Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8781Dz.U. 2023 poz. 973
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 21 ust.9 pkt 1)
2020-02-29

Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, oraz tryb i warunki dokonywania zwrotu wniesionych opłat,

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
8782Dz.U. 2023 poz. 973
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 21 ust.9 pkt 2)
2020-02-29

Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia:

2)   regulamin przeprowadzania egzaminów, uwzględniając konieczność zapewnienia równego traktowania osób składających egzamin, poufności egzaminów oraz ich sprawnej organizacji;

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
8783Dz.U. 2023 poz. 973
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 21 ust.9 pkt 3)
2020-02-29

Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia:

3)   sposób ustalania i wysokość wynagrodzeń członków komisji, uwzględniając zakres obowiązków poszczególnych członków.

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
8784Dz.U. 2023 poz. 973
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 29 ust.6 pkt 1)
2019-03-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady za

udział w pracach Rady

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8785Dz.U. 2023 poz. 973
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 29 ust.6 pkt 2)
2019-03-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego przewodniczącemu Rady oraz członkom

Rady w związku z poniesieniem tych kosztów w ramach udziału w pracach Rady oraz sposób obliczania

wysokości albo maksymalną kwotę tego zwrotu

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8786Dz.U. 2023 poz. 973
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 31 ust.2)
2017-01-01

 

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, uwzględniając znaczenie prowadzonej przez spółkę działalności dla gospodarki państwa

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
8787Dz.U. 2023 poz. 973
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 33c ust.2)
2019-03-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania

lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, finansowanych

ze środków Funduszu, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu

i zapobiegania udzieleniu niedozwolonej pomocy publicznej oraz ochronę interesów Skarbu Państwa

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
8788Dz.U. 2023 poz. 973
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 44)
2020-03-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, w tym sposób prowadzenia zbiorczej ewidencji, o której mowa w art. 43 pkt 3, oraz związane z tym obowiązki jednostek organizacyjnych, którym powierzono to mienie

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8789Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 10 ust.4)
2021-12-25

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres projektu studium w części tekstowej i graficznej

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8790Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 16 ust.2)
2021-12-25

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres projektu planu miejscowego w części tekstowej i graficznej

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8791Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 16 ust.3 pkt 1)
2014-01-02

 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa, uwzględniając w szczególności problematykę związaną z:

1)    przygotowaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom zewnętrznym, a zwłaszcza agresji militarnej

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - uchylone
 
8792Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 16 ust.3 pkt 2)
2014-01-02

 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa, uwzględniając w szczególności problematykę związaną z: Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa, uwzględniając w szczególności problematykę związaną z:

2)    przygotowaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom wewnętrznym, a zwłaszcza zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego, katastrofom i klęskom żywiołowym oraz zagrożeniom gospodarczym i ekonomicznym

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - uchylone
 
8793Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 38a ust.6 pkt 1)
2015-09-10

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) stosowaną przy sporządzaniu audytów krajobrazowych klasyfikację krajobrazów opracowaną w oparciu w szczególności o takie kryteria jak charakter dominujących w krajobrazie czynników, rzeźba terenu i pokrycie terenu

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8794Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 38a ust.6 pkt 2)
2015-09-10

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób oceny zidentyfikowanych krajobrazów oraz wskazywania krajobrazów priorytetowych

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8795Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 38a ust.6 pkt 3)
2015-09-10

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób uwzględnienia w audycie krajobrazowym obiektów, w tym krajobrazów, wpisanych na listę Światowego

Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB), parków narodowych, rezerwatów

i innych form ochrony przyrody wskazanych w art. 6 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody, obiektów wskazanych w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków

i opiece nad zabytkami

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8796Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 38a ust.6 pkt 4)
2015-09-10

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowy zakres i metodologię audytu krajobrazowego

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8797Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 40)
2016-08-31

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa w części tekstowej i graficznej

 

 

Minister Rozwoju i TechnologiiUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
8798Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 49d ust.5)
2016-08-31

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki określania obszarów funkcjonalnych i ich granic w ramach typów obszarów funkcjonalnych, o których mowa w art. 49b pkt 1, 3 i 4

 

Minister Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
8799Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 49d ust.6)
2014-09-24

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki określania

obszarów funkcjonalnych i ich granic w ramach typu obszaru funkcjonalnego, o którym mowa w art. 49b pkt 2

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8800Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 64b ust.2)
2023-01-03

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641)

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane