Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8801Dz.U. 2023 poz. 773
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

(art. 18 ust.1)
2020-12-31

Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala corocznie Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określając dla każdego badania:

1) temat,

2) organ lub podmiot prowadzący,

3) cykliczność,

4) cel,

5) szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy,

6) źródła danych,

7) podmioty przekazujące dane,

8) informacje dotyczące przekazywanych danych, obejmujące:

a) zakres danych ze wskazaniem podmiotów przekazujących te dane, w tym szczegółowy zakres danych osobowych z katalogu danych wymienionych w art. 35b ust. 1,

b) poziom agregacji,

c) obligatoryjność albo dobrowolność przekazania,

d) postać i formę,

e) częstotliwość, termin i miejsce przekazania,

f) metody obserwacji, o których mowa w art. 6 ust. 1,

9) rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia

 

 

 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8802Dz.U. 2012 poz. 264
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

()
2013-01-01Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

5)  wymagane zakresy szkoleń i formy organizowania szkoleń, warunki, jakie muszą spełniać jednostki przeprowadzające szkolenie, a także tryb uzyskiwania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 11, oraz do rejestru, o którym mowa w art. 12a ust. 3
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8803Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12d ust.8 pkt 2)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:2)    szczegółowe warunki i tryb nadawania przez Prezesa Agencji uprawnień do wykonywania tych czynności, tryb pracy komisji egzaminacyjnej i składów egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej, sposób i tryb przygotowania i przeprowadzania egzaminów, sposób wnoszenia opłaty za egzamin, jej wysokość oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8804Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12d ust.8 pkt 3)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:3. wymagane zakresy szkoleń, w tym szkoleń praktycznych, warunki, jakie muszą spełniać jednostki przeprowadzające szkolenia, formy organizowania szkoleń, a także tryb uzyskiwania wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 3

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8805Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 71)
2013-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki odbywania praktyki przez kandydata na inspektora dozoru jądrowego, tryb stwierdzania odbycia tej praktyki, sposób i tryb przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na inspektora dozoru jądrowego, szczegółowe zadania komisji egzaminacyjnej oraz wysokość wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej, a także wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na inspektora dozoru jądrowego oraz dokumenty dołączane do wniosku o powołanie na inspektora dozoru jądrowego,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8806Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 38d ust.8)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wpłaty na pokrycie kosztów końcowego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz na pokrycie kosztów likwidacji elektrowni jądrowej dokonywanej przez jednostkę organizacyjną, która otrzymała zezwolenie na eksploatację elektrowni jądrowej,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8807Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12b ust.1 pkt 4)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) zakresy szkoleń i formy organizowania szkoleń dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień, o których mowa w art. 12 ust. 1

 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8808Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 38c ust.3)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla etapu likwidacji różnych rodzajów obiektów jądrowych, a także zawartość raportu z likwidacji obiektu jądrowego,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8809Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 36d ust.3)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzania analiz bezpieczeństwa, a także zakres wstępnego raportu bezpieczeństwa

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8810Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12b ust.1 pkt 3)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3)sposób pracy składów egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 12a ust. 6, oraz wysokość wynagrodzenia członków tej komisji za uczestnictwo w składzie egzaminacyjnym

 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8811Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12b ust.1 pkt 2)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)sposób przeprowadzania oraz sposób ustalania wyniku egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 4, oraz wysokość opłaty za ten egzamin

 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8812Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 36c ust.3)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego, dla różnych rodzajów obiektów jądrowych,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8813Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 35b ust.4)
2011-07-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadki wykluczające możliwość uznania terenu za spełniający wymogi, o których mowa w ust. 1, a także wymagania dotyczące raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8814Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12b ust.1 pkt 1)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)specjalności w zakresie stanowiska, o których mowa w art. 12 ust. 1, i szczegółowe warunki nadawania uprawnień do zajmowania stanowiska o danej specjalności

 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8815Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12d ust.8 pkt 1)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:1.   wykaz czynności, o których mowa w art. 12c ust. 2,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8816Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 29 ust.3 pkt 3)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb wydawania oraz wzór paszportu dozymetrycznego

 

 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8817Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 29 ust.3 pkt 2)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) informacje umieszczane przez kierownika jednostki organizacyjnej, pracodawcę zewnętrznego i uprawnionego lekarza w paszporcie dozymetrycznym

 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8818Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 29 ust.3 pkt 1)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej, pracodawcy zewnętrznego i pracownika zewnętrznego w zakresie ochrony radiologicznej pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub terenie nadzorowanym

 

 

 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8819Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 28 pkt 1)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące:

1) rejestracji dawek indywidualnych

 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8820Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 25 pkt 1)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wskaźniki pozwalające na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowane przy ocenie narażenia oraz sposób i częstotliwość dokonywania oceny narażenia pracowników i osób z ogółu ludności, uwzględniając wartości i zależności zalecane w rozdziałach 4 i 5 publikacji Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ICRP) nr 116 w celu oszacowania dawek pochodzących z narażenia zewnętrznego oraz w rozdziale 1 publikacji ICRP nr 119 w celu oszacowania dawek pochodzących z narażenia wewnętrznego i ich aktualizacjach oraz kierując się koniecznością zapewnienia ochrony radiologicznej pracownikom i osobom z ogółu ludności

 

 

 

 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane