Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8821Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 85 pkt 2)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 2. zakres obowiązków podmiotów, o których mowa w art. 84 ust. 6,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8822Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 85 pkt 3)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 3. warunki i program szkolenia służb ratowniczo-gaśniczych, o których mowa w art. 84 ust. 2 pkt 3

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8823Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 83 ust.1)
2003-11-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki eksploatacji lotnisk

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8824Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 53 ust.5)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska przed hałasem oraz zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8825Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 99 ust.6 pkt 3)
2004-05-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem przepisów międzynarodowych:

3) szczegółowe zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8826Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 182 pkt 1)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowy wykaz rodzajów usług w poszczególnych kategoriach, o których mowa w art. 176,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8827Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 182 pkt 2)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. szczegółowe warunki i tryb udzielania zezwoleń na wykonywanie obsługi naziemnej oraz dokumenty i informacje, jakie powinien przedstawić ubiegający się o zezwolenia, oraz warunki, jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o zezwolenie,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8828Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 182 pkt 3)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowe warunki stosowane przy wprowadzaniu ograniczeń, o których mowa w art. 179 ust.1,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8829Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 182 pkt 4)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. szczegółowe warunki i sposób organizowania i przeprowadzania konkursu, o którym mowa w art. 179 ust. 8 - w przypadku wprowadzenia ograniczeń,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8830Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 182 pkt 5)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. szczegółowe warunki udostępniania i korzystania z infrastruktury lotniska oraz ustalania i pobierania opłat za dostęp do urządzeń i powierzchni lotniska oraz opłat za użytkowanie scentralizowanej infrastruktury

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8831Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 189 ust.3)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, Krajowy Program Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8832Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 189a ust.2)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ustala, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, Krajowy Program Ułatwień Lotnictwa Cywilnego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8833Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 202)
2020-10-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania zezwoleń, o których mowa w art. 193 ust. 1 i 2

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8834Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 187 pkt 1)
2020-10-01

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ustala, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego, określający sposoby realizacji ochrony lotnictwa cywilnego, w tym dotyczące:

 

1) organizacji ochrony, działań zapobiegawczych i działań w przypadkach aktów bezprawnej ingerencji,

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8835Dz.U. 2019 poz. 1580
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 112 ust.1 pkt 1)
2020-10-01

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich kandydatów na członków personelu lotniczego i członków personelu lotniczego oraz kandydatów na członków personelu pokładowego i członków personelu pokładowego

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8836Dz.U. 2019 poz. 1580
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 112 ust.1 pkt 2a)
2020-10-01

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki i tryb:

a) wydawania i przechowywania orzeczeń lotniczo-lekarskich

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8837Dz.U. 2019 poz. 1580
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 112 ust.1 pkt 3)
2020-10-01

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdro-wia oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) częstotliwość przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8838Dz.U. 2019 poz. 1580
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 112 ust.1 pkt 4)
2020-10-01

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdro-wia oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób postępowania z dokumentacją medyczną badań lotniczo-lekarskich oraz wzory stosowanych dokumentów

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8839Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 163 pkt 1)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określa, w drodze rozporządzenia,  1. szczegółowe warunki, tryb dokonywania, zakres oraz kryteria oceny, czy dany podmiot spełnia wymagania niezbędne w procesie certyfikacji;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8840Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 163 pkt 1)
2020-10-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie certyfikacji oraz w celu zapewnienia efektywności procesu certyfikacji:

1) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić podmiot w procesie certyfikacji

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane