Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8801Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 166 ust.6)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość przyznawanych świadczeń, o których mowa w ust. 2

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8802Dz.U. 2023 poz. 1691
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

(art. 107 pkt 2)
2020-01-02

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej, określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb i sposób zgłaszania propozycji zadań wraz z opisami istotnych zagadnień, ich przygotowania, przechowywania oraz przekazywania komisjom egzaminacyjnym zadań na egzamin komorniczy wraz z opisami istotnych zagadnień

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8803Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 175 ust.3 pkt 1)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) organizację pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8804Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 175 ust.3 pkt 2)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki i tryb kierowania do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym oraz sposób jej pełnienia

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8805Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 175 ust.3 pkt 3)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) dzienny tok służby, częstotliwość i wymiar przerw między okresami pełnienia służby oraz rodzaje dokumentów związanych z pełnieniem służby w systemie nadzwyczajnym

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8806Dz.U. 2022 poz. 1327
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(art. 23 ust.5)
2018-10-28

W odniesieniu do organizacji pożytku publicznego, których sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania zgodnie z przepisami o rachunkowości, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu może w drodze rozporządzenia wprowadzić taki obowiązek

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8807Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 25 ust.8 pkt 1)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb określania dochodów w drodze oszacowania

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8808Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 25 ust.8 pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8809Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 25 ust.8 pkt 3)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób i tryb określania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych

ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8810Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 25 ust.8 pkt 4)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb stosowania metod określonych w ust. 2 i 3 dla określonych rodzajów transakcji

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8811Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 11 ust.9 pkt 1)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb określania dochodów w drodze oszacowania

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8812Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 11 ust.9 pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8813Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 11 ust.9 pkt 3)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób i tryb określania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych

ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8814Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 11 ust.9 pkt 4)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb stosowania metod określonych w ust. 2 i 3 dla określonych rodzajów transakcji

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8815Dz.U. 2023 poz. 1691
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

(art. 107 pkt 3)
2020-01-02

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej, określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb i sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej zespołu

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8816Dz.U. 2023 poz. 1691
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

(art. 107 pkt 4)
2020-01-02

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej, określi, w drodze rozporządzenia:

4) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członków zespołu

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8817Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 24 ust.7)
2020-10-11

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana oraz dokumenty niezbędne do wydania zaświadczeń, o których mowa w ust. 1b i 1d

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8818Dz.U. 2023 poz. 1502
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 40c ust.6 pkt 1)
2020-10-03

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

1) corocznie do dnia 30 września stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych

materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8819Dz.U. 2024 poz. 475
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(art. 90a ust.3)
2018-01-01

 Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wpłaty, o której mowa w ust. 1

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8820Dz.U. 2024 poz. 475
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(art. 90 ust.10)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw pracy, kierując się celami polskiej polityki migracyjnej, określi, w drodze rozporządzenia:

1) państwa, dla których obywateli wydaje się zezwolenie na pracę sezonową bez względu na spełnienie warunku, o którym mowa w art. 88o ust. 1 pkt 2, oraz dokonuje się wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na podstawie art. 88q; 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane