Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8801Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 68 ust.6 pkt 1c)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb postępowania w sprawach:
c) wykreślenia związku powiatów z rejestru związków powiatów

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8802Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 68 ust.6 pkt 2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór zgłoszenia w sprawie rejestracji związku powiatów

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8803Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 68 ust.6 pkt 3)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór zgłoszenia w sprawie zmiany statutu związku powiatów

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8804Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 68 ust.6 pkt 4)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku powiatów z rejestru związków powiatów

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8805Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 68 ust.6 pkt 5)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

5) dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszeń, o których mowa w pkt 2–4

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8806Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 68 ust.6 pkt 6)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

7) zakres danych podlegających wpisowi do rejestru związków powiatów

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8807Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 68 ust.6 pkt 7)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

7) zakres danych podlegających wpisowi do rejestru związków powiatów

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8808Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 68 ust.6 pkt 8)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

8) tryb ogłaszania statutu związku powiatów, zmiany tego statutu oraz informacji o wykreśleniu związku powiatów
z rejestru związków powiatów

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8809Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 72b ust.2 pkt 1a)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb postępowania w sprawach:
a) rejestracji związku powiatowo-gminnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8810Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 72b ust.2 pkt 1b)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb postępowania w sprawach:

b) rejestracji zmiany statutu związku powiatowo-gminnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8811Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 72b ust.2 pkt 1c)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb postępowania w sprawach:

c) wykreślenia związku powiatowo-gminnego z rejestru związków powiatowo-gminnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8812Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 72b ust.2 pkt 2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór zgłoszenia w sprawie rejestracji związku powiatowo-gminnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8813Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 72b ust.2 pkt 3)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzór zgłoszenia w sprawie zmiany statutu związku powiatowo-gminnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8814Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 72b ust.2 pkt 4)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
4) wzór zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku powiatowo-gminnego z rejestru związków powiatowo-
-gminnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8815Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 72b ust.2 pkt 5)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

5) dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszeń, o których mowa w pkt 2–4

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8816Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 72b ust.2 pkt 6)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób prowadzenia rejestru związków powiatowo-gminnych, w tym sposób dokonywania wpisów w tym rejestrze,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8817Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 72b ust.2 pkt 7)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

7) zakres danych podlegających wpisowi do rejestru związków powiatowo-gminnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8818Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 72b ust.2 pkt 8)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

8) tryb ogłaszania statutu związku powiatowo-gminnego, zmiany tego statutu oraz informacji o wykreśleniu
związku powiatowo-gminnego z rejestru związków powiatowo-gminnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8819Dz.U. 2017 poz. 1789
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(art. 31 pkt 1)
2018-02-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim,
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a w szczególności:
1) dokumenty, jakie powinna przedstawić osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu  doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8820Dz.U. 2017 poz. 1789
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(art. 31 pkt 2)
2018-02-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim,
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a w szczególności:
2) wzór ankiety oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora,
uwzględniając różne dziedziny nauki i sztuki

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane