Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8801Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 202 ust.1 pkt 5)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) warunki i tryb czasowego powierzania obowiązków służbowych, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki wojskowej oraz sprawności postępowania w sprawach czasowego powierzania obowiązków służbowych

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8802Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 26a ust.3 pkt 5)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) warunki i sposób prowadzenia oraz zasady obiegu, okres przechowywania, sposób archiwizowania lub brakowania

ewidencji i dokumentacji dotyczącej osób umieszczonych w izbie zatrzymań, a także formy i wzory tej ewidencji i dokumentacji

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8803Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 136n pkt 5)
2021-12-21

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb pozyskiwania psów kontraktowych oraz sposób prowadzenia ewidencji psów kontraktowych

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8804Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 267 pkt 5)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb pozyskiwania psów kontraktowych oraz sposób prowadzenia ewidencji psów kontraktowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8805Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 67 ust.7 pkt 5)
2020-10-11

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb kierowania żołnierzy zawodowych wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny, a także ramowy program tego turnusu, podmiot kierujący na turnus leczniczo-profilaktyczny, podmiot prowadzący turnus leczniczo-profilaktyczny, rodzaje i wzory dokumentów wystawianych w związku ze skierowaniem na turnus leczniczo-profilaktyczny

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8806Dz.U. 2023 poz. 2098
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

(art. 4a ust.9 pkt 5)
2020-03-11

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb kierowania funkcjonariusza wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8807Dz.U. 2022 poz. 1623
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 53 ust.5 pkt 5)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb i sposób przyjmowania oraz zdawania kwatery internatowej i pokoju w internacie

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8808Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 659 ust.14 pkt 5)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) termin składania i wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej oraz jego załączników, o których mowa w ust. 11 i 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8809Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 64 pkt 5)
2020-10-11

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowe warunki i tryb udzielania żołnierzom zawodowym zwolnienia od zajęć służbowych, o którym

mowa w art. 62 ust. 11 i 14, zapewniając ciągłość i skuteczność realizacji zadań oraz uwzględniając plany poszczególnych

specjalizacji lekarskich

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8810Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 102 pkt 5)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób wnoszenia opłat z tytułu egzaminów wstępnych dla osób niebędących żołnierzami zawodowymi, ubiegających się o przyjęcie do uczelni wojskowych, szkół podoficerskich, centrów szkolenia i ośrodków szkolenia oraz szczegółowy tryb ich pobierania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8811Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 107 pkt 5)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób ustalania kosztów związanych z pobieraniem nauki przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, jednostce wojskowej, centrum lub ośrodku szkolenia oraz tryb zwrotu tych kosztów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
8812Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 151 pkt 5)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób i tryb postępowania organów wojskowych w zakresie przyjmowania osób powołanych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, wyznaczania, zmiany i zwalniania żołnierzy ze stanowisk służbowych, przenoszenia do innych jednostek wojskowych, delegowania i podróży służbowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8813Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 127 ust.18 pkt 5)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób doręczania opinii służbowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8814Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 332 ust.9 pkt 5)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób dokumentowania otrzymanych przez żołnierzy ocen oraz nieprzystąpienia do tego sprawdzianu z przyczyn innych niż określone w ust. 5 i 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8815Dz.U. 2023 poz. 755
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

(art. 9b ust.9 pkt 5)
2020-03-11

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych w związku z kierowaniem na turnus leczniczo-profilaktyczny

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8816Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 137 ust.1 pkt 5)
2014-12-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) przebieg służby kandydackiej, warunki i tryb opiniowania żołnierzy pełniących służbę kandydacką, w tym wzór arkusza opinii, ich uprawnienia inne niż określone w ustawie oraz tryb postępowania związany ze zwalnianiem ze służby kandydackiej

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8817Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 429 pkt 5)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) pododdziały, oddziały i instytucje wojskowe, które mogą być wyróżnione poszczególnymi rodzajami wyróżnień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8818Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 26a ust.3 pkt 4)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

4)organy uprawnione do kontrolowania izb zatrzymań

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8819Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 137 ust.1 pkt 4)
2014-12-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

4)    warunki i tryb mianowania na stopnie wojskowe żołnierzy pełniących służbę kandydacką;

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8820Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 5a ust.7 pkt 4)
2014-12-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

4)    sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentów i orzeczeń

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone