Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8781Dz.U. 2018 poz. 2538
Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 ust.2 pkt 4)
2019-07-20

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

 4) zakres informacji ogłaszanych przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, stanowiący części składowe służące do obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8782Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.2 pkt 3c)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określą,

w drodze rozporządzenia, charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu

kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujętą w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:

3) w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy

Kwalifikacji określa:

c) w odniesieniu do roli zawodowej – niezależność i rozwój etosu

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8783Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.2 pkt 1a)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określą,

w drodze rozporządzenia, charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu

kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujętą w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:

1) w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:

a) zakres i głębię – kompletność perspektywy poznawczej i zależności

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8784Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.2 pkt 3b)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określą,

w drodze rozporządzenia, charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu

kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujętą w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:

3) w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy

Kwalifikacji określa:

b) w zakresie odpowiedzialności – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8785Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.2 pkt 2b)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określą,

w drodze rozporządzenia, charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu

kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujętą w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:

2) w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji

określa:

b) w zakresie komunikowania się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku

naukowym i posługiwanie się językiem obcym

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8786Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 11)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

11) termin przechowywania prac uczniów, słuchaczy i absolwentów oraz dokumentacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego

 

 

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Edukacji i Nauki
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8787Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

4) zakres i terminy przekazywania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji niezbędnych do

przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym informacji zawartych

w deklaracjach, o których mowa w art. 44zy i art. 44zzi

 

 

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Edukacji i Nauki
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8788Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 6)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

6) skład zespołów, o których mowa w art. 44zzs ust. 4

 

 

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Edukacji i Nauki
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8789Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 8)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

8) zakres informacji, które zamieszcza się w protokołach, o których mowa w art. 44zzs ust. 6

 

 

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Edukacji i Nauki
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8790Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 7)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

7) szczegółowe zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów, o których mowa w art. 44zzs

ust. 4

 

 

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Edukacji i Nauki
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8791Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 3)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

3) zakres danych, które powinna zawierać deklaracja o przystąpieniu do egzaminu maturalnego, oraz tryb i sposób składania tej deklaracji

 

 

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Edukacji i Nauki
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8792Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 21a ust.3)
2015-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wymagania wobec szkół i placówek, dotyczące realizacji niezbędnych działań, o których mowa w ust. 1, pozwalające na badanie jakości ich pracy – w odniesieniu do różnych typów szkół i rodzajów placówek

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8793Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 20zh ust.4 pkt 2)
2015-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) przypadki, w których uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach

szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu może być przyjęty do klasy programowo

wyższej, a w przypadku szkoły policealnej dla młodzieży i szkoły dla dorosłych – na semestr programowo

wyższy, niż to wynika z kopii arkusza ocen ucznia lub zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia,

o których mowa w ust. 2

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8794Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 20zh ust.4 pkt 1)
2015-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach

szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego

typu,

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8795Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 9d ust.14)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, staż pracy wymagany od osoby zajmującej stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz skład i tryb pracy komisji konkursowej

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8796Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 32 ust.4)
2015-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i warunki przyznawania dodatków, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem art. 33

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8797Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 9)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

9) przypadki, w których opłata, o której mowa w art. 93g ust. 1, nie podlega zwrotowi

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8798Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 8)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

8) wysokość opłaty, która może podlegać zwrotowi w przypadkach, o których mowa w art. 93g ust. 5, oraz tryb

zwrotu opłaty

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8799Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 7)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

7) tryb wnoszenia opłaty, o której mowa w art. 93g ust. 1

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8800Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 6)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

6) wysokość wynagrodzenia członków komisji, o którym mowa w art. 93f ust. 5, nie wyższą niż 10% minimalnej

stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, posiadającego tytuł zawodowy magistra

z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 r. – Karta Nauczyciela

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane