Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8841Dz.U. 2022 poz. 393
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

(art. 8 ust.9)
2017-10-28

Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, wzór i niezbędne elementy rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Instytutu

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8842Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 88a ust.7)
2017-04-01

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 5, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8843Dz.U. 2022 poz. 1327
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(art. 33bd)
2018-10-28

Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, sposób i tryb przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego, w tym wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8844Dz.U. 2022 poz. 1327
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(art. 27c ust.3)
2023-01-01

Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, treść, formę oraz sposób zamieszczenia informacji, o której mowa w ust. 1 i 2, mając na względzie zapewnienie przejrzystości wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pełnej informacji dotyczącej możliwości wyboru organizacji pożytku publicznego.

 

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8845Dz.U. 2020 poz. 1645
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

(art. 7 ust.3)
2020-03-01

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji o wykorzystaniu środków pochodzących z opłaty oraz wzór sprawozdania o sposobie zagospodarowania otrzymanej żywności

 

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8846Dz.U. 2022 poz. 1327
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(art. 23 ust.8)
2018-10-28

Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 1 i 1a, oraz wzór uproszczonego sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 6c

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8847Dz.U. 2022 poz. 1327
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(art. 27a ust.10)
2018-10-28

Przewodniczący Komitetu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

finansów publicznych oraz Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, tryby, terminy oraz format

i strukturę danych dla wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego, o których mowa w ust. 4 i 5,

między Dyrektorem Narodowego Instytutu a Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem

właściwym do spraw finansów publicznych

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8848Dz.U. 2022 poz. 1327
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(art. 40)
2018-10-28

Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, tryb powoływania członków Rady, organizację i tryb działania Rady oraz zasady uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 niereprezentowanych w Radzie

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8849Dz.U. 2022 poz. 1327
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(art. 27c ust.3)
2018-10-28

Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, treść, formę oraz sposób zamieszczenia informacji, o której mowa w ust. 1 i 2

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8850Dz.U. 2022 poz. 1327
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(art. 27ab ust.6)
2018-10-28

Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zadania, na które są przeznaczane środki Funduszu, oraz szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8851Dz.U. 2022 poz. 1327
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(art. 19a ust.7d)
2018-10-28

Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia podstawowych informacji dotyczących wykonania zadania publicznego.

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8852Dz.U. 2022 poz. 1327
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(art. 19 pkt 3)
2018-10-28

Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory sprawozdań, o których mowa w art. 18

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8853Dz.U. 2022 poz. 1327
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(art. 19 pkt 2)
2018-10-28

Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia:

2) ramowe wzory umów, o których mowa w art. 16 ust. 1, 1a i 6

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8854Dz.U. 2022 poz. 1327
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(art. 19 pkt 1)
2018-10-28

Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory ofert, o których mowa w art. 14 ust. 1, 1a i 2

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8855Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 47b ust.2)
2020-10-11

Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy w swoim zakresie, określą, w drodze rozporządzenia, podmioty uprawnione do wydawania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 1a, wzory tych dokumentów, tryb ich wydawania, wymiany lub zwrotu, a także dane zawarte w tych dokumentach,

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8856Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 18 ust.3 pkt 2)
2012-03-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia wzór odznaki, wzór wniosku o nadanie odznaki - zawierający informację uzasadniającą jej nadanie - oraz wzór legitymacji potwierdzającej nadanie odznaki

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8857Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 18 ust.3 pkt 1)
2012-03-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia tryb postępowania w sprawach o nadanie odznaki, osoby uprawnione do występowania z wnioskiem o jej nadanie oraz termin rozpatrzenia wniosku

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8858Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 22 ust.7 pkt 2)
2020-10-21

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezesa NFZ, określi, w drodze rozporządzenia:

2) podmiot prowadzący w imieniu organów, o których mowa w pkt 1, monitorowanie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8859Dz.U. 2010 Nr 29 poz. 154
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 125 ust.2)
2014-12-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla każdej Agencji, warunki przyznawania
funkcjonariuszom nagród uznaniowych i zapomóg, okoliczności uzasadniające przyznanie funkcjonariuszowi
nagrody uznaniowej i zapomogi, właściwość przełożonych oraz tryb postępowania w tych sprawach

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8860Dz.U. 2023 poz. 1582
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 21c ust.9)
2013-07-08

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane