Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8821Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 6 pkt 2)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1, albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności, konieczne dla potwierdzenia przez wnioskodawcę spełnienia warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności

 

 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8822Dz.U. 2022 poz. 1188
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

(art. 14 ust.3)
2022-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb działania Rady Legislacyjnej, wysokość wynagrodzenia członków Rady Legislacyjnej oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Rady Legislacyjnej, a także szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty wynagrodzenia

 

 

 

 

 

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8823Dz.U. 2023 poz. 1206
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

(art. 47 ust.4)
2019-02-06

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 1,

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
8824Dz.U. 2022 poz. 1854
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

(art. 61 ust.7)
2018-10-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia rejestru oraz szczegółowy zakres wprowadzanych danych

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
Zamknięte - zrealizowane
 
8825Dz.U. 2024 poz. 594
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(art. 17)
2015-01-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania obrotu przedsiębiorców na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
Zamknięte - zrealizowane
 
8826Dz.U. 2024 poz. 594
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(art. 113k)
2023-11-21

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej i wnioskiem o obniżenie kary pieniężnej złożonym przez przedsiębiorcę lub osobę zarządzającą, mając na uwadze kategorię podmiotu składającego wniosek i konieczność zapewnienia rzetelnej oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 113b ust. 1 i art. 113c ust. 1, oraz właściwego zakwalifikowania wniosku.

 

 

 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
Zamknięte - zrealizowane
 
8827Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 2b)
2013-02-21

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporzadzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8828Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 98 ust.4)
2014-02-21

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8829Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 4c)
2013-02-21

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, tryb postępowania w sprawie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8830Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 25 ust.2)
2013-02-21

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8831Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 10g pkt 1)
2016-07-28

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8832Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 10g pkt 2)
2016-07-28

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8833Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 35 ust.3)
2018-01-01

 Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8834Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 131bb ust.2)
2016-07-28

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8835Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 35 ust.3)
2020-01-01

 Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień

 

 

 

 

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
8836Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 4aa)
2016-07-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dokumentów i druków, o których mowa

w art. 4 pkt 5c lit. a i b

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8837Dz.U. 2023 poz. 1109
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 43 ust.7)
2017-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6

 

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8838Dz.U. 2023 poz. 1109
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 27 pkt 1)
2017-07-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb uiszczania oraz wysokość:

1) opłat, o których mowa w art. 26 ust. 5, mając na względzie rodzaj i wartość przedmiotu sprawy, jak również jej zawiłość

 

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8839Dz.U. 2023 poz. 1109
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 27 pkt 2b)
2017-07-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb uiszczania oraz wysokość:

2) opłat za:

b) wydawanie opinii prawnych przez Prokuratorię Generalną, o których mowa w art. 19 ust. 4

 

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8840Dz.U. 2023 poz. 1109
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 27 pkt 2a)
2017-07-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb uiszczania oraz wysokość:

2) opłat za:

a) wykonywanie zastępstwa przez Prokuratorię Generalną, o których mowa w art. 12 ust. 11

 

 

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 
Zamknięte - zrealizowane