Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8821Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 176a ust.5 pkt 1b)
2020-08-28

Rada Ministrów, mając na uwadze zakres i rodzaj wykonywanej działalności telekomunikacyjnej, wielkość przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i jego znaczenie dla gospodarki, obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wymagania, o których mowa w ust. 2, w drodze rozporządzenia: 

1) określi:

 b) organy uzgadniające plany oraz zakres tych uzgodnień

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8822Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 176a ust.5 pkt 1c)
2020-08-28

Rada Ministrów, mając na uwadze zakres i rodzaj wykonywanej działalności telekomunikacyjnej, wielkość przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i jego znaczenie dla gospodarki, obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wymagania, o których mowa w ust. 2, w drodze rozporządzenia: 

1) określi:

 c) rodzaje przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do uzgadniania zawartości planów

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8823Dz.U. 2024 poz. 321
Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

(art. 37a ust.32)
2021-06-17

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, autostrady lub ich odcinki, na których jest pobierana opłata za przejazd autostradą, o której mowa w ust. 7, w tym autostrady lub ich odcinki, na których opłata jest pobierana zgodnie ze zmianą umowy, o której mowa odpowiednio w ust. 1a pkt 2 albo 3

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - uchylone
 
8824Dz.U. 2023 poz. 1407
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

(art. 3 ust.6)
2023-10-31

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, kwotę wyższą niż kwota najniższej emerytury, o której mowa w ust. 1, stosowaną do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia, mając na względzie sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych.

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8825Dz.U. 2023 poz. 1407
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

(art. 3 ust.6)
2024-10-31

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, kwotę wyższą niż kwota najniższej emerytury, o której mowa w ust. 1, stosowaną do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia, mając na względzie sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych.

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8826Dz.U. 2023 poz. 1400
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(art. 55 ust.10)
2023-09-01

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, po weryfikacji, w terminie do końca sierpnia roku, w którym była dokonana weryfikacja.

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8827Dz.U. 2024 poz. 531
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 %

(art. 9g)
2023-07-01

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, niższą wysokość współczynników, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, mając na względzie bieżące ceny transakcyjne i ofertowe na rynku nieruchomości mieszkaniowych, zmianę poziomu kosztów budowy mieszkań oraz ograniczanie ryzyka działań spekulacyjnych, mogących skutkować nieuzasadnionym wzrostem cen mieszkań.

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - zaległe
 
8828Dz.U. 2024 poz. 531
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 %

(art. 4 ust.3)
2022-05-26

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, niższą wysokość współczynników, o których mowa w ust. 2, mając na względzie bieżące ceny transakcyjne i ofertowe na rynku lokali mieszkalnych, zmianę poziomu kosztów budowy lokali mieszkalnych oraz ograniczanie ryzyka działań spekulacyjnych, mogących skutkować nieuzasadnionym wzrostem cen tych lokali.

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - uchylone
 
8829Dz.U. 2023 poz. 203
Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej

(art. 14 ust.3)
2023-02-14

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania finansowania, o którym mowa w ust. 1, które stanowi pomoc publiczną, mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa określone przez właściwe organy Unii Europejskiej.

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8830Dz.U. 2023 poz. 203
Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej

(art. 8 ust.4 pkt 1)
2023-02-14

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe:

1) przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 2

– mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa, określone przez właściwe organy Unii Europejskiej

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8831Dz.U. 2023 poz. 203
Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej

(art. 8 ust.4 pkt 2)
2023-02-14

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe:

2) warunki wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3

– mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa, określone przez właściwe organy Unii Europejskiej

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8832Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 70i ust.2)
2025-07-01

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października danego roku kalendarzowego, maksymalną moc zainstalowaną elektryczną poszczególnych rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii, o których mowa w ust. 1, dla których w kolejnym roku kalendarzowym Prezes URE może wydać zaświadczenie, o którym mowa w art. 70h ust. 5, biorąc pod uwagę:

1) bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego;

2) potrzebę ochrony środowiska naturalnego;

3) potrzebę zapewnienia zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi;

4) cele gospodarcze i społeczne.

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
8833Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 83r ust.2)
2023-10-01

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października danego roku kalendarzowego, maksymalną moc zainstalowaną instalacji odnawialnego źródła energii służących do wytwarzania biometanu, o której mowa w ust. 1, dla których w kolejnym roku kalendarzowym Prezes URE może wydać zaświadczenie, o którym mowa w art. 83m ust. 8, biorąc pod uwagę:

1) bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego;

2) potrzebę ochrony środowiska naturalnego;

3) cele gospodarcze i społeczne.

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - zaległe
 
8834Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 83r ust.2)
2024-10-01

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października danego roku kalendarzowego, maksymalną moc zainstalowaną instalacji odnawialnego źródła energii służących do wytwarzania biometanu, o której mowa w ust. 1, dla których w kolejnym roku kalendarzowym Prezes URE może wydać zaświadczenie, o którym mowa w art. 83m ust. 8, biorąc pod uwagę:

1) bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego;

2) potrzebę ochrony środowiska naturalnego;

3) cele gospodarcze i społeczne.

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
8835Dz.U. 2024 poz. 284
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa

(art. 13 ust.3)
2023-09-28

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania i umarzania pożyczek, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie w odpowiednim czasie środków na pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 1, oraz stan i prognozowane zasilenia rachunku, o którym mowa w art. 10 ust. 1.

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8836Dz.U. 2024 poz. 531
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 %

(art. 9f ust.1 pkt 1)
2023-07-01

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wyższe kwoty limitów:

1) wkładu własnego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1

– jednak o kwotę nie wyższą niż odpowiadająca proporcjonalnemu stosunkowi wzrostu średniej arytmetycznej cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1202 i 1561) przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla czterech kwartałów roku poprzedzającego, do średniej arytmetycznej cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonych na tej podstawie dla czterech kwartałów roku 2022.

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - zaległe
 
8837Dz.U. 2024 poz. 531
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 %

(art. 9f ust.1 pkt 2)
2023-07-01

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wyższe kwoty limitów:

2) łącznej wysokości wkładu własnego kredytobiorcy, o której mowa w art. 3 ust. 3a, oraz rodzinnego kredytu

mieszkaniowego lub bezpiecznego kredytu 2%

– jednak o kwotę nie wyższą niż odpowiadająca proporcjonalnemu stosunkowi wzrostu średniej arytmetycznej cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1202 i 1561) przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla czterech kwartałów roku poprzedzającego, do średniej arytmetycznej cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonych na tej podstawie dla czterech kwartałów roku 2022.

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - zaległe
 
8838Dz.U. 2024 poz. 531
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 %

(art. 9f ust.1 pkt 3)
2023-07-01

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wyższe kwoty limitów:

3) objętej gwarancją części rodzinnego kredytu mieszkaniowego lub bezpiecznego kredytu 2%, o której mowa w art. 4a ust. 3

– jednak o kwotę nie wyższą niż odpowiadająca proporcjonalnemu stosunkowi wzrostu średniej arytmetycznej cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1202 i 1561) przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla czterech kwartałów roku poprzedzającego, do średniej arytmetycznej cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonych na tej podstawie dla czterech kwartałów roku 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - zaległe
 
8839Dz.U. 2024 poz. 531
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 %

(art. 9f ust.1 pkt 4)
2023-07-01

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wyższe kwoty limitów:

4) kwot, o których mowa w art. 9a ust. 6

– jednak o kwotę nie wyższą niż odpowiadająca proporcjonalnemu stosunkowi wzrostu średniej arytmetycznej cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1202 i 1561) przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla czterech kwartałów roku poprzedzającego, do średniej arytmetycznej cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonych na tej podstawie dla czterech kwartałów roku 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - zaległe
 
8840Dz.U. 2024 poz. 531
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 %

(art. 9f ust.1 pkt 5)
2023-07-01

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wyższe kwoty limitów:

5) łącznej wysokości objętej gwarancją części rodzinnego kredytu mieszkaniowego lub bezpiecznego kredytu 2%

oraz wkładu własnego kredytobiorcy, o której mowa w art. 4a ust. 2 pkt 1

– jednak o kwotę nie wyższą niż odpowiadająca proporcjonalnemu stosunkowi wzrostu średniej arytmetycznej cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1202 i 1561) przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla czterech kwartałów roku poprzedzającego, do średniej arytmetycznej cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonych na tej podstawie dla czterech kwartałów roku 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - zaległe