Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8781Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 4a ust.8 pkt 1)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury
badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8782Dz.U. 2017 poz. 2491
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

(art. 25 ust.5)
2018-01-13

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb zgłaszania

wniosków o badanie przypadków jednostkowych oraz tryb uzgadniania z organizacjami pozarządowymi liczby badanych

przypadków jednostkowych

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8783Dz.U. 2017 poz. 2371
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

(art. 17 ust.2)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania zadań, o których mowa w ust. 1,
tryb składania wniosków oraz przekazywania środków

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8784Dz.U. 2017 poz. 2183
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

(art. 9b ust.1b)
2018-06-26

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, standardy kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8785Dz.U. 2017 poz. 2168
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(art. 39 ust.7)
2011-07-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłat za udostępnianie danych z CEIDG podmiotom, o których mowa w ust. 2

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8786Dz.U. 2017 poz. 2168
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(art. 22g)
2016-10-07

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i warunki korzystania z pojedynczego punktu kontaktowego, w tym w szczególności sposób potwierdzania pochodzenia i integralności danych udostępniony bezpłatnie przez pojedynczy punkt kontaktowy, o którym mowa w art. 22b ust. 2a

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - uchylone
 
8787Dz.U. 2017 poz. 2168
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(art. 22f)
2016-01-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki współpracy właściwych organów oraz organów prowadzących postępowania w sprawach, o których mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1 lit. b–d, z pojedynczym punktem kontaktowym w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - uchylone
 
8788Dz.U. 2017 poz. 2146
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

(art. 45a ust.2 pkt 2)
2016-02-02

 

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, z wyłączeniem służby okresowej, organy wojskowe właściwe w tych sprawach oraz maksymalną wysokość kosztów pogrzebu żołnierza pokrywanych z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8789Dz.U. 2017 poz. 2146
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

(art. 45a ust.2 pkt 1)
2016-02-02

 

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) terminy płatności uposażenia, dodatków do uposażenia i innych należności pieniężnych oraz tryb ich wypłacania, uwzględniając sposób wypłaty określony w art. 7 ust. 1a i 1b

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8790Dz.U. 2017 poz. 2146
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

(art. 45 pkt 2)
2016-02-02

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:

2) rodzaje i wysokość dodatków do uposażenia uzasadnionych szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8791Dz.U. 2017 poz. 2146
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

(art. 45 pkt 1)
2016-02-02

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:

1) stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy wymienionych w art. 30 i art. 31

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8792Dz.U. 2017 poz. 2146
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

(art. 34b pkt 2)
2023-10-22

 Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

2)    wysokość dodatków do uposażenia zasadniczego, uwzględniając takie same rozwiązania dla wszystkich żołnierzy niezależnie od rodzaju odbywanej lub pełnionej czynnej służby wojskowej

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8793Dz.U. 2017 poz. 2146
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

(art. 34b pkt 1b)
2023-10-22

 Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

1)    stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy:

b)    odbywających ćwiczenia wojskowe oraz pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, w kwotach dziennych

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8794Dz.U. 2017 poz. 2146
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

(art. 34b pkt 1a)
2023-10-22

 Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

1)    stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy:

a)    odbywających zasadniczą służbę wojskową oraz przeszkolenie wojskowe, w kwocie miesięcznej,

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8795Dz.U. 2017 poz. 2146
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

(art. 4 ust.3)
2023-10-22

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przyznawania żołnierzom nagród i zapomóg oraz zapomóg w sytuacjach, o których mowa w ust. 1b-1c

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8796Dz.U. 2017 poz. 2128
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34 ust.2)
2010-07-13

Minister właściwy do spraw transporu określi, w drodze rozporządzenia: 1. tryb wydawania, przedłużania, cofania i dokonywania zmian wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej,

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8797Dz.U. 2017 poz. 2128
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34 ust.2)
2010-07-13

Minister właściwy do spraw transporu określi, w drodze rozporządzenia: 4. wzór rejestru wydanych wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8798Dz.U. 2017 poz. 2128
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34 ust.2)
2010-07-13

Minister właściwy do spraw transporu określi, w drodze rozporządzenia: 3. wzór wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej,

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8799Dz.U. 2017 poz. 2128
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34 ust.2)
2010-07-13

Minister właściwy do spraw transporu określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór wniosku o wydanie, przedłużenie lub dokonanie zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej,

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8800Dz.U. 2017 poz. 2128
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34j ust.5)
2010-07-13

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. spsób upoważniania podmiotów, o których mowa w ust. 1, do wykonywania przeglądów technicznych statków;

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane