Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8821Dz.U. 2013 poz. 255
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

(art. 15b ust.5 pkt 1)
2015-10-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje dokumentów składanych przez kredytobiorcę umożliwiających dokonanie oceny wniosku o udzielenie
finansowania zwrotnego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8822Dz.U. 2013 poz. 255
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

(art. 15b ust.5 pkt 2)
2015-10-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki i tryb udzielania finansowania zwrotnego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8823Dz.U. 2013 poz. 255
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

(art. 15b ust.5 pkt 3)
2015-10-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) minimalne wymagania, jakie powinny spełniać lokale powstałe przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego,
w zakresie wyposażenia technicznego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8824Dz.U. 2013 poz. 255
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

(art. 15b ust.5 pkt 4)
2015-10-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) kryteria oceny wniosku o udzielenie finansowania zwrotnego, w tym kryteria zapewniające preferowanie
przedsięwzięć do których ma zastosowanie procedura otwartego konkursu przy sporządzaniu projektu architektonicznego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8825Dz.U. 2013 poz. 217
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 88 ust.9)
2014-07-22

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania za pracę pracowników, o których mowa w ust. 1, w tym kwoty wynagrodzenia zasadniczego i tabele zaszeregowania pracowników, oraz warunki ustalania i wypłacania innych składników wynagrodzenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8826Dz.U. 2012 poz. 1514
Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw

(art. 5 ust.3)
2014-01-02

 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania oraz szczegółowość informacji umieszczanych na podstawie art. 12 ust. 1-2a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu w postaci papierowej oraz wzory formularzy kart rejestracyjnych i zawiadomień do Rejestru,

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8827Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 13 ust.8)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, cechy charakterystyczne odmiany roślin sadowniczych zawarte w opisie odmiany wpisywanej na sadowniczą listę B, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8828Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 26 ust.4)
2013-01-28Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, listę gatunków roślin warzywnych i sadowniczych o dużym znaczeniu gospodarczym, dla których przeprowadza się badania WGOMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8829Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 29 ust.7)
2013-01-28Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, jednostki odpowiedzialne za genetyczne zasoby roślin, biorąc pod uwagę konieczne doświadczenie i wiedzę w zakresie ochrony zasobów genetycznych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie prawidłowej realizacji działań w zakresie obrotu materiałem siewnym odmian regionalnych i amatorskich, a także ochronę różnorodności genetycznej.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8830Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 1)
2013-01-28

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 1) szczegółowe terminy składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8831Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 2)
2013-01-28

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 2) liczbę rozmnożeń materiału siewnego dla poszczególnych grup lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych, z uwzględnieniem opisu poszczególnych kategorii i stopni kwalifikacji materiału siewnego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8832Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 4)
2013-01-28

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:4) szczegółowe wymagania w zakresie jakości materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, z zastrzeżeniem pkt 8

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8833Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 5)
2013-01-28

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:dopuszczalną wielkość partii materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych w obrocie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8834Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 6)
2013-01-28

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:sposób oznaczania partii materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych wytworzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8835Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 7)
2013-01-28Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:wzór upoważnienia udzielanego przez zachowującego odmianę osobie, która będzie prowadzić obrót materiałem siewnym, składającej wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego - w przypadku odmian chronionych wyłącznym prawemMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8836Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 8)
2013-01-28

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:wykaz gatunków roślin rolniczych, których materiał siewny może być uznany za materiał siewny kategorii handlowy, oraz wymagania w zakresie jakości dla tego materiału

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8837Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 3)
2013-01-28

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 3)    szczegółowe wymagania w zakresie wytwarzania materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, z uwzględnieniem w szczególności:
a)    terminów dokonywania i liczby ocen stanu plantacji nasiennej w odniesieniu do poszczególnych grup roślin i gatunków,
b)    izolacji przestrzennej od innych upraw, czystości gatunkowej i odmianowej, zdrowotności, określenia przedplonu oraz zmianowania roślin na plantacjach nasiennych,
c)    czasu prowadzenia plantacji wieloletnich roślin rolniczych,
d)    sposobu oznaczania plantacji nasiennych,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8838Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 72a pkt 1)
2020-01-01

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wymagania w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i roślin ozdobnych oraz sadzonek winorośli

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8839Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 72a pkt 2)
2020-01-01

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2)   sposób oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i roślin ozdobnych oraz sadzonek winorośli

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8840Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 1)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1)   warunki lokalowe oraz wyposażenie techniczne niezbędne do wykonywania oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz uzyskania akredytacji w tym zakresie,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane