Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8801Dz.U. 2021 poz. 1800
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 11q ust.4)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych i grupowej dokumentacji cen transferowych

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8802Dz.U. 2017 poz. 60
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(art. 367 pkt 2)
2017-01-26


W przypadku postępowania rekrutacyjnego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, na lata szkolne 2017/2018-2019/2020:
2)   sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8803Dz.U. 2021 poz. 129
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 103c pkt 2)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2)   informacje, które umieszcza się na szkółkarskim dokumencie dostawcy

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8804Dz.U. 2017 poz. 60
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(art. 367 pkt 1)
2017-01-26


W przypadku postępowania rekrutacyjnego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, na lata szkolne 2017/2018-2019/2020:
1)   sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1-4, art. 20h ust. 6 oraz art. 20j ust. 2 pkt 1 i 3-5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8805Dz.U. 2020 poz. 1706
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 36 ust.11 pkt 4)
2017-01-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności:

4) sposób wymiany informacji między stronami postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów

konsumenckich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8806Dz.U. 2022 poz. 905
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

(art. 54 ust.4)
2019-10-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania wniosków o wpis do rejestru agentów albo o zmianę wpisu w tym rejestrze oraz wykaz dokumentów dołączanych do takich wniosków

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8807Dz.U. 2022 poz. 1072
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 120 ust.2)
2012-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw pracy, spraw wewnętrznych oraz środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego, w tym rodzaje, sposób i wzory ewidencji środków strzałowych oraz przypadki, w których przedsiębiorca ma obowiązek posiadać dowód sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8808Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 61s ust.11)
2018-01-01

 Rada Ministrów przyjmuje, w drodze rozporządzenia, program ochrony wód morskich

 
Zamknięte - uchylone
 
8809Dz.U. 2021 poz. 276
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

(art. 10aa ust.12 pkt 2)
2019-04-19

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

2) określi postać niepowtarzalnego identyfikatora w formie nośnika fizycznego

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8810Dz.U. 2020 poz. 1706
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 36 ust.11 pkt 3)
2017-01-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności:

3) sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8811Dz.U. 2022 poz. 2625
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 328 ust.3)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji przekazywanych przez podmioty, o których mowa w ust. 2

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8812Dz.U. 2021 poz. 276
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

(art. 10aa ust.12 pkt 1)
2019-04-05

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

1) wyznaczy podmiot wydający identyfikatory, o którym mowa w ust. 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8813Dz.U. 2022 poz. 479
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 6 §2 pkt 3)
2021-07-30

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności, o których mowa w § 1

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8814Dz.U. 2022 poz. 1854
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

(art. 12 pkt 1)
2016-10-21

Minister kierujący działem administracji rządowej właściwym ze względu na przedmiot oceny zgodności określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania dla wyrobów podlegających ocenie zgodności określonych w dyrektywach nowego podejścia

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8815Dz.U. 2022 poz. 1854
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

(art. 12 pkt 2)
2016-10-21

Minister kierujący działem administracji rządowej właściwym ze względu na przedmiot oceny zgodności określi, w drodze rozporządzenia:

2) procedury oceny zgodności

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8816Dz.U. 2022 poz. 1854
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

(art. 12 pkt 3)
2016-10-21

Minister kierujący działem administracji rządowej właściwym ze względu na przedmiot oceny zgodności określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres dokumentacji technicznej wyrobów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8817Dz.U. 2022 poz. 1854
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

(art. 12 pkt 4)
2016-10-21

Minister kierujący działem administracji rządowej właściwym ze względu na przedmiot oceny zgodności określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób oznakowania wyrobów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8818Dz.U. 2022 poz. 1854
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

(art. 12 pkt 5)
2016-10-21

Minister kierujący działem administracji rządowej właściwym ze względu na przedmiot oceny zgodności określi, w drodze rozporządzenia:

5) elementy deklaracji zgodności

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8819Dz.U. 2022 poz. 924
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 3a ust.4)
2017-02-08

Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Kasy Krajowej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu środków identyfikacji elektronicznej, dokumentów, o których mowa w ust. 2

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8820Dz.U. 2022 poz. 861
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 68f ust.4)
2017-02-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, termin przekazywania oraz szczegółowy zakres przekazywanych danych, o których mowa w ust. 1, oraz informacji o zaistniałych incydentach, o których mowa w ust. 2

 

 
Zamknięte - zrealizowane