Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8781Dz.U. 2022 poz. 2057
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 33 ust.2)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych corocznie określi, w drodze rozporządzenia, wysokość środków finansowych i ich podział między podmioty, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
8782Dz.U. 2023 poz. 171
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 15 ust.8)
2024-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania przy wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2a, 3, pkt 3a lit. b-d, pkt 3b, 5a-7, 9 i 10, wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach oraz w odniesieniu do ust. 1 pkt 5b również sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów obrazu i dźwięku

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
8783Dz.U. 2021 poz. 1043
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

(art. 18 ust.5 pkt 2)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres danych zawartych w deklaracji

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego poboru podatku przez płatników oraz kompletności i wiarygodności informacji przekazywanych przez nich naczelnikowi urzędu skarbowego.

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8784Dz.U. 2021 poz. 1043
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

(art. 18 ust.5 pkt 1)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)    sposób pobierania podatku przez płatników, w tym w szczególności czynności związane z poborem podatku, zakres pouczeń udzielanych podatnikom oraz treść rejestru podatku

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego poboru podatku przez płatników oraz kompletności i wiarygodności informacji przekazywanych przez nich naczelnikowi urzędu skarbowego

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8785Dz.U. 2022 poz. 143
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 138s pkt 4)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4)    rodzaje dokumentacji, o których mowa w art. 138d ust. 1 i art. 138o, szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w tych dokumentacjach, a także sposób ich prowadzenia

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8786Dz.U. 2022 poz. 143
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 138s pkt 1)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)    szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjach, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138g i art. 138l, oraz protokołach, o których mowa w art. 138m ust. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8787Dz.U. 2022 poz. 143
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 138s pkt 3)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory protokołów, o których mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2–4

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8788Dz.U. 2022 poz. 1681
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 54 ust.5)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem własciwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty urodzenia oraz wzór karty martwego urodzenia, o której mowa w ust. 4, uwzględniając przejrzystość i kompletność wymaganych danych.

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8789Dz.U. 2022 poz. 1720
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 27b ust.24 pkt 1)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) ramowe programy kursów, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 7

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8790Dz.U. 2022 poz. 2470
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 18 ust.7)
2024-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-8, ust. 3a-3bb oraz ust. 3d i 3e, sposób postępowania funkcjonariuszy podczas ich realizacji oraz wzór protokołu, o którym mowa w ust. 3f, mając na względzie zapewnienie skuteczności działań podejmowanych przez funkcjonariuszy oraz prawidłowego ich dokumentowania

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
8791Dz.U. 2022 poz. 143
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 138s pkt 2)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138l,

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8792Dz.U. 2022 poz. 1720
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 27b ust.24 pkt 3)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy sposób przeprowadzania egzaminów kończących kursy, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 7

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8793Dz.U. 2022 poz. 1720
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 27b ust.24 pkt 4)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzory zaświadczeń o ukończeniu kursów, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 7

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8794Dz.U. 2022 poz. 1720
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 27b ust.24 pkt 2)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) kwalifikacje kadry dydaktycznej

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8795Dz.U. 2022 poz. 1731
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 7)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

7) szczegółowy sposób i tryb składania PES oraz ustalania jego wyników

-– uwzględniając zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu w zakresie określonej dziedziny medycyny zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy medycznej oraz specyfikę wynikającą z form wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8796Dz.U. 2022 poz. 1731
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 6)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

6) formy specjalistycznego szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz sposoby ich prowadzenia

-– uwzględniając zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu w zakresie określonej dziedziny medycyny zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy medycznej oraz specyfikę wynikającą z form wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8797Dz.U. 2022 poz. 1731
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 16)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

16) tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie medycyny nieobjętej systemem szkolenia specjalizacyjnego za równoważny z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku zawodowego i naukowego

-– uwzględniając zakres szkolenia odbytego w kraju lub za granicą oraz mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów

 

 

 

 

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8798Dz.U. 2022 poz. 1731
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 15)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

15) tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego lekarza, kierując się równoważnością dorobku zawodowego i naukowego lekarza z danym programem specjalizacji lekarskiej albo programem specjalizacji lekarsko-dentystycznej

-– uwzględniając zakres szkolenia odbytego w kraju lub za granicą oraz mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów

 

 

 

 

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8799Dz.U. 2022 poz. 1061
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 11 ust.2)
2024-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania przy wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 4-5c i 5e, oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także podmioty uprawnione do zarządzania doprowadzenia i szczegółowe warunki dokonywania doprowadzeń przy użyciu środków transportu

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
8800Dz.U. 2022 poz. 187
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej

(art. 43k ust.6)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, regulamin pracy Rady Edukacji Finansowej, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rady Edukacji Finansowej.

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe