Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8821Dz.U. 2022 poz. 2279
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

(art. 33 ust.2 pkt 3)
2020-09-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum, w tym:

3) sposób kumulowania pomocy

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8822Dz.U. 2022 poz. 2279
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

(art. 33 ust.2 pkt 4)
2020-09-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum, w tym:

4) maksymalne wielkości pomocy ​

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8823Dz.U. 2024 poz. 497
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 65 ust.3 pkt 1)
2018-10-23

  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, mając na względzie efektywność zarządzania, bezpieczeństwo i rentowność lokat, określi, w drodze rozporządzenia:

1) obowiązkowe istotne elementy, które powinna zawierać umowa o zarządzanie środkami FRD, z uwzględnieniem w szczególności określenia obowiązków i praw uprawnionego podmiotu zewnętrznego oraz opłaty za zarządzanie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8824Dz.U. 2024 poz. 497
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 65 ust.3 pkt 2)
2018-10-23

  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, mając na względzie efektywność zarządzania, bezpieczeństwo i rentowność lokat, określi, w drodze rozporządzenia:

2) dopuszczalne proporcje udziału poszczególnych lokat środków FRD, z uwzględnieniem ryzyka inwestycyjnego i celów powołania FRD

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8825Dz.U. 2022 poz. 1775
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 6)
2019-10-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

6) płatności związanych do zwierząt

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8826Dz.U. 2023 poz. 846
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

(art. 6e)
2018-09-12

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór świadectwa jakości

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8827Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37w pkt 1)
2018-10-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku do komisji bioetycznej o wydanie opinii o badaniu klinicznym, o którym mowa w art. 37r ust. 1, i do Prezesa Urzędu o rozpoczęcie badania klinicznego, o którym mowa w art. 37m ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8828Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37w pkt 2)
2018-10-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) dokumentację, o której mowa w art. 37r ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8829Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37w pkt 2a)
2018-10-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) dokumentację, o której mowa w art. 37r ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8830Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37w pkt 2b)
2018-10-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2b) wzór wniosku do komisji bioetycznej o wydanie opinii i do Prezesa Urzędu o wyrażenie zgody w zakresie zmian, o których mowa w art. 37x ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8831Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37w pkt 2c)
2018-10-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2c) wzór zawiadomienia do komisji bioetycznej i do Prezesa Urzędu o zakończeniu badania klinicznego, o którym mowa w art. 37ab

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8832Dz.U. 2024 poz. 530
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(art. 58 ust.6)
2018-08-23

 Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 6

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8833Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 187 ust.1)
2017-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji, skład i sposób działania zespołu, o którym mowa w art. 184 ust. 3, warunki wynagradzania jego członków, niebędących pracownikami kuratorium oświaty, oraz wysokość i tryb wnoszenia opłat przez placówki doskonalenia ubiegające się o akredytację

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8834Dz.U. 2024 poz. 596
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

(art. 4b ust.4 pkt 1)
2018-11-25

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim oraz zakres danych w nim zawartych, w szczególności:

1) dane identyfikujące podatników obowiązanych do złożenia zgłoszenia

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8835Dz.U. 2024 poz. 596
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

(art. 4b ust.4 pkt 2)
2018-11-25

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim oraz zakres danych w nim zawartych, w szczególności:

 2) dane identyfikujące oraz ostatni adres spadkodawcy, po którym została nabyta własność przedsiębiorstwa lub udział w nim

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8836Dz.U. 2020 poz. 1669
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców

(art. 4b ust.5)
2020-03-31

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, zadania, o których mowa w art. 4a ust. 2 pkt 2 i 2a, które mają być uruchomione podczas selektywnego uruchomienia programu

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8837Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 532 ust.8)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przeprowadzania zaciągu ochotniczego, z uwzględnieniem sytuacji, w których przeprowadzany będzie zaciąg, oraz konieczności zapewnienia sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia procesu tego zaciągu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
8838Dz.U. 2024 poz. 37
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

(art. 185f §4)
2024-02-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przygotowania i przeprowadzenia przesłuchań, o których mowa w § 1, oraz warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania przesłuchań, o których mowa w § 1 zdanie pierwsze, w tym ich wyposażenie techniczne, mając na względzie konieczność zapewnienia swobody wypowiedzi i poczucia bezpieczeństwa osób przesłuchiwanych przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb tych osób.

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
8839Dz.U. 2022 poz. 1775
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 4)
2021-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

4) płatności dodatkowej

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8840Dz.U. 2024 poz. 37
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

(art. 300 §4 pkt 2)
2024-08-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory pisemnych:

2) wyjaśnień, o których mowa w § 3a, odrębne dla osób nieporadnych ze względu na wiek lub stan zdrowia oraz osób, które nie ukończyły 18 lat, mając na względzie konieczność zrozumienia wyjaśnień przez te osoby.

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe