Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8841Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 32 ust.1 pkt 2c)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2. wzór:

c) poświadczenia potwierdzającego spełnianie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 ust. 1

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8842Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 32 ust.1 pkt 3b)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. wysokość opłaty: b) za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 600 zł

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8843Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 32 ust.3 pkt 1a)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych i placu manewrowego: a) ośrodków szkolenia kierowców i innych podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem,

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8844Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 32 ust.3 pkt 1b)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 1) szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych i placu manewrowego:

b) ośrodków szkolenia kierowców i innych podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem, spełniających dodatkowe wymagania w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust. 1

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8845Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 32 ust.3 pkt 2a)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 2) szczegółowy program oraz szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób prowadzenia:

a) szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8846Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 32 ust.3 pkt 2b)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 2. szczegółowy program: b) szkolenia:

- kandydatów na instruktorów i instruktorów, 

- kandydatów na wykładowców i wykładowców

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8847Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 32 ust.3 pkt 2c)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 2. szczegółowy program: c)  warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8848Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 32 ust.3 pkt 3a)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 3) szczegółowe warunki i tryb: a) postępowania z dokumentami dotyczącymi osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem i kandydatów na instruktorów oraz wzory stosowanych dokumentów

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8849Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 32 ust.3 pkt 3b)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowe warunki i tryb: b) prowadzenia dokumentacji przez ośrodki szkolenia kierowców

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8850Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 66 ust.1)
2013-08-11Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 6. wysokość: a) opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8851Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 66 ust.1)
2013-08-11Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 7. wzór i sposób nadawania numeru ewidencyjnego egzaminatora;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8852Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 40 ust.1 pkt 1)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i zakres egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8853Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 40 ust.1 pkt 2)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego instruktora i wykładowcy

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8854Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 40 ust.1 pkt 3a tiret 1)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3. wzór:

a) wniosku:

 - o wpis do ewidencji instruktorów 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8855Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 40 ust.1 pkt 3b)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. wzór: b) legitymacji instruktora

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8856Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 40 ust.1 pkt 3c)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3. wzór:

c) zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8857Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 40 ust.1)
2013-08-11Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. wzór: d) pieczęci instruktora i wykładowcy,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8858Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 40 ust.1 pkt 3e)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3. wzór:

e) zaświadczeń, o których mowa w art. 35 ust. 5 i 6

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8859Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 40 ust.1 pkt 4a)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. wysokość: a) stawek wynagrodzenia członków komisji powoływanej przez wojewodę,

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8860Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 40 ust.1 pkt 4b)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. wysokość: b) opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 4, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 400 zł za egzamin przeprowadzany dla jednej kategorii prawa jazdy

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane