniać tłumaczenia świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93

ust. 3, oraz dokumentów, o których mowa w pkt 2

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8782Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 3)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób uwierzytelnienia świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93 ust. 3

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8783Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 2)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) rodzaje dokumentów, które przedkłada się wraz z wnioskiem o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do

kontynuacji nauki, o którym mowa w art. 93a, z których bezpośrednio lub pośrednio wynika posiadanie przez

wnioskodawcę wykształcenia uzyskanego za granicą lub nabycie uprawnień do kontynuacji nauki za granicą

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8784Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 1)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje dokumentów, które przedkłada się wraz z wnioskiem o uznanie świadectwa lub innego dokumentu,

o którym mowa w art. 93 ust. 3, oraz wymagania dotyczące formy przedkładanych dokumentów

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8785Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 12)
2019-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym: 

 12) osoby, które nie wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego i nie biorą udziału w przeprowadzaniu egzaminu zawodowego, które mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas tego egzaminu, w tym osoby, które mogą występować w charakterze obserwatorów podczas egzaminu zawodowego

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8786Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 11)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym: 

 11) zakres informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 4, termin złożenia tego wniosku oraz tryb udzielania i przedłużania upoważnienia szkołom, placówkom lub centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe 

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8787Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 10)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym: 

 10) termin przechowywania prac zdających oraz dokumentacji egzaminu zawodowego,

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8788Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 9)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym:

 9) sposób organizacji i przeprowadzania każdej części egzaminu zawodowego, sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu zawodowego, przeprowadzania egzaminu zawodowego w miejscu innym niż szkoła, placówka lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, ze względu na stan zdrowia zdającego lub jego niepełnosprawność

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8789Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 8)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym: 

 8) sposób postępowania z materiałami egzaminacyjnymi dostarczanymi do szkół, placówek lub centrów, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawców, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, w tym tryb zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8790Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 7)
2019-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym: 

 7) zakres informacji, które zamieszcza się w protokołach, o których mowa w art. 44zzzi ust. 6

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8791Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 6)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym: 

 6) wymagania jakie musi spełnić asystent techniczny, o którym mowa w art. 44zzzia ust. 1, oraz zadania asystenta technicznego

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8792Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.4 pkt 2c)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów 1–8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:

2) w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji

określa:

c) w zakresie narzędzi i materiałów – użytkowanie i dobór

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8793Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.4 pkt 2d)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów 1–8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:

2) w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji

określa:

d) w zakresie uczenia się i rozwoju zawodowego – rozwój własny i wspieranie rozwoju innych osób

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8794Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.4 pkt 3a)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów 1–8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:

3) w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy

Kwalifikacji określa:

a) w zakresie przestrzeganie reguł – zasady, instrukcje i prawo

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8795Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 5)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym:

 5) szczegółowe zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących, o których mowa w art. 44zzzi, egzaminatorów i zespołów egzaminatorów w zakresie części praktycznej egzaminu zawodowego, a także nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu zawodowego

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8796Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 4)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym: 

 4) skład zespołów, o których mowa w art. 44zzzi ust. 4

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8797Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 3)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym: 

3) tryb wydawania opinii, o której mowa w art. 44zzzf ust. 6 

 

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8798Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 2)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym: 

 2) zakres i terminy przekazywania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego, w tym informacji zawartych w deklaracjach, o których mowa w art. 44zzzg

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8799Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 1)
2019-09-01

Art. 44zzzv. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym:

1) zakres danych, które powinna zawierać deklaracja o przystąpieniu do egzaminu zawodowego, oraz tryb składania tej deklaracji

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8800Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.4 pkt 3b)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów 1–8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:

3) w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy

Kwalifikacji określa:

b) w zakresie współpracy – komunikowanie się i relacje w środowisku zawodowym

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane