Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8841Dz.U. 2024 poz. 334
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 175da §9 pkt 2)
2024-03-14

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu

– mając na uwadze zapewnienie spójności sądowych systemów teleinformatycznych stosowanych w sądach powszech-

nych, w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych, a także zachowanie zgodności z minimalnymi

wymogami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
8842Dz.U. 2024 poz. 261
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 49 ust.1)
2024-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki płatności bezpośrednich oraz stawki przejściowego wsparcia krajowego, mając na względzie pułapy tych płatności i tego wsparcia ustalone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, lub wydanych na ich podstawie oraz powierzchnię albo liczbę zwierząt albo ilość surowca, które mogą być objęte tymi płatnościami lub tym wsparciem.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8843Dz.U. 2022 poz. 1775
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.2a)
2024-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę uzupełniającej płatności podstawowej

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8844Dz.U. 2022 poz. 1775
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 4)
2024-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

4) płatności dodatkowej

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8845Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26d ust.7)
2024-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wysokość wpłaty lotniczej, o której mowa w ust. 1

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8846Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26d ust.7)
2024-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wysokość wpłaty lotniczej, o której mowa w ust. 1

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
8847Dz.U. 2023 poz. 1941
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej

(art. 4 ust.3)
2024-03-21

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące przekazywania danych i informacji, a także szczegółowy sposób i tryb przekazywania określonych w ustawie danych i informacji, mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa danych i informacji przekazywanych między ZUS, KRUS i podmiotami obowiązanymi a systemem CIE oraz potrzebę zapewnienia ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Minister Cyfryzacji
Otwarte - zaległe
 
8848Dz.U. 2023 poz. 1972
Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

(art. 39 ust.7 pkt 3)
2024-03-26

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór karty rozwoju zawodowego osoby wykonującej zawód medyczny

– mając na celu zapewnienie właściwej jakości ustawicznego rozwoju zawodowego oraz rzetelnego sposobu dokumentowania jego przebiegu

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8849Dz.U. 2023 poz. 1972
Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

(art. 39 ust.7 pkt 2)
2024-03-26

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich realizację, oraz liczbę punktów niezbędnych do zaliczenia obowiązku doskonalenia zawodowego

– mając na celu zapewnienie właściwej jakości ustawicznego rozwoju zawodowego oraz rzetelnego sposobu dokumentowania jego przebiegu

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8850Dz.U. 2023 poz. 1972
Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

(art. 39 ust.7 pkt 1)
2024-03-26

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) formy samokształcenia, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2

– mając na celu zapewnienie właściwej jakości ustawicznego rozwoju zawodowego oraz rzetelnego sposobu dokumentowania jego przebiegu

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8851Dz.U. 2023 poz. 1972
Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

(art. 13 ust.4)
2024-03-26

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz czynności zawodowych, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę niezbędne kwalifikacje, wymagany zakres umiejętności oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8852Dz.U. 2023 poz. 1972
Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

(art. 72 ust.8)
2024-03-26

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zryczałtowane koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, uwzględniając koszty poniesione na wynagrodzenie członków Komisji orzekających w sprawie oraz koszty obsługi organizacyjnej działalności Komisji.

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8853Dz.U. 2023 poz. 1972
Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

(art. 83 ust.1)
2024-03-26

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków Komisji oraz rzeczników dyscyplinarnych, uwzględniając nakład pracy wynikający z prowadzenia postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny.

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8854Dz.U. 2024 poz. 284
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa

(art. 7b ust.3)
2024-03-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działania i organizację Komitetu.

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8855Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 287 ust.6)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz chorób i schorzeń dyskwalifikujących z wykonywania zadań służbowych lub ograniczających ich wykonywanie, o których mowa w ust. 3, mając na uwadze zapewnienie możliwości wykonywania przez żołnierzy zawodowych zadań służbowych na stanowiskach służbowych o szczególnych właściwościach lub warunkach pełnienia służby, wymagających szczególnych predyspozycji zdrowotnych.

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8856Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 312 ust.11)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom OT oraz żołnierzom AR i żołnierzom PR, uwzględniając potrzebę rekompensaty utraconego wynagrodzenia, dochodu albo przychodu dla żołnierzy rozliczających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz konieczność zapewnienia sprawności i szybkości postępowania.

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8857Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 87 ust.3 pkt 2)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do pełnienia służby w rodzajach wojsk i służb oraz na stanowiskach służbowych i funkcjach wojskowych wymagających szczególnych predyspozycji zdrowotnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8858Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 87 ust.3 pkt 1)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do służby wojskowej oraz do służby poza granicami państwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8859Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 78 ust.7 pkt 1)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje oraz wzory kart i tabliczek tożsamości, sposób i tryb wnioskowania o wydanie karty i tabliczki toż-

samości, wzór wniosku o wydanie karty i tabliczki tożsamości oraz organy właściwe do wnioskowania o ich

wydanie

– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności i jednolitości postępowania w sprawie wydawania kart

i tabliczek, ich ewidencjonowania, wymiany i zwrotu, a także rodzaj karty i tabliczki tożsamości w zależności od

przypadku ich wydania, a także konieczność zapewnienia jednolitego stosowania wzoru rozkazu wyjazdu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8860Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 75)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji wojskowej, w tym wzory dokumentów, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 1 i 3–8 , dokumenty będące podstawą wprowadzenia danych do tej ewidencji, sposób odtwarzania ewidencji wojskowej, uwzględniając kategorie osób objętych ewidencją wojskową, formy spełniania obowiązku obrony, a także przypadki, w których następuje potrzeba odtworzenia ewidencji wojskowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane