Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8801Dz.U. 2023 poz. 1589
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych

(art. 23 ust.1 pkt 4)
2022-12-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) środki mające na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów, które zostały zdegradowane, uszkodzone lub zniszczone przez IGO – w stosunku do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8802Dz.U. 2023 poz. 1590
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 35 ust.4 pkt 1)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)  warunki przyjmowania towarów do depozytu i wydawania towarów z depozytu

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8803Dz.U. 2023 poz. 1590
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 35 ust.4 pkt 2)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) przypadki, w których organ celny odmówi przyjęcia towarów do depozytu

 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8804Dz.U. 2023 poz. 1590
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 35 ust.4 pkt 3)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) terminy przechowywania towarów w depozycie

 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8805Dz.U. 2023 poz. 1590
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 70 ust.3)
2022-12-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wyznaczy dyrektora lub dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 2

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8806Dz.U. 2023 poz. 1590
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 70 ust.3)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wyznaczy dyrektora lub dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 2. Rozporządzenie powinno szczegółowo określać zakres spraw, które może prowadzić wyznaczony dyrektor izby administracji skarbowej, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań oraz jednolitości postępowania.

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8807Dz.U. 2023 poz. 1590
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 70 ust.4)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może wyznaczyć dyrektora lub dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw innych niż określone w ust. 2. Rozporządzenie powinno szczegółowo określać zakres spraw, które może prowadzić wyznaczony dyrektor izby administracji skarbowej

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8808Dz.U. 2023 poz. 1590
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 70 ust.5)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, izbę celną lub izby celne, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8809Dz.U. 2023 poz. 1590
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 93 ust.2 pkt 2)
2012-10-25

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat, oraz sposób ich obliczania za: czynności przewidziane w przepisach prawa celnego, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając ich charakter.

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8810Dz.U. 2023 poz. 1590
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 93 ust.2 pkt 1)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat, oraz sposób ich obliczania za:

przechowywanie towarów w depozycie, w tym w depozycie, o którym mowa w ust. 1a, oraz w magazynie czasowego

składowania prowadzonym przez organ celny, uwzględniając wartość celną tych towarów albo wartość

rynkową towaru identycznego lub podobnego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8811Dz.U. 2023 poz. 1590
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 98 ust.2 pkt 1)
2022-12-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT i korekt tych zgłoszeń oraz przypadki, gdy dokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub korekty tego zgłoszenia nie jest wymagane

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8812Dz.U. 2023 poz. 1590
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 98 ust.2 pkt 2)
2022-12-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie INTRASTAT oraz korekta tego zgłoszenia

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8813Dz.U. 2023 poz. 1590
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 98 ust.2 pkt 3)
2022-12-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania upomnień oraz szczegółowy tryb dokonywania wezwań

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8814Dz.U. 2023 poz. 1590
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 98 ust.2 pkt 4)
2022-12-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) właściwość miejscową organów celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8815Dz.U. 2023 poz. 1597
Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu

(art. 4 ust.3)
2023-09-11

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową listę substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej spełniającej warunki określone w ust. 1, z podziałem na następujące substraty:

1) biomasę w postaci odchodów zwierzęcych, słomy i innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji

pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej,

2) inne substraty niezagrażające zdrowiu ludzi, zwierząt lub środowisku, z wyszczególnieniem przedmiotów lub substan-

cji, które spełniają warunki uznania za produkt uboczny

– biorąc pod uwagę zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
8816Dz.U. 2023 poz. 1604
Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych

(art. 5 ust.4)
2018-06-30

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria dotyczące warunków wymienionych w ust. 3 pkt 1-3

Minister Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
8817Dz.U. 2023 poz. 1605
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 15)
2022-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, tryb postępowania w sprawie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, sposób określania środków zapewniających ochronę tego interesu, ocenę proporcjonalności środków stosowanych do zapewnienia ochrony tego interesu oraz podmiot właściwy do kwalifikacji zadań, jako zadań o podstawowym znaczeniu dla interesu bezpieczeństwa państwa, sposób określania zakresu stosowania w procedurze udzielenia zamówienia przepisów ustawy

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8818Dz.U. 2023 poz. 1605
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 23 ust.6)
2021-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór planu postępowań o udzielenie zamówień

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8819Dz.U. 2023 poz. 1605
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 24 ust.6)
2021-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór planu postępowań o udzielenie zamówień

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8820Dz.U. 2023 poz. 1605
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 34 ust.2 pkt 1)
2022-01-02

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, metody i podstawy:

1) sporządzania kosztorysu inwestorskiego

 

 

 

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane