Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8841Dz.U. 2022 poz. 2082
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(art. 62 ust.12 pkt 2)
2023-04-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

2) tryb udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, w tym

kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Otwarte - zaległe
 
8842Dz.U. 2022 poz. 143
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 78 ust.10)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji

uproszczonej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego złożenia tej deklaracji, informacją o terminie i miejscu jej złożenia oraz pouczeniem podatnika, że deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości akcyzy.

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8843Dz.U. 2022 poz. 2082
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(art. 62 ust.12 pkt 1)
2023-04-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przekazywania przez dyrektora publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły

podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną

informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, w tym kwot refundacji,

o których mowa w art. 57 ust. 4–6, wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji,

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Otwarte - zaległe
 
8844Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 55 ust.1 pkt 1)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dla tramwaju lub trolejbusu:

1) zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze krajowej homologacji typu tramwaju lub trolejbusu oraz

szczegółowy sposób przeprowadzania tej procedury

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8845Dz.U. 2023 poz. 846
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

(art. 26c pkt 1)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) metody badania oleju napędowego na obecność substancji, o których mowa w art. 10a

- uwzględniając stan wiedzy technicznej lub metody określone w odpowiednich normach

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8846Dz.U. 2023 poz. 846
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

(art. 26c pkt 2)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) substancje, o których mowa w art. 10a pkt 2

- uwzględniając stan wiedzy technicznej lub metody określone w odpowiednich normach

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8847Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 55 ust.1 pkt 2)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dla tramwaju lub trolejbusu:

2) szczegółowe czynności Dyrektora TDT i służby technicznej w procedurze krajowej homologacji typu tramwaju lub

trolejbusu

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8848Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 54 pkt 1a)
2023-04-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1a) sposób waloryzacji dodatku zagranicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Zagranicznych
Otwarte - zaległe
 
8849Dz.U. 2023 poz. 919
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(art. 55 ust.1 pkt 3)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dla tramwaju lub trolejbusu:

3) warunki i sposób wyboru tramwaju lub trolejbusu do badań homologacyjnych

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8850Dz.U. 2023 poz. 412
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 75 ust.2)
2023-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, wielkość zmniejszenia (redukcji) kwoty

danej pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1–4, jej stawki lub podstawy do ustalenia wysokości tej pomocy, mając na uwadze

przekazane przez Prezesa Agencji informacje, o których mowa w ust. 1, oraz zasady ustalania wielkości takich zmniejszeń

(redukcji) określone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, dotyczących tej pomocy.

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
8851Dz.U. 2017 poz. 2146
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

(art. 4 ust.3)
2023-10-22

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przyznawania żołnierzom nagród i zapomóg oraz zapomóg w sytuacjach, o których mowa w ust. 1b-1c

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8852Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 676 ust.3 pkt 1)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób zaliczania służby wojskowej lub pracy do okresów wymaganych do nadania Medalu Siły Zbrojne

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8853Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 676 ust.3 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu Siły Zbrojne oraz wzór wniosku o jego nadanie

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8854Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 676 ust.3 pkt 3)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb wręczania, sposób i okoliczności noszenia odznaki Medalu Siły Zbrojne oraz wzór legitymacji potwierdzającej jego nadanie

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8855Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 676 ust.3 pkt 4)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór graficzny odznaki Medalu Siły Zbrojne

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8856Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 679 ust.3 pkt 1)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu WP, określając organy uprawnione do występowania z wnioskiem o jego nadanie, w tym w szczególności Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, oraz uwzględniając terminy rozpatrzenia wniosku

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8857Dz.U. 2021 poz. 179
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

(art. 8 ust.4)
2020-04-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady oraz tryb finansowania działań, o których mowa w ust. 1, a także szczegółowe zasady, tryb i terminy wypłaty ryczałtów oraz udzielania pożyczek i dotacji, jak również sposób i tryb dokumentowania wydatków na zatrudnienie osób pozbawionych wolności oraz wysokości i przeznaczenia pomocy wraz z wzorami dokumentów w tych sprawach

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8858Dz.U. 2021 poz. 1249
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(art. 10f)
2023-12-22

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb powołania członków Zespołu oraz organizację i tryb działania Zespołu, a także sposób uczestnictwa w jego pracach, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonania przez Zespół zadań.

 

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Otwarte - niezaległe
 
8859Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 679 ust.3 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o nadanie Medalu WP oraz wzór legitymacji potwierdzającej jego nadanie

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8860Dz.U. 2022 poz. 1539
Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin

(art. 14 ust.2)
2021-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca jej składania oraz pouczeniem podatnika

 

 
Zamknięte - zrealizowane