Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8841Dz.U. 2020 poz. 220
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(art. 8 ust.3)
2016-01-18

Minister kierujący działem administracji rządowej właściwy w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej należących do danego działu, dla których została przewidziana praktyka zawodowa, określi, w drodze rozporządzenia, tryb uznawania tej praktyki odbytej w państwie członkowskim albo w państwie niebędącym państwem członkowskim oraz jej maksymalny uznawany okres

Otwarte - zaległe
 
8842Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 124 ust.10 pkt 1)
2018-06-06

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji

określi, w drodze rozporządzenia:

1) terminy wymiany praw jazdy, o których mowa w ust. 4

Otwarte - zaległe
 
8843Dz.U. 2020 poz. 1421
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

(art. 11 ust.4)
2016-01-24

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, sposób prowadzenia rejestru oraz jego wzór, a także zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8844Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 32 ust.3)
2017-03-02

Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, określi, w drodze rozporządzenia,

minimalny poziom dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy na okres co najmniej 10 lat oraz szczegółowy sposób ustalania tego poziomu

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8845Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 46 ust.1)
2018-04-01

Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych oraz szczegółowe zasady rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8846Dz.U. 2019 poz. 915
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

(art. 46)
2017-01-26

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat za czynności,

o których mowa w art. 45 ust. 1, mając na względzie zakres czynności podejmowanych przy ocenie wniosków

o rejestrację, zastrzeżeń do wniosków o rejestrację, wniosków o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji oraz sprzeciwów,

o których mowa w art. 28.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8847Dz.U. 2021 poz. 503
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

(art. 44 ust.5)
2019-11-09

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze zarządzenia, regulamin Rady Żeglugi Śródlądowej określający jej organizację, tryb pracy oraz częstotliwość odbywania posiedzeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8848Dz.U. 2016 poz. 1202
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

(art. 12 ust.2 pkt 2)
2016-09-09

Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów posiadających istotne znaczenie
dla:
2) sektora gospodarki, w ramach którego prowadzą działalność, ze względu na przedmiot prowadzonej działalności,
liczbę zatrudnionych pracowników, osiągany roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych lub sumy aktywów ich bilansu

Otwarte - zaległe
 
8849Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 1)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8850Dz.U. 2016 poz. 1202
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

(art. 12 ust.2 pkt 1)
2016-09-09

Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów posiadających istotne znaczenie
dla:
1) realizowanej przez państwo polityki zdrowotnej, naukowej, kulturalnej, transportowej, energetycznej, obronnej, rolnej,
regionalnej lub zagranicznej lub

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8851Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 38a ust.3 pkt 5b)
2015-12-31

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, w tym:

5)   częstotliwość dokonywania:

b)  klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych

 

 

 

 

 
Zamknięte - uchylone
 
8852Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 38a ust.3 pkt 5a)
2015-12-31

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, w tym:

5)   częstotliwość dokonywania:

a)  klasyfikacji poszczególnych elementów, o których mowa w pkt 1 lit. a,

 

 

 

 
Zamknięte - uchylone
 
8853Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 38a ust.3 pkt 4c)
2015-12-31

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, w tym:

4)   sposób prezentacji wyników klasyfikacji:

c)  stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych;

 

 

 

 
Zamknięte - uchylone
 
8854Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 38a ust.3 pkt 4b)
2015-12-31

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, w tym:

4)   sposób prezentacji wyników klasyfikacji:

b)  potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 1 lit. c,

 

 

 

 
Zamknięte - uchylone
 
8855Dz.U. 2022 poz. 2132
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(art. 52c ust.6 pkt 2)
2015-09-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2)   wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty

 

  

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8856Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26a ust.4)
2018-02-16

Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dziennku Urzędowym RP "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 lutego danego roku, w drodze obwieszczenia, stawki, o których mowa w ust. 2

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8857Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 38a ust.3 pkt 4a)
2015-12-31

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, w tym:

4)   sposób prezentacji wyników klasyfikacji:

a)  stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 1 lit. b,

 

 

 
Zamknięte - uchylone
 
8858Dz.U. 2022 poz. 2378
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.1 pkt 4)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do materiałów

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:

4) elementy deklaracji zgodności dla tych materiałów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8859Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 38a ust.3 pkt 3)
2015-12-31

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, w tym:

3)   sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych;

 

 

 
Zamknięte - uchylone
 
8860Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 38a ust.3 pkt 2)
2015-12-31

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, w tym:

2)   sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości, o których mowa w pkt 1 lit. a;

 

 

 
Zamknięte - uchylone