Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8821Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 118 pkt 1)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)   sposób ustalania i wysokość opłat, o których mowa w art. 115 ust. 1

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8822Dz.U. 2022 poz. 2063
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach

(art. 8 ust.6)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakres tej kontroli w stosunku do danego rodzaju przyrządów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8823Dz.U. 2022 poz. 931
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 105b ust.14)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, oraz wzór oświadczenia o cofnięciu upoważnienia

 

 
Zamknięte - uchylone
 
8824Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 6)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

6)   szczegółowe warunki kadrowe, organizacyjne i techniczne, jakie powinny spełniać ośrodki szkoleniowe,

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8825Dz.U. 2023 poz. 324
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 38 pkt 4)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór zaświadczenia o ukończeniu podstawowych szkoleń i okresowych szkoleń

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8826Dz.U. 2023 poz. 324
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 38 pkt 3)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowe programy i warunki techniczno-organizacyjne podstawowych szkoleń i okresowych szkoleń

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8827Dz.U. 2023 poz. 324
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 38 pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego wykładowcy prowadzącego podstawowe szkolenia i okresowe szkolenia

Otwarte - niezaległe
 
8828Dz.U. 2023 poz. 685
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

(art. 19e ust.10)
2018-03-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 8, sposób i tryb komunikacji ze zgłaszającym oraz sposób i tryb weryfikacji dokumentów dołączanych do zgłoszenia

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8829Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 7)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

7)   wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3,

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8830Dz.U. 2023 poz. 646
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1h)
2019-04-21

 

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie:

 

h) przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 83j ust. 1, w przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 oraz ust. 4 pkt 6 i 8, o ile dotyczy wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 4 pkt 1 i 6, a także wymogi dotyczące treści tych sprawozdań oraz terminy ich przekazywania klientowi

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8831Dz.U. 2023 poz. 646
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1g)
2019-04-21

 

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie:

 

g) przyjmowania lub przekazywania jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8832Dz.U. 2022 poz. 2100
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 26a ust.5)
2019-08-15

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb uiszczania oraz wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przez Komisję Rozjemczą przy Sądzie Polubownym

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8833Dz.U. 2023 poz. 900
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 47 ust.1 pkt 7)
2017-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

7) sposób prowadzenia przez szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji, uwzględniające w szczególności ewidencję dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, a także stanowiące podstawę wydawania uczniom świadectw i dyplomów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8834Dz.U. 2020 poz. 220
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(art. 8 ust.3)
2016-01-18

Minister kierujący działem administracji rządowej właściwy w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej należących do danego działu, dla których została przewidziana praktyka zawodowa, określi, w drodze rozporządzenia, tryb uznawania tej praktyki odbytej w państwie członkowskim albo w państwie niebędącym państwem członkowskim oraz jej maksymalny uznawany okres

Otwarte - zaległe
 
8835Dz.U. 2023 poz. 646
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1f)
2019-04-21

 

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie:

 

 f) ustanawiania i realizacji zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na nabycie instrumentów finansowych oraz zabezpieczenia wierzytelności na instrumentach finansowych, jeżeli konstrukcja tych instrumentów umożliwia ustanowienie zabezpieczenia

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8836Dz.U. 2022 poz. 2651
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 39 §5)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitości składanych oświadczeń określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia, o którym mowa w § 1

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8837Dz.U. 2022 poz. 813
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 225)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokości uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy na stanowiskach służbowych, z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8838Dz.U. 2022 poz. 2378
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.1 pkt 4)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do materiałów

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:

4) elementy deklaracji zgodności dla tych materiałów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8839Dz.U. 2023 poz. 900
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 123 ust.1 pkt 2)
2017-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

 

Otwarte - zaległe
 
8840Dz.U. 2022 poz. 1061
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 31a ust.5)
2019-02-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, uwzględniając szczególne kwalifikacje predestynujące do służby w Straży Granicznej, równorzędność okresów służby i stażu, należności oraz uzyskanych w dotychczasowych jednostkach kwalifikacji zawodowych z przewidzianymi w Straży Granicznej

 
Zamknięte - zrealizowane