Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8881Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 157 pkt 1)
2022-01-29

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe dla siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8882Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 157 pkt 2)
2022-01-29

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec korzystający na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej z mobilności długoterminowej naukowca dla siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją „naukowiec”

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8883Dz.U. 2024 poz. 749
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

(art. 26 pkt 1)
2015-11-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór i sposób prowadzenia listy rzeczników patentowych, kierując się koniecznością zapewnienia przejrzystości

danych ujętych na liście

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8884Dz.U. 2023 poz. 1587
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 24 ust.7)
2016-01-23

 Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8885Dz.U. 2023 poz. 1587
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 54 ust.4)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, sposób nadawania numeru rejestrowego

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8886Dz.U. 2023 poz. 1587
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 57 ust.8 pkt 1)
2018-01-24

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek:

1)    opłaty rejestrowej,

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8887Dz.U. 2023 poz. 1587
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 57 ust.8 pkt 2)
2018-01-24

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek:

2)    opłaty rocznej

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8888Dz.U. 2023 poz. 1587
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 61)
2018-01-01

 Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru

Minister Środowiska 
Zamknięte - uchylone
 
8889Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 28 ust.14 pkt 2)
2021-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) organizację i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8890Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 28 ust.14 pkt 3)
2021-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) dokumenty wymagane od kandydata do służby i ich wzory

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8891Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 39 ust.5 pkt 1)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1)    wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania, mając na względzie rodzaj i zakres wytwarzania, a także zapewnienie odpowiedniej jakości produktu leczniczego i substancji czynnej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8892Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 99 ust.14)
2021-11-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8893Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 99 ust.14a)
2013-04-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 8a, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jej wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8894Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 28 ust.14 pkt 4)
2021-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) zakres testu sprawności fizycznej

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8895Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 39 ust.5 pkt 3)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych oraz wykaz dokumentów dołączanych do wniosku

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8896Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64f ust.3)
2012-10-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w poszczególnych kategoriach zezwoleń

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8897Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 39 ust.5 pkt 4)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4)    wzór wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8898Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 51b ust.13 pkt 1)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wzór wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych, o którym mowa w ust. 5, wzór wniosku o zmianę w tym rejestrze oraz szczegółowy wykaz dokumentów dołączanych do tego wniosku

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8899Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 239 ust.1 pkt 1)
2022-07-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów

publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej za wydanie i wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu

podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca i dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

oraz za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8900Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 239 ust.1 pkt 2)
2022-07-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów

publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane