Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8801Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 57 pkt 2)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia:

2) zakres i sposób przeprowadzania kontroli zgodności produkcj

– uwzględniając potrzebę zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
8802Dz.U. 2023 poz. 2187
Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych

(art. 92 pkt 2)
2023-06-22

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb odbywania i zaliczania kursu kwalifikacyjnego

– uwzględniając zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych świadczeń opieki zdrowotnej przez ratownika medycznego, mając na celu potrzebę ujednolicenia zasad weryfikacji wiedzy i umiejętności zdobytych podczas kursu kwalifikacyjnego, a także potwierdzenia odbycia tego kursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8803Dz.U. 2023 poz. 2187
Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych

(art. 92 pkt 1)
2023-06-22

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres problematyki kursów kwalifikacyjnych

– uwzględniając zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych świadczeń opieki zdrowotnej przez ratownika medycznego, mając na celu potrzebę ujednolicenia zasad weryfikacji wiedzy i umiejętności zdobytych podczas kursu kwalifikacyjnego, a także potwierdzenia odbycia tego kursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8804Dz.U. 2023 poz. 2187
Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych

(art. 51)
2023-06-22

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, skład komisji oraz wymagania dotyczące osób wchodzących w skład komisji, tryb orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu oraz szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wykonywania zawodu oraz ochronę praw osób, wobec których wszczęto postępowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8805Dz.U. 2022 poz. 2057
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 33 ust.2)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych corocznie określi, w drodze rozporządzenia, wysokość środków finansowych i ich podział między podmioty, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - zaległe
 
8806Dz.U. 2024 poz. 356
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 37a ust.9)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8807Dz.U. 2023 poz. 1815
Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

(art. 47)
2023-01-06

Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, środki, o których mowa wart. 269 ust. 1 lit.e rozporządzenia2016/429, mając na względzie cele określone w art. 108 ust. 1 lit.a i b oraz ust. 5 lit. a rozporządzenia 2016/429.

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
8808Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 90 ust.12)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których podatnik ma prawo uznać, że proporcja określona zgodnie z ust. 2-8, która przekroczyła 98%, a kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była równa lub większa niż 10 000 zł, wynosi 100%, oraz warunki ich stosowania, uwzględniając uwarunkowania obrotu gospodarczego oraz specyfikę wykonywanych czynności.

Otwarte - zaległe
 
8809Dz.U. 2022 poz. 2731
Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

(art. 32 ust.1)
2023-03-31

Minister właściwy do spraw wewnętrznych nada Instytutowi pierwszy statut, w drodze zarządzenia, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - zaległe
 
8810Dz.U. 2023 poz. 1284
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 18 ust.5d)
2022-12-20

Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykaz zalecanych szczepień

ochronnych, dla których zakup szczepionek został objęty finansowaniem, o którym mowa w ust. 5a

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8811Dz.U. 2024 poz. 531
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 %

(art. 9f ust.1 pkt 1)
2023-07-01

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wyższe kwoty limitów:

1) wkładu własnego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1

– jednak o kwotę nie wyższą niż odpowiadająca proporcjonalnemu stosunkowi wzrostu średniej arytmetycznej cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1202 i 1561) przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla czterech kwartałów roku poprzedzającego, do średniej arytmetycznej cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonych na tej podstawie dla czterech kwartałów roku 2022.

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - zaległe
 
8812Dz.U. 2024 poz. 531
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 %

(art. 9g)
2023-07-01

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, niższą wysokość współczynników, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, mając na względzie bieżące ceny transakcyjne i ofertowe na rynku nieruchomości mieszkaniowych, zmianę poziomu kosztów budowy mieszkań oraz ograniczanie ryzyka działań spekulacyjnych, mogących skutkować nieuzasadnionym wzrostem cen mieszkań.

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - zaległe
 
8813Dz.U. 2024 poz. 531
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 %

(art. 9f ust.1 pkt 2)
2023-07-01

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wyższe kwoty limitów:

2) łącznej wysokości wkładu własnego kredytobiorcy, o której mowa w art. 3 ust. 3a, oraz rodzinnego kredytu

mieszkaniowego lub bezpiecznego kredytu 2%

– jednak o kwotę nie wyższą niż odpowiadająca proporcjonalnemu stosunkowi wzrostu średniej arytmetycznej cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1202 i 1561) przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla czterech kwartałów roku poprzedzającego, do średniej arytmetycznej cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonych na tej podstawie dla czterech kwartałów roku 2022.

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - zaległe
 
8814Dz.U. 2024 poz. 531
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 %

(art. 9f ust.1 pkt 3)
2023-07-01

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wyższe kwoty limitów:

3) objętej gwarancją części rodzinnego kredytu mieszkaniowego lub bezpiecznego kredytu 2%, o której mowa w art. 4a ust. 3

– jednak o kwotę nie wyższą niż odpowiadająca proporcjonalnemu stosunkowi wzrostu średniej arytmetycznej cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1202 i 1561) przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla czterech kwartałów roku poprzedzającego, do średniej arytmetycznej cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonych na tej podstawie dla czterech kwartałów roku 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - zaległe
 
8815Dz.U. 2024 poz. 531
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 %

(art. 9f ust.1 pkt 4)
2023-07-01

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wyższe kwoty limitów:

4) kwot, o których mowa w art. 9a ust. 6

– jednak o kwotę nie wyższą niż odpowiadająca proporcjonalnemu stosunkowi wzrostu średniej arytmetycznej cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1202 i 1561) przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla czterech kwartałów roku poprzedzającego, do średniej arytmetycznej cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonych na tej podstawie dla czterech kwartałów roku 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - zaległe
 
8816Dz.U. 2024 poz. 531
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 %

(art. 9f ust.1 pkt 5)
2023-07-01

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wyższe kwoty limitów:

5) łącznej wysokości objętej gwarancją części rodzinnego kredytu mieszkaniowego lub bezpiecznego kredytu 2%

oraz wkładu własnego kredytobiorcy, o której mowa w art. 4a ust. 2 pkt 1

– jednak o kwotę nie wyższą niż odpowiadająca proporcjonalnemu stosunkowi wzrostu średniej arytmetycznej cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1202 i 1561) przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla czterech kwartałów roku poprzedzającego, do średniej arytmetycznej cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonych na tej podstawie dla czterech kwartałów roku 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - zaległe
 
8817Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 65 ust.7 pkt 2)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) liczbę punktów edukacyjnych przyznanych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 2, oraz dokumenty potwierdzające ich realizację, a także liczbę punktów niezbędnych do wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego

– mając na celu zapewnienie właściwej jakości ustawicznego rozwoju zawodowego oraz rzetelnego sposobu dokumentowania jego przebiegu.

 

 

 

Minister ZdrowiaAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - zaległe
 
8818Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 19 ust.7)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, skład komisji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb jej działania, a także tryb orzekania o stanie zdrowia diagnosty laboratoryjnego, mając na uwadze konieczność prawidłowego wykonywania zawodu przez diagnostę laboratoryjnego, zapewnienie sprawnego działania komisji oraz prawidłowego wydawania przez komisję orzeczeń.

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8819Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 10 ust.4)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe standardy jakości dla laboratoriów, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu i jakości czynności medycyny laboratoryjnej.

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8820Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 9 ust.2)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinno odpowiadać laboratorium, w tym warunki sanitarne pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do zakresu wykonywanych badań laboratoryjnych oraz kwalifikacje personelu i kierownika laboratorium, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe