Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8861Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 8)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

8)   warunki i sposób przeprowadzania egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3, oraz sposób przechowywania dokumentacji w tym zakresie

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8862Dz.U. 2023 poz. 900
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 47 ust.1 pkt 1c)
2018-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1)   podstawę programową:

c)  kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8863Dz.U. 2023 poz. 646
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 17 ust.1 pkt 2)
2019-04-21

 

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia: 

 2) szczegółowe warunki, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8864Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 118 pkt 2)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2)   sposób uiszczania opłat, o których mowa w art. 115 ust. 1
 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8865Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26a ust.4)
2018-02-16

Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dziennku Urzędowym RP "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 lutego danego roku, w drodze obwieszczenia, stawki, o których mowa w ust. 2

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8866Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 4a ust.5 pkt 1)
2016-12-10

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób nadawania unikatowych identyfikatorów rachunkom płatniczym prowadzonym przez dostawców,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8867Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 4a ust.5 pkt 2)
2016-12-10

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

2)   sposób nadawania numerów rozliczeniowych dostawcom prowadzącym rachunki płatnicze i uczestniczącym w systemach płatności,

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8868Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 4a ust.5 pkt 3)
2016-12-10

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

3)   szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania przez dostawców informacji do NBP w celu nadania numerów rozliczeniowych,

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8869Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 4a ust.5 pkt 4)
2016-12-10

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób nadawania dostawcom identyfikatora dostawcy,

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8870Dz.U. 2022 poz. 1327
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(art. 414)
2019-09-05

Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, tryb powoływania członków Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, organizację i tryb działania Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz zasady uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 niereprezentowanych w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8871Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 4a ust.5 pkt 5)
2016-12-10

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania przez dostawców informacji do NBP w celu nadania identyfikatora dostawcy,

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8872Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 4a ust.5 pkt 6)
2016-12-10

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

6) wzór wniosków, o których mowa w ust. 4

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8873Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 14f ust.1 pkt 1)
2017-02-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii KNF, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wykaz usług reprezentatywnych obejmujących co najmniej dziesięć, jednak nie więcej niż dwadzieścia usług powiązanych z rachunkiem płatniczym najczęściej wykorzystywanych przez konsumentów na krajowym rynku, za korzystanie z których przynajmniej jeden dostawca prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobiera opłatę;

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8874Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132zv pkt 1)
2017-02-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   kryteria oceny schematu płatniczego oraz szczegółowy zakres dokumentów i informacji, o których mowa w art. 132zn ust. 3 i 4,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8875Dz.U. 2023 poz. 900
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 142 ust.10 pkt 3)
2018-01-26

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowe warunki przechodzenia uczniów z jednych typów publicznych szkół artystycznych do innych typów publicznych szkół artystycznych

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8876Dz.U. 2023 poz. 900
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 142 ust.10 pkt 2)
2018-01-26

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych, w tym zakres, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania przydatności i egzaminu wstępnego, o których mowa w ust. 4, egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 7, oraz skład i szczegółowe zadania odpowiednio komisji rekrutacyjnej i komisji kwalifikacyjnej

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8877Dz.U. 2023 poz. 171
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 25a ust.5)
2019-02-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8878Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9 ust.4a pkt 1)
2025-07-02

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii i ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe:

1) wymagania techniczne w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunki jej współpracy z systemem elektroenergetycznym

 

 

 

 

Otwarte - niezaległe
 
8879Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9 ust.4a pkt 2a)
2025-07-02

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii i ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe:

2) warunki przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz tryb:

a) wydawania warunków przyłączania dla tej instalacji

 

 

 

 

Otwarte - niezaległe
 
8880Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9 ust.4a pkt 2b)
2025-07-02

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii i ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe:

2) warunki przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz tryb:

b) dokonywania zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, o którym mowa w art. 7 ust. 8d4

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - niezaległe