Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8801Dz.U. 2024 poz. 722
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110x pkt 4)
2022-12-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowy zakres polityki wynagrodzeń, w tym kategorie osób, dla których sporządza się i do których stosuje się politykę wynagrodzeń, a także sposób jej ustalania i dokonywania jej przeglądów oraz ocen

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8802Dz.U. 2024 poz. 722
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 111 ust.10 pkt 1)
2024-09-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zasady wydzielenia organizacyjnego działalności maklerskiej banku, uwzględniając konieczność zapewnienia zachowania poufności danych w wydzielonej jednostce organizacyjnej banku przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpiecznego i sprawnego prowadzenia działalności maklerskiej

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8803Dz.U. 2024 poz. 722
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 111 ust.10 pkt 2)
2024-09-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:

2) zakres czynności, które w związku z działalnością maklerską prowadzoną przez bank i pozostałą działalnością banku mogą być wykonywane przez jednostkę wydzieloną organizacyjnie zgodnie z ust. 5 albo jednostki organizacyjne banku inne niż ta jednostka, oraz sposób ustalenia warunków wykonywania tych czynności przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpiecznego i sprawnego wykonywania tych czynności

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8804Dz.U. 2024 poz. 722
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 128 ust.11 pkt 1)
2016-05-30

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia:

1)    wysokość opłat, o których mowa w ust. 10 oraz tryb i warunki dokonywania zwrotu wniesionych opłat, mając na uwadze koszty przeprowadzania egzaminów lub sprawdzianu umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem komisji egzaminacyjnych

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8805Dz.U. 2024 poz. 722
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 128 ust.11 pkt 2)
2016-05-30

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia:

2) regulamin przeprowadzania egzaminów na maklera i doradcę oraz regulamin przeprowadzania sprawdzianu

umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3, uwzględniając konieczność zapewnienia równego traktowania

osób składających egzamin lub przystępujących do sprawdzianu umiejętności, poufności egzaminu

lub sprawdzianu umiejętności oraz ich sprawnej organizacji, oraz

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8806Dz.U. 2024 poz. 722
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 128 ust.11 pkt 3)
2016-05-30

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia:

3)    sposób ustalania i wysokość wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych za udział w posiedzeniach tych komisji, przeprowadzanie egzaminów lub sprawdzianu umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3, oraz przygotowywanie projektów pytań i zadań na egzaminy lub sprawdzian umiejętności, uwzględniając zakres obowiązków poszczególnych członków

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8807Dz.U. 2024 poz. 722
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 129 ust.4)
2016-05-30

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, wykaz nadawanych

przez określone zagraniczne instytucje tytułów uprawniających do ubiegania się, zgodnie z ust. 3, o wpis na

listę maklerów lub listę doradców bez konieczności składania egzaminu

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8808Dz.U. 2024 poz. 722
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 129 ust.7)
2016-05-30

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku,

o którym mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8809Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 7 ust.2 pkt 1)
2024-09-21

Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

1) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dla budynków oraz związanych z nimi urządzeń

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - niezaległe
 
8810Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 7 ust.2 pkt 2)
2024-09-21

Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8811Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 7 ust.2 pkt 2)
2024-09-21

Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8812Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 7 ust.2 pkt 2)
2024-09-21

Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8813Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 7 ust.2 pkt 2)
2024-09-21

Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - niezaległe
 
8814Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 7 ust.2 pkt 2)
2024-09-21

Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8815Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 7 ust.2 pkt 2)
2024-09-21

Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8816Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 7 ust.2 pkt 2)
2024-09-21

Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1

 

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych
Otwarte - niezaległe
 
8817Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 9 ust.3b)
2021-07-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320)

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8818Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 16 pkt 1a)
2014-08-11

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

a) kierunki studiów odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8819Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 16 pkt 1b)
2014-08-11

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

b) wykaz zawodów związanych z budownictwem

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8820Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 16 pkt 1c)
2014-08-11

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

c) wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane