Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8801Dz.U. 2022 poz. 2082
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(art. 60 pkt 1)
2023-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przekazywania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie

ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora

publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz

osobę fizyczną jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej,

o której mowa w art. 55 ust. 3 i 4, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6, oraz wzór formularza

zawierającego te informacje

 

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki
Otwarte - niezaległe
 
8802Dz.U. 2022 poz. 1693
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 24mb ust.6 pkt 2)
2022-09-09

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób przekazywania sprawozdania z oceny ryzyka, o którym mowa w art. 24ma ust. 3, do ministra właściwego do spraw transportu

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
8803Dz.U. 2022 poz. 1693
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 24mb ust.6 pkt 3)
2022-09-09

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3) zawartość i sposób prezentacji wyników oceny ryzyka w sprawozdaniu z oceny ryzyka, o którym mowa w art. 24ma ust. 3

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
8804Dz.U. 2022 poz. 2082
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(art. 62 ust.12 pkt 2)
2023-04-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

2) tryb udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, w tym

kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Otwarte - niezaległe
 
8805Dz.U. 2022 poz. 2082
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(art. 62 ust.12 pkt 1)
2023-04-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przekazywania przez dyrektora publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły

podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną

informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, w tym kwot refundacji,

o których mowa w art. 57 ust. 4–6, wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji,

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Otwarte - niezaległe
 
8806Dz.U. 2022 poz. 1693
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 24mb ust.6 pkt 4)
2022-09-09

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

4) kategorie bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
8807Dz.U. 2022 poz. 1812
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej

(art. 10 ust.4)
2022-10-30

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i wzór rocznego sprawozdania sporządzanego przez przedsiębiorstwo społeczne, uwzględniając potrzebę zgromadzenia jednolitych informacji niezbędnych do oceny prawidłowości realizacji przez przedsiębiorstwo społeczne jego celów oraz spełniania warunków do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Otwarte - zaległe
 
8808Dz.U. 2022 poz. 1812
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej

(art. 21 ust.4)
2022-10-30

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku przedsiębiorstwa społecznego o finansowanie składek oraz tryb finansowania składek, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zawartych we wniosku oraz racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu Pracy, a także konieczność zapewnienia zgodności udzielania wsparcia z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis .

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Otwarte - zaległe
 
8809Dz.U. 2022 poz. 1812
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej

(art. 45)
2022-10-30

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb oceny, o której mowa w art. 38 ust. 1, oraz wzór wniosku o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, mając na względzie konieczność oceny doświadczenia wnioskodawcy w realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i możliwości prawidłowej realizacji tych usług przez wnioskodawcę, a także konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych we wniosku.

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Otwarte - zaległe
 
8810Dz.U. 2017 poz. 2146
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

(art. 4 ust.3)
2023-10-22

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przyznawania żołnierzom nagród i zapomóg oraz zapomóg w sytuacjach, o których mowa w ust. 1b-1c

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8811Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 676 ust.3 pkt 1)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób zaliczania służby wojskowej lub pracy do okresów wymaganych do nadania Medalu Siły Zbrojne

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8812Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 676 ust.3 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu Siły Zbrojne oraz wzór wniosku o jego nadanie

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8813Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 676 ust.3 pkt 3)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb wręczania, sposób i okoliczności noszenia odznaki Medalu Siły Zbrojne oraz wzór legitymacji potwierdzającej jego nadanie

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8814Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 676 ust.3 pkt 4)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór graficzny odznaki Medalu Siły Zbrojne

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8815Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 679 ust.3 pkt 1)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu WP, określając organy uprawnione do występowania z wnioskiem o jego nadanie, w tym w szczególności Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, oraz uwzględniając terminy rozpatrzenia wniosku

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8816Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 679 ust.3 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o nadanie Medalu WP oraz wzór legitymacji potwierdzającej jego nadanie

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8817Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 679 ust.3 pkt 3)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób wręczania i noszenia Medalu WP

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8818Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 679 ust.3 pkt 4)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór graficzny odznaki Medalu WP wraz ze wstążką i baretką

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8819Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 504 pkt 1)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb powierzania żołnierzom mienia, o którym mowa w art. 501 ust. 1

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8820Dz.U. 2021 poz. 1854
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

(art. 76 pkt 2)
2024-09-02

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób pobierania opłaty mocowej, w tym:

2) zakres i termin przekazywania operatorowi i płatnikowi opłaty mocowej informacji, w tym informacji o sumie należnych opłat mocowych

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe