Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8841Dz.U. 2022 poz. 1775
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 6)
2019-10-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

6) płatności związanych do zwierząt

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8842Dz.U. 2023 poz. 846
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

(art. 6e)
2018-09-12

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór świadectwa jakości

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8843Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37w pkt 1)
2018-10-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku do komisji bioetycznej o wydanie opinii o badaniu klinicznym, o którym mowa w art. 37r ust. 1, i do Prezesa Urzędu o rozpoczęcie badania klinicznego, o którym mowa w art. 37m ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8844Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37w pkt 2)
2018-10-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) dokumentację, o której mowa w art. 37r ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8845Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37w pkt 2a)
2018-10-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) dokumentację, o której mowa w art. 37r ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8846Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37w pkt 2b)
2018-10-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2b) wzór wniosku do komisji bioetycznej o wydanie opinii i do Prezesa Urzędu o wyrażenie zgody w zakresie zmian, o których mowa w art. 37x ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8847Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37w pkt 2c)
2018-10-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2c) wzór zawiadomienia do komisji bioetycznej i do Prezesa Urzędu o zakończeniu badania klinicznego, o którym mowa w art. 37ab

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8848Dz.U. 2024 poz. 530
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(art. 58 ust.6)
2018-08-23

 Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 6

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8849Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 187 ust.1)
2017-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji, skład i sposób działania zespołu, o którym mowa w art. 184 ust. 3, warunki wynagradzania jego członków, niebędących pracownikami kuratorium oświaty, oraz wysokość i tryb wnoszenia opłat przez placówki doskonalenia ubiegające się o akredytację

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8850Dz.U. 2020 poz. 1669
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców

(art. 4b ust.5)
2020-03-31

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, zadania, o których mowa w art. 4a ust. 2 pkt 2 i 2a, które mają być uruchomione podczas selektywnego uruchomienia programu

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8851Dz.U. 2024 poz. 597
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich

(art. 37)
2026-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania

weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów, mając na uwadze:

1) zapewnienie skuteczności weryfikacji i prób efektywności;

2) (uchylony);

3) postanowienia Kodeksu ISPS.

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8852Dz.U. 2023 poz. 1550
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 1046 §12)
2023-08-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania w sprawach o wykonanie postanowienia zobowiązującego osobę stosującą przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, mając na względzie sprawne, szybkie i skuteczne prowadzenie egzekucji.

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8853Dz.U. 2022 poz. 1775
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 4)
2021-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

4) płatności dodatkowej

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8854Dz.U. 2024 poz. 37
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

(art. 52a §6)
2024-02-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór kwestionariusza indywidualnej oceny, odrębnie dla pokrzywdzonego i świadka wskazanego w § 5, oraz sposób i miejsce przechowywania tego kwestionariusza, mając na uwadze konieczność zebrania w sposób wyczerpujący danych o pokrzywdzonym lub świadku, niezbędnych do ustalenia, czy zachodzą podstawy do przeprowadzenia czynności przewidzianych w przepisach wymienionych w § 1 oraz konieczność zachowania ustawowych wymogów ochrony danych pokrzywdzonego lub świadka.

 

 

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
8855Dz.U. 2024 poz. 37
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

(art. 171 §9)
2024-02-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji o przebiegu, sposobie i warunkach przesłuchania dla osób, o których mowa w § 3, odrębnie dla podejrzanego i świadka, uwzględniając potrzebę zrozumienia tych informacji przez osoby przesłuchiwane.

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
8856Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 125 ust.7)
2026-10-28

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla poszczególnych typów podziemnych składowisk odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, dotyczące lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia, a także zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu tych składowisk, kierując się potrzebami zapewnienia ochrony środowiska, bezpieczeństwa powszechnego oraz prawidłowego postępowania z odpadami, a także uwzględniając zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne, w tym warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne.

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
8857Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 125 ust.8)
2020-02-29

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów, które mogą być składowane podziemnie w sposób nieselektywny oraz kryteria i procedury dopuszczenia odpadów na składowiska podziemne,

 

 

Minister Klimatu 
Zamknięte - zrealizowane
 
8858Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 532 ust.8)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przeprowadzania zaciągu ochotniczego, z uwzględnieniem sytuacji, w których przeprowadzany będzie zaciąg, oraz konieczności zapewnienia sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia procesu tego zaciągu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
8859Dz.U. 2024 poz. 37
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

(art. 185f §3)
2024-02-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji o przebiegu, sposobie i warunkach przesłuchania dla osób, o których mowa w § 2, odrębnie dla osób przesłuchiwanych, o których mowa w art. 185a–185c oraz art. 185e, uwzględniając potrzebę zrozumienia tych informacji przez osoby przesłuchiwane

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
8860Dz.U. 2024 poz. 37
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

(art. 185f §4)
2024-02-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przygotowania i przeprowadzenia przesłuchań, o których mowa w § 1, oraz warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania przesłuchań, o których mowa w § 1 zdanie pierwsze, w tym ich wyposażenie techniczne, mając na względzie konieczność zapewnienia swobody wypowiedzi i poczucia bezpieczeństwa osób przesłuchiwanych przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb tych osób.

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe