Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8841Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 11 ust.8)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres

ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną

sumę gwarancyjną

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8842Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 22 ust.4)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres

ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną

sumę gwarancyjną

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8843Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 28 ust.6)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 3

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8844Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 36 ust.6 pkt 1)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) regulamin działania Komisji

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8845Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 36 ust.6 pkt 2)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komisji

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8846Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 36 ust.6 pkt 3)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób przeprowadzania egzaminu, w tym terminy przyjmowania zgłoszeń

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8847Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 36 ust.6 pkt 4)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

4) zakres obowiązujących tematów egzaminu

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8848Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 36 ust.6 pkt 5)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób i tryb uznawania studiów wyższych zgodnie z art. 28 ust. 5c

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8849Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 36 ust.6 pkt 6)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób i tryb zwalniania z egzaminu

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8850Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 36 ust.6 pkt 7)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

7) wysokość opłaty egzaminacyjnej i sposób jej uiszczania

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8851Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 39 ust.4)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz wykaz dokumentów dołączanych do takich wniosków

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8852Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 46 ust.4)
2015-08-11

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych oraz wykaz dokumentów dołączanych do takich wniosków

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8853Dz.U. 2016 poz. 2012
Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych

(art. 6 ust.8)
2017-04-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb powoływania i odwoływania pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej oraz sposób wykonywania przez niego obowiązku monitorowania działalności spółki w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 i 2

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8854Dz.U. 2016 poz. 1870
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 38a pkt 2)
2017-06-01

Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:
2) kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8855Dz.U. 2016 poz. 1870
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 38a pkt 2)
2016-06-01

Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:
2) kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8856Dz.U. 2016 poz. 1834
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 38 pkt 2)
2012-01-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. skład komisji, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 i ust. 6 pkt 2, sposób jej działania i tryb jej powoływania oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej i sposób ustalania wysokości ich wynagrodzenia;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8857Dz.U. 2016 poz. 1834
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 38 pkt 3)
2012-01-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. tryb wydawania i przedłużania odpowiedniego świadectwa eksperta ADN oraz tryb wydawania wtórnika odpowiedniego świadectwa eksperta ADN;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8858Dz.U. 2016 poz. 1834
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 38 pkt 4)
2012-01-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz wydanych odpowiednich świadectw eksperta ADN, ich przedłużania oraz wydawania ich wtórników;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8859Dz.U. 2016 poz. 1834
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 38 pkt 5)
2012-01-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. wzór świadectwa eksperta ADN, świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu gazów i świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów i sposób ich wypełniania;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8860Dz.U. 2016 poz. 1834
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 38 pkt 7)
2012-01-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 7. wysokość opłaty, o której mowa w art. 34 ust. 6Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane