Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8801Dz.U. 2021 poz. 1214
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 18d ust.5)
2023-08-15

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1a–1c, umieszczanego na drzwiach mieszkania w razie niemożności doręczenia odpisu nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania lub zakazu wstępu, mając na uwadze konieczność zrozumienia zawiadomienia również przez osoby niekorzystające z profesjonalnej

pomocy prawnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8802Dz.U. 2021 poz. 1214
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 18e ust.8)
2023-08-15

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór protokołu czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, w związku z wydaniem nakazu i zakazu, mając na uwadze prawidłowe udokumentowanie przeprowadzanej czynności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8803Dz.U. 2021 poz. 1214
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 18f ust.4)
2023-08-15

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór zawiadomienia osoby stosującej przemoc domową, wobec której został wydany nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu, pozostawianego w razie niemożności doręczenia jej korespondencji, mając na uwadze konieczność zrozumienia zawiadomienia również przez osoby niekorzystające z profesjonalnej pomocy prawnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8804Dz.U. 2022 poz. 2082
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(art. 62 ust.12 pkt 2)
2024-04-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

2) tryb udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, w tym

kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Otwarte - niezaległe
 
8805Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 68 ust.1 pkt 3)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór oświadczenia zawierającego dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8806Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 121 pkt 1)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, spraw instytucji finansowych oraz spraw finansów publicznych – szczegółowe warunki gospodarki finansowej ośrodka oraz szczegółowe warunki ewidencji przychodów i kosztów, o których mowa w art. 119 ust. 7

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8807Dz.U. 2023 poz. 875
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 41b ust.5)
2023-12-15

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku na kolejny rok kalendarzowy, wysokość stawek opłaty za nadanie numeru EIPA, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz termin wnoszenia tej opłaty

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
8808Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 68 ust.1 pkt 4)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowe czynności Dyrektora TDT i służb technicznych w procedurze indywidualnego dopuszczenia pojazdu

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8809Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 211 ust.5)
2023-06-24

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz poświadczeń znajomości języka polskiego, o których mowa w ust. 3 pkt 1, uwzględniając ich wiarygodność i dostępność egzaminu w celu uzyskania poświadczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
8810Dz.U. 2022 poz. 143
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 122 ust.1 pkt 1)
2025-01-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) postacie znaków akcyzy i ich wzory, kryteria jakościowe znaków akcyzy, elementy znaków akcyzy oraz szczegółowe sposoby ich nanoszenia na typowe dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych opakowania jednostkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8811Dz.U. 2022 poz. 143
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 122 ust.1 pkt 2)
2025-01-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia znaków akcyzy na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8812Dz.U. 2023 poz. 588
Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych

(art. 35 ust.9)
2025-04-29

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór świadectwa jakości potwierdzającego zgodność produkcji produktu ze specyfikacją produktu, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności, jednolitości i czytelności wystawianych świadectw jakości oraz mając na względzie prawidłowe oznaczanie produktów rolnych, środków spożywczych, win i napojów spirytusowych oraz rodzaj tych produktów.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
8813Dz.U. 2022 poz. 2727
Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

(art. 24 ust.8)
2025-01-07

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób oznakowania loch kolczykami zawierającymi indywidualne numery identyfikacyjne loch, w tym wzór tych kolczyków oraz ich specyfikację techniczną, mając na względzie ochronę zdrowia loch i zapewnienie trwałości informacji umieszczonych na tych kolczykach.

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
8814Dz.U. 2022 poz. 1731
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.4)
2024-05-02

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej oraz wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 10

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
8815Dz.U. 2023 poz. 846
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

(art. 30ha)
2023-12-31

Minister właściwy do spraw klimatu określa do dnia 31 grudnia każdego roku, w drodze rozporządzenia, przy uwzględnieniu danych zgromadzonych przez Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, prowadzonej na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1077 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1047), a także innych dostępnych danych naukowych, wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej na następny rok kalendarzowy.

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
8816Dz.U. 2023 poz. 710
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych

(art. 25 ust.4a)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym uczestnik będzie wnosił do programu składki dodatkowe, w wysokości kwoty, o której mowa w ust.4

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Otwarte - niezaległe
 
8817Dz.U. 2022 poz. 2267
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 37a ust.9)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8818Dz.U. 2023 poz. 900
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 28a ust.12)
2024-01-01

Minister Obrony Narodowej określi corocznie, w drodze rozporządzenia, limit zezwoleń wydawanych na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8819Dz.U. 2023 poz. 475
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 53a ust.7)
2024-01-01

 Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, na dany rok kalendarzowy, współczynniki przeliczeniowe, o których mowa w ust. 2, do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich oraz szczegółowe warunki wymiany tych kwot połowowych

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
8820Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 76 ust.2)
2023-12-04

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 73 ust. 2b, a także jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe