Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8841Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 6)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym: 

 6) wymagania jakie musi spełnić asystent techniczny, o którym mowa w art. 44zzzia ust. 1, oraz zadania asystenta technicznego

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8842Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 5)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym:

 5) szczegółowe zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących, o których mowa w art. 44zzzi, egzaminatorów i zespołów egzaminatorów w zakresie części praktycznej egzaminu zawodowego, a także nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu zawodowego

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8843Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 4)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym: 

 4) skład zespołów, o których mowa w art. 44zzzi ust. 4

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8844Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 3)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym: 

3) tryb wydawania opinii, o której mowa w art. 44zzzf ust. 6 

 

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8845Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 2)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym: 

 2) zakres i terminy przekazywania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego, w tym informacji zawartych w deklaracjach, o których mowa w art. 44zzzg

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8846Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 1)
2019-09-01

Art. 44zzzv. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym:

1) zakres danych, które powinna zawierać deklaracja o przystąpieniu do egzaminu zawodowego, oraz tryb składania tej deklaracji

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8847Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 22 ust.2 pkt 2a)
2014-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu odpowiednio z ministrem właściwym do spraw rolnictwa lub ministrem właściwym do spraw środowiska określi w drodze rozporządzenia, podstawę programową kształcenia w zawodach

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8848Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 22 ust.2 pkt 1)
2012-09-02

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu odpowiednio z ministrem właściwym do spraw rolnictwa lub ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia ramowe plany nauczania, w tym wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, z uwazględnieniem w szczególności obowiazującego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych dla poszczególnych etapów edukacyjnych, a także wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8849Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 64 ust.5)
2014-09-02

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacji zajęć, o których mowa w ust. 4, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8850Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 16 ust.6c)
2013-09-02

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia: 2. przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8851Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 16 ust.6c)
2013-09-02

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia: 1. przypadki, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lat, a w przypadku uczestników Ochotniczych Huców Pracy oraz osób przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych - 15 lat,

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8852Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 9 ust.5)
2012-10-16

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej, określi, w drodze rozporządzenia, warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8853Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 22 ust.2 pkt 2b)
2015-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 2. podstawy programowe: b) kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8854Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 10)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

10) tryb i formę przeprowadzania egzaminu semestralnego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości

przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8855Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 9)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

9) warunki promocji ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem,

z uwzględnieniem rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, które wlicza się do średniej ocen,

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8856Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 8)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

8) tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 lub art. 44ya ust. 3, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2, skład komisji, o których mowa w art. 44n ust. 4 lub art. 44ya ust. 3, z uwzględnie-niem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzania tego sprawdzianu lub prawidłowości usta-lania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego udokumentowania pracy komisji

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8857Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 7)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

7) tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu

poprawkowego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu

oraz odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu;

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8858Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 6)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

6) warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, a w przypadku ucznia, o którym mowa

w art. 16 ust. 8 – także rodzaje zajęć edukacyjnych, z których nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego,

skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia

prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8859Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 5)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

5) funkcje oceniania bieżącego ucznia, z uwzględnieniem konieczności przekazywania uczniowi informacji o jego

osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8860Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 4)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

4) skalę rocznych, semestralnych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wraz ze wskazaniem,

które z ocen według tej skali uznaje się za oceny pozytywne, a które za negatywne, oraz podstawowe obszary,

które bierze się pod uwagę przy ocenianiu zachowania ucznia, skalę rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej

zachowania, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia jednolitego systemu oceniania ucznia

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane