Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8821Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 7 ust.2 pkt 2)
2024-09-21

Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8822Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 7 ust.2 pkt 2)
2024-09-21

Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8823Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 7 ust.2 pkt 2)
2024-09-21

Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - niezaległe
 
8824Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 7 ust.2 pkt 2)
2024-09-21

Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8825Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 7 ust.2 pkt 2)
2024-09-21

Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8826Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 7 ust.2 pkt 2)
2024-09-21

Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1

 

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych
Otwarte - niezaległe
 
8827Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 9 ust.3b)
2021-07-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320)

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8828Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 16 pkt 1a)
2014-08-11

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

a) kierunki studiów odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8829Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 16 pkt 1b)
2014-08-11

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

b) wykaz zawodów związanych z budownictwem

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8830Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 16 pkt 1c)
2014-08-11

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

c) wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8831Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 16 pkt 2a)
2014-08-11

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym sposób:

a) dokumentowania i weryfikacji posiadanego wykształcenia, a także kwalifikowania

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8832Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 16 pkt 2b)
2014-08-11

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym sposób:b) stwierdzania przygotowania zawodowego oraz jego dokumentowania do uzyskania specjalizacji techniczno-

-budowlanej

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8833Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 16 pkt 2c)
2014-08-11

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym sposób:

c) dokumentowania i odbywania praktyki, a także kryteria uznawania praktyki

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8834Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 16 pkt 2d)
2014-08-11

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym sposób:

d) przeprowadzania egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania

wiedzy technicznej

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8835Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 16 pkt 3)
2014-08-11

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:

3) ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
8836Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 30 ust.4e)
2021-02-04

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8837Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 30b ust.5)
2021-02-04

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8838Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 31 ust.1e)
2021-02-04

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zgłoszenia rozbiórki, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8839Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 32 ust.5 pkt 1)
2021-09-19

 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1)    wniosku o pozwolenie na budowę

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - uchylone
 
8840Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 32 ust.5 pkt 2)
2021-09-19

 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

2)    oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane