Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8861Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 679 ust.3 pkt 3)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób wręczania i noszenia Medalu WP

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8862Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 679 ust.3 pkt 4)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór graficzny odznaki Medalu WP wraz ze wstążką i baretką

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8863Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 504 pkt 1)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb powierzania żołnierzom mienia, o którym mowa w art. 501 ust. 1

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8864Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 504 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb łącznego powierzania żołnierzom mienia, o którym mowa w art. 502 ust. 1, rodzaje mienia, które może być łącznie powierzane żołnierzom, oraz tryb zawierania i rozwiązywania umowy o wspólnej odpowiedzialności majątkowej żołnierzy, oraz wzór tej umowy

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8865Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 505 ust.3 pkt 1)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb stwierdzania szkody i ustalania jej wysokości

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8866Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 505 ust.3 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór pisemnego zobowiązania żołnierza do zapłaty odszkodowania

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8867Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 506 ust.7)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, tryb zawierania umów w sprawie odraczania,

rozkładania na raty lub umarzania spłaty odszkodowań oraz wzory tych umów

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8868Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 512)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wykaz chorób, z tytułu których przysługują świadczenia określone w niniejszym dziale

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8869Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 525 ust.3 pkt 1)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) właściwość miejscową i tryb postępowania wojskowych komisji lekarskich, w tym sposób ustalania uszczerbku na zdrowiu żołnierza oraz związku jego śmierci ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby, jak również sposób ustalania zwiększenia uszczerbku na zdrowiu, terminy badań lekarskich, tryb kierowania na te badania, tryb wydawania orzeczeń oraz zatwierdzania projektów orzeczeń, niezbędne elementy orzeczenia, a także tryb rozpatrywania odwołań i sprzeciwów od tych orzeczeń

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8870Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 525 ust.3 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

2) niezbędną dokumentację lekarską i inne dokumenty, w tym dotyczące przebiegu i warunków służby wojskowej żołnierza, mogące stanowić podstawę orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8871Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 525 ust.3 pkt 3)
2023-10-22

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

3) wykaz norm oceny uszczerbku na zdrowiu oraz wzór skierowania do wojskowych komisji lekarskich, jak również wzory orzeczeń wydawanych przez te komisje w sprawach uszczerbku na zdrowiu lub śmierci żołnierza wskutek wypadku albo choroby

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
8872Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 814 ust.7 pkt 1)
2023-10-23

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia

społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb kierowania do komisji lekarskich, sposób ustalania uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, o których mowa w ust. 1, oraz związku ich śmierci ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby, jak również sposób ustalania zwiększenia uszczerbku na zdrowiu, terminy badań lekarskich, tryb kierowania na te badania

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
8873Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 814 ust.7 pkt 2)
2023-10-23

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia

społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

2) niezbędną dokumentację lekarską i inne dokumenty, w tym dotyczące przebiegu i warunków służby wojskowej żołnierzy, o których mowa w ust. 1, mogące stanowić podstawę orzeczenia komisji lekarskiej

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
8874Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 814 ust.7 pkt 3)
2023-10-23

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia

społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

3) wykaz norm oceny uszczerbku na zdrowiu oraz wzór skierowania do komisji lekarskich

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
8875Dz.U. 2023 poz. 412
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 79)
2023-03-15

W przypadku gdy przepisy, o których mowa w art. 1 pkt 1, dotyczące pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1–5, określają obowiązek podjęcia działań lub umożliwiają realizację uprawnień przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub właściwy organ, lub agencję płatniczą, Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia:

1) wyznaczyć Agencję jako jednostkę organizacyjną wykonującą określone obowiązki lub uprawnienia lub

2) określić zadania realizowane przez Agencję lub sposób i tryb ich realizacji, lub

3) określić szczegółowe warunki dotyczące przyznawania pomocy określonej w tych przepisach

– mając na względzie realizację celów określonych w przepisach Unii Europejskiej w zakresie pomocy określonej w tych przepisach.

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
8876Dz.U. 2023 poz. 412
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 102 ust.2)
2023-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, normy lub wymogi podstawowe, których przestrzeganie może podlegać kontroli, o której mowa w ust. 1, mając na względzie możliwość wykorzystania w kontroli administracyjnej informacji zgromadzonych w systemach teleinformatycznych Agencji oraz zapewnienie, że kontrole administracyjne odnośnie do tych norm lub wymogów podstawowych są co najmniej tak samo skuteczne jak kontrole na miejscu, a także zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1, 3 i 4.

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
8877Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 11x ust.4 pkt 1)
2022-06-18

 

Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie spełniają:

1) standardy komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a urządzeniami odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w tym wymagania w zakresie ochrony tej komunikacji przed nieuprawnioną ingerencją oraz nieuprawnionym dostępem

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - zaległe
 
8878Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 11x ust.4 pkt 2)
2022-06-18

 

Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie spełniają:

2) urządzenia w gospodarstwie domowym na potrzeby komunikacji z licznikiem zdalnego odczytu

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - zaległe
 
8879Dz.U. 2022 poz. 2470
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 116 ust.7 pkt 1)
2022-09-28

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) procedurę kierowania funkcjonariusza i pracownika na turnus profilaktyczno-zdrowotny

– uwzględniając potrzeby funkcjonariusza i pracownika wynikające z ich aktualnego stanu zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8880Dz.U. 2022 poz. 2470
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 116 ust.7 pkt 2)
2022-09-28

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

2) podmiot kierujący na turnus profilaktyczno-zdrowotny

– uwzględniając potrzeby funkcjonariusza i pracownika wynikające z ich aktualnego stanu zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane