Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8861Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c pkt 1a)
2011-08-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe warunki i tryb oraz kryteria rozdziału środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie: a) zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie, o którym mowa w art. 22b,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8862Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c pkt 2)
2011-08-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8863Dz.U. 2006 Nr 100 poz. 696
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c)
2011-08-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. terminy składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8864Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c pkt 4)
2011-08-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. wzór wniosku o dofinansowanie;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8865Dz.U. 2006 Nr 100 poz. 696
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c)
2011-08-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. szczegółowe warunki i tryb przekazywania i rozliczania dofinansowaniaMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8866Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 53c ust.1)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, przepisy techniczne i eksploatacyjne dotyczące statków powietrznych kategorii specjalnej nieobjętych nadzorem EASA, sposób postępowania przy sprawdzaniu zdatności do lotu tych statków oraz wzory dokumentów z tym związane

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8867Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 53c ust.2 pkt 1)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w zakresie niezastrzeżonym dla EASA, w drodze rozporządzenia: 1. sposób postępowania przy zmianie, zawieszaniu i cofaniu certyfikatu typu, uzupełniającego certyfikatu typu oraz wzory tych dokumentów;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8868Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 53c ust.2 pkt 2)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w zakresie niezastrzeżonym dla EASA, w drodze rozporządzenia: 2. sposób postępowania przy wydawaniu, zmianie, zawieszaniu i cofaniu orzeczenia zdatności oraz wzory tego orzeczenia i wniosku o jego wydanie;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8869Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 53c ust.2)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w zakresie niezastrzeżonym dla EASA, w drodze rozporządzenia: 3. rodzaje prób w locie i lotów próbnych oraz sposób i warunki ich przeprowadzania;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8870Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 59a ust.5)
2020-10-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i eksploatacyjne w rozumieniu Załącznika 14 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2, dla lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 2

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8871Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 59a ust.6)
2020-10-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i eksploatacyjne w stosunku do lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 3

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8872Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 59a ust.7)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i eksploatacyjne w stosunku do lotnisk, o których mowa w ust. 4, oraz sposób i tryb przeprowadzania kontroli sprawdzającej

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8873Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 64b ust.13)
2011-09-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek, o których mowa w ust. 1

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8874Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 83a)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, podstawowe przepisy porządkowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku, obowiązujące w stosunku do wszystkich osób znajdujących się na terenie lotniska

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8875Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 87a ust.4 pkt 1)
2020-10-01

Minister właściwy do spraw transportu oraz Minister Obrony Narodowej określą, w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem przepisów międzynarodowych:

1) sposób wyznaczania stref przestrzeni powietrznej wykorzystywanych do żeglugi powietrznej, o których mowa w ust. 1

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8876Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 87a ust.4 pkt 2)
2020-10-01

Minister właściwy do spraw transportu oraz Minister Obrony Narodowej określą, w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem przepisów międzynarodowych:

2) szczegółowe warunki użycia lasera lub światła z innych źródeł w tych strefach

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8877Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 87a ust.4 pkt 3)
2020-10-01

Minister właściwy do spraw transportu oraz Minister Obrony Narodowej określą, w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem przepisów międzynarodowych:

3) tryb wydawania zgody na użycie lasera lub światła z innych źródeł

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8878Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 95a ust.4 pkt 2)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów szkolących;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8879Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 95a ust.4 pkt 3)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowe warunki i sposób prowadzenia rejestru podmiotów szkolących, tryb składania wniosków o wpis do rejestru podmiotów szkolących oraz zgłaszania zmiany danych rejestrowych

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8880Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 103c pkt 1)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do członków załóg statków powietrznych, o których mowa w art. 103a: 1. maksymalny okres pełnienia czynności lotniczych

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane