Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8781Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 16)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

16) tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie medycyny nieobjętej systemem szkolenia specjalizacyjnego za równoważny z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku zawodowego i naukowego

-– uwzględniając zakres szkolenia odbytego w kraju lub za granicą oraz mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów

 

 

 

 

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8782Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 14)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

14) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 14b ust. 8, dla członków PKE

-– uwzględniając nakład pracy członków i przewodniczącego PKE i zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 16u ust. 7 pkt 1, koszty przeprowadzenia egzaminu oraz zapewnienie bezstronności PKE i tego zespołu

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8783Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 6)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

6) formy specjalistycznego szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz sposoby ich prowadzenia

-– uwzględniając zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu w zakresie określonej dziedziny medycyny zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy medycznej oraz specyfikę wynikającą z form wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8784Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 7)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

7) szczegółowy sposób i tryb składania PES oraz ustalania jego wyników

-– uwzględniając zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu w zakresie określonej dziedziny medycyny zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy medycznej oraz specyfikę wynikającą z form wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8785Dz.U. 2023 poz. 1809
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej

(art. 43k ust.6)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, regulamin pracy Rady Edukacji Finansowej, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rady Edukacji Finansowej.

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8786Dz.U. 2023 poz. 1080
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 11 ust.2)
2024-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania przy wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 4-5c i 5e, oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także podmioty uprawnione do zarządzania doprowadzenia i szczegółowe warunki dokonywania doprowadzeń przy użyciu środków transportu

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8787Dz.U. 2023 poz. 2151
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(art. 22 ust.3)
2024-01-02

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, organizację, kwalifikacje personelu, sposób funkcjonowania i rodzaje podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposób współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8788Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 17)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

17) tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego lekarzy posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego za równoważny z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku zawodowego i naukowego

-– uwzględniając zakres szkolenia odbytego w kraju lub za granicą oraz mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów

 

 

 

 

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8789Dz.U. 2024 poz. 706
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 249 §3 pkt 7c)
2024-01-02

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

czynności administracyjne związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków

przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowanie tych czynności, w szczególności:

c) poddawanie osadzonych czynnościom identyfikacyjnym

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8790Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 21)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

21) wzór dokumentu, o którym mowa w art. 19g ust. 7

–- mając na celu zapewnienie sprawnej realizacji zadań przez CEM, zapewnienie przejrzystości dokumentów, o których mowa w art. 19f ust. 2 pkt 10 oraz art. 19g ust. 7, oraz uwzględniając nakład pracy związany z przeprowadzaniem czynności kontrolnych.

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8791Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 9 ust.2 pkt 2)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1a pkt 6, biorąc pod uwagę zakres danych wskazanych w ust. 1a pkt 4

– oraz konieczność ujednolicenia formy przekazywania tych danych

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8792Dz.U. 2024 poz. 706
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 249 §3 pkt 7h)
2024-01-02

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

czynności administracyjne związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków

przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowanie tych czynności, w szczególności:

h) doręczanie korespondencji urzędowej osadzonym

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8793Dz.U. 2024 poz. 706
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 249 §3 pkt 7g)
2024-01-02

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

czynności administracyjne związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków

przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowanie tych czynności, w szczególności:

g) wydawanie osadzonych do udziału w czynnościach procesowych oraz do zakładów leczniczych

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8794Dz.U. 2024 poz. 706
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 249 §3 pkt 7f)
2024-01-02

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

czynności administracyjne związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków

przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowanie tych czynności, w szczególności:

f) ewidencjonowanie osadzonych

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8795Dz.U. 2024 poz. 706
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 249 §3 pkt 7e)
2024-01-02

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

czynności administracyjne związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków

przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowanie tych czynności, w szczególności:

e) obliczanie okresu wykonywania kary i środka przymusu

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8796Dz.U. 2024 poz. 706
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 249 §3 pkt 7b tiret 1)
2024-01-02

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

czynności administracyjne związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków

przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowanie tych czynności, w szczególności:

b) przyjmowanie tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych do zakładów karnych i aresztów

śledczych oraz ich zwalnianie z tych zakładów i aresztów, w tym:

– dokumenty niezbędne do przyjęcia, dalszego wykonywania pozbawienia wolności lub zwolnienia

osadzonego albo skutkujące obliczenie okresu wykonywania kary

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8797Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 19)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

19) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu albo odpisu dyplomu PES oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie duplikatu albo odpisu dyplomu PES

–- mając na celu zapewnienie sprawnej realizacji zadań przez CEM, zapewnienie przejrzystości dokumentów, o których mowa w art. 19f ust. 2 pkt 10 oraz art. 19g ust. 7, oraz uwzględniając nakład pracy związany z przeprowadzaniem czynności kontrolnych.

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8798Dz.U. 2023 poz. 1542
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 78 ust.10)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji

uproszczonej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego złożenia tej deklaracji, informacją o terminie i miejscu jej złożenia oraz pouczeniem podatnika, że deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości akcyzy.

 

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8799Dz.U. 2024 poz. 706
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 249 §3 pkt 7d)
2024-01-02

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

czynności administracyjne związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków

przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowanie tych czynności, w szczególności:

d) izolowanie tymczasowo aresztowanych

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8800Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 23)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

23) wzór umowy, o której mowa w art. 19f ust. 2 pkt 10

–- mając na celu zapewnienie sprawnej realizacji zadań przez CEM, zapewnienie przejrzystości dokumentów, o których mowa w art. 19f ust. 2 pkt 10 oraz art. 19g ust. 7, oraz uwzględniając nakład pracy związany z przeprowadzaniem czynności kontrolnych.

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane