Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8861Dz.U. 2016 poz. 1834
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 63 ust.2)
2012-07-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe warunki, tryb wydawania i przedłużania świadectwa dopuszczenia statku ADN i wydawania tymczasowego świadectwa i wydawania ich wtórników, a także wzór i sposób wypełniania świadectwa dopuszczenia statku ADN i tymczasowego świadectwa;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8862Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 9 ust.4 pkt 1)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) właściwość miejscową naczelników urzędów celnych oraz dyrektorów izb celnych do wykonywania zadań
określonych w Kodeksie karnym skarbowym

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8863Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 9 ust.4 pkt 2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) właściwość miejscową wyznaczonych urzędów celnych do prowadzenia postępowań przygotowawczych
w sprawach o niektóre przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, określone w art. 133 § 1 pkt 1 Kodeksu
karnego skarbowego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8864Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 48 ust.3)
2015-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności
określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania kontroli przesyłek pocztowych, o których mowa
w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8865Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 50 ust.1 pkt 1)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    szczegółowy zakres i sposób kontroli niektórych wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8866Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 50 ust.1 pkt 2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2)    tryb przekazywania oraz zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. f;

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8867Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 50 ust.1 pkt 4)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
4)    tryb niszczenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. k

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8868Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 50 ust.1 pkt 5)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
5)    szczegółowe sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8869Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 56a)
2016-08-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór kwestionariusza, o którym mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8870Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 61g pkt 1)
2015-04-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób przeprowadzania czynności monitorowania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8871Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 61g pkt 2)
2015-04-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) rodzaj i wzory dokumentów stosowanych w toku monitorowania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8872Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 64 ust.10 pkt 1)
2016-11-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje działalności, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2–4, przed rozpoczęciem której przeprowadza się urzędowe sprawdzenie

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8873Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 64 ust.10 pkt 2)
2016-11-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzania kontroli, o których mowa w ust. 3 i 4, zakres danych
i informacji zamieszczanych w tych dokumentach oraz tryb przesyłania dokumentów

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8874Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 64 ust.10 pkt 3)
2016-11-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) zakres i tryb dokonywania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8875Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 64 ust.10 pkt 4)
2016-11-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
4) tryb powiadamiania o zmianach danych, o których mowa w ust. 5

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8876Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 64 ust.10 pkt 5)
2016-11-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowy sposób i zakres urzędowego sprawdzenia

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8877Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 64 ust.10 pkt 6)
2016-11-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
6) szczegółowy sposób sporządzenia akt weryfikacyjnych i miejsce ich przechowywania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8878Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 90)
2015-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość przyznawanych
świadczeń, o których mowa w art. 89a

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8879Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 125a ust.2)
2015-04-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych identyfikujących
urządzenie, o którym mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8880Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 130 ust.8)
2015-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
określi, w drodze rozporządzenia, wykaz chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby na stanowisku, na którym są wykonywane zadania, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4–6, na podstawie którego jest wydawane orzeczenie o stanie zdrowia, o zdolności lub niezdolności funkcjonariusza do pełnienia służby na tym stanowisku

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane