Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8861Dz.U. 2023 poz. 2131
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

(art. 76 pkt 3)
2025-09-07

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób pobierania opłaty mocowej, w tym:

3) okresy rozliczeniowe pomiędzy odpowiednio operatorem, płatnikami opłaty mocowej i innymi podmiotami obowiązanymi do wnoszenia opłaty mocowej

- biorąc pod uwagę zapewnienie sprawnego pozyskiwania środków z opłaty mocowej oraz zachęcanie odbiorców końcowych do racjonalnego wykorzystywania mocy elektrycznej w ciągu doby

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
8862Dz.U. 2023 poz. 2131
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

(art. 76 pkt 4)
2025-09-07

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób pobierania opłaty mocowej, w tym:

4) sposób wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców końcowych, z wyłączeniem odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 1

- biorąc pod uwagę zapewnienie sprawnego pozyskiwania środków z opłaty mocowej oraz zachęcanie odbiorców końcowych do racjonalnego wykorzystywania mocy elektrycznej w ciągu doby

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
8863Dz.U. 2023 poz. 2131
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

(art. 76 pkt 5)
2025-09-07

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób pobierania opłaty mocowej, w tym:

5) zakres, sposób i termin przekazywania Prezesowi URE, za pośrednictwem operatora i płatników opłaty mocowej, informacji niezbędnych do kalkulacji stawek opłaty mocowe

- biorąc pod uwagę zapewnienie sprawnego pozyskiwania środków z opłaty mocowej oraz zachęcanie odbiorców końcowych do racjonalnego wykorzystywania mocy elektrycznej w ciągu doby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
8864Dz.U. 2024 poz. 233
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 5)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb wręczania odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z dyplomem

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

 

 

Otwarte - niezaległe
 
8865Dz.U. 2024 poz. 233
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 6)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób noszenia odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

Otwarte - niezaległe
 
8866Dz.U. 2024 poz. 395
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 36b ust.21)
2023-08-25

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej może określić, w drodze rozporządzenia, wzór świadectwa zdrowia, kierując się potrzebą zapewnienia ujednolicenia wzoru tych świadectw z wzorami stosowanymi w pozostałych państwach członkowskich

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
8867Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26d ust.7)
2024-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wysokość wpłaty lotniczej, o której mowa w ust. 1

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
8868Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 106r pkt 5)
2024-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób oznaczania faktur ustrukturyzowanych, udostępnianych nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4, w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur lub używanych poza Krajowym Systemem e-Faktur, umożliwiający dostęp do faktury w Krajowym Systemie e-Faktur oraz umożliwiający weryfikację danych zawartych na tej fakturze, oraz wymagania techniczne dla tego sposobu oznaczania

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości identyfikacji i weryfikacji podmiotów, o których mowa w art. 106nb, zapewnienia dostępu do faktur ustrukturyzowanych, faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1, po przesłaniu ich do Krajowego Systemu e-Faktur, oraz faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA wystawionych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur oraz umożliwienia weryfikacji danych z tych faktur i zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności ich treści oraz możliwości zapoznania się z ich treścią.

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8869Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 106r pkt 6)
2024-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób oznaczania faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1, udostępnionych nabywcy w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, umożliwiający weryfikację danych z tych faktur oraz umożliwiający zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści tych faktur, w przypadku ich udostępnienia nabywcy, o którym mowa w art. 106nf ust. 2, w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, oraz wymagania techniczne dla tego sposobu oznaczania

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości identyfikacji i weryfikacji podmiotów, o których mowa w art. 106nb, zapewnienia dostępu do faktur ustrukturyzowanych, faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1, po przesłaniu ich do Krajowego Systemu e-Faktur, oraz faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA wystawionych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur oraz umożliwienia weryfikacji danych z tych faktur i zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności ich treści oraz możliwości zapoznania się z ich treścią.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8870Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 106s)
2024-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, przypadki odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, w których podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, uwzględniając:

1) specyfikę niektórych rodzajów działalności związaną z liczbą i rodzajem czynności wymagających udokumentowania;

2) konieczność zapewnienia szczególnych sposobów dokumentowania czynności przez podatników;

3) możliwości techniczno-organizacyjne związane z dokumentowaniem czynności przez podatników;

4) konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z unikaniem prawidłowego dokumentowania czynności

przez podatników.

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8871Dz.U. 2023 poz. 1992
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 21 ust.5 pkt 1)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób pobierania próbek do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8872Dz.U. 2023 poz. 1992
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 21 ust.5 pkt 2)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór protokołu pobrania próbek do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8873Dz.U. 2023 poz. 1992
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 21 ust.5 pkt 3)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób zabezpieczenia próbek pobranych do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin,

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8874Dz.U. 2023 poz. 1992
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 21 ust.5 pkt 4)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób postępowania z próbkami pobranymi do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz z pozostałościami po tych próbkach

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8875Dz.U. 2024 poz. 105
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

(art. 11a)
2023-09-11

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne rodzaje i wartości zanieczyszczeń, które mogą występować w produktach pofermentacyjnych otrzymywanych z biogazu rolniczego wytwarzanego z substratów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10b lit. b, lub wytworzonych z ich mieszanin z substratami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10b lit. a, mając na względzie zapewnienie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony środowiska.

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
8876Dz.U. 2023 poz. 1355
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

(art. 25 ust.11)
2023-03-24

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania szkoleń w zakresie określonym w ust. 1, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych oraz przetwarzania danych, w tym określanych w aktach wykonawczych Komisji Europejskiej przyjętych na podstawie rozporządzenia 2018/1860, rozporządzenia 2018/1861 oraz rozporządzenia 2018/1862, a także kwalifikacje osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń, mając na uwadze konieczność zapewnienia możliwości pełnego korzystania z funkcji Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego w zakresie przyznanego dostępu.

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - zaległe
 
8877Dz.U. 2024 poz. 20
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(art. 23 ust.5)
2024-06-15

Rada Ministrów w terminie do dnia 15 czerwca może określić, w drodze rozporządzenia, inną wysokość współczynnika redukcyjnego, o którym mowa w ust. 4, na kolejne dwa lata, biorąc pod uwagę warunki zaopatrzenia w biokomponenty i relacje cenowe na rynku biokomponentów i paliw ciekłych.

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
8878Dz.U. 2023 poz. 1972
Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

(art. 13 ust.4)
2024-03-26

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz czynności zawodowych, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę niezbędne kwalifikacje, wymagany zakres umiejętności oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8879Dz.U. 2024 poz. 261
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 50 ust.1 )
2023-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może podjąć, w drodze rozporządzenia, decyzję o wypłacie zaliczek z tytułu pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1–4, określając procentową wielkość zaliczek, a także termin rozpoczęcia wypłaty tych zaliczek, mając na względzie przepisy ustawy budżetowej na dany rok i realizację tej ustawy oraz przepisy, o których mowa w art. 1 pkt 1, w tym przepisy wydane na podstawie art. 44 ust. 6 rozporządzenia 2021/2116

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
8880Dz.U. 2023 poz. 2496
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

(art. 27c ust.6)
2023-09-18

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - zaległe