Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8881Dz.U. 2023 poz. 1015
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 55a ust.2 pkt 2)
2019-09-05

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i terminy przekazywania kwoty, o której mowa w ust. 1 zdanie pierwsze

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8882Dz.U. 2023 poz. 1015
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 55a ust.2 pkt 3)
2019-09-05

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób i terminy rozliczania kwoty, o której mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, wraz ze wzorem rocznego roz-liczenia tej kwoty

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8883Dz.U. 2023 poz. 1015
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 56 ust.11)
2017-06-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób wyliczenia stawki

procentowej opłat, o których mowa w ust. 1 i 2

 

 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8884Dz.U. 2023 poz. 1015
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 94n ust.3)
2019-09-12

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków Rady Agencji

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8885Dz.U. 2023 poz. 1015
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 108 ust.9)
2017-06-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawki dodatku kontrolerskiego,

o których mowa w ust. 1 i 2, tryb przyznawania dodatku kontrolerskiego oraz jego utraty, a także sposób i tryb

dokonywania oceny, o której mowa w art. 107

 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8886Dz.U. 2023 poz. 1015
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 110a ust.6)
2022-09-08

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej wydawanej przez Agencję oraz tryb wydawania, wymiany i zwrotu tej legitymacji

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8887Dz.U. 2023 poz. 1028
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

(art. 59dg ust.3)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, oraz wzory formularzy sprawozdawczych, mając na względzie zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego dostępu do danych niezbędnych do sprawowania skutecznego nadzoru nad działalnością instytucji pożyczkowych.

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8888Dz.U. 2023 poz. 1028
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

(art. 59do ust.3 pkt 1)
2024-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) terminy wnoszenia, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1

– mając na względzie, aby wysokość wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nie wpływała w istotny sposób na zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia, konieczność zapewnienia skuteczności sprawowanego nadzoru oraz możliwość składania deklaracji o dokonaniu wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8889Dz.U. 2023 poz. 1028
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

(art. 59do ust.3 pkt 2)
2024-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i terminy rozliczania należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1

– mając na względzie, aby wysokość wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nie wpływała w istotny sposób na zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia, konieczność zapewnienia skuteczności sprawowanego nadzoru oraz możliwość składania deklaracji o dokonaniu wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8890Dz.U. 2023 poz. 1028
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

(art. 59do ust.3 pkt 3)
2024-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór deklaracji o dokonaniu wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru

– mając na względzie, aby wysokość wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nie wpływała w istotny sposób na zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia, konieczność zapewnienia skuteczności sprawowanego nadzoru oraz możliwość składania deklaracji o dokonaniu wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8891Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 7 ust.3a pkt 1)
2026-09-21

 Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrz-

nych i Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory, znaczenia i zakresy obowiązywania znaków i sygnałów drogowych w ruchu drogowym

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8892Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 7 ust.3a pkt 2)
2026-09-21

 Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrz-

nych i Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory lub rodzaje i zakresy stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8893Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 7 ust.3a pkt 3)
2026-09-21

 Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrz-

nych i Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) warunki, jakim powinny odpowiadać znaki i sygnalizatory drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu

drogowego

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8894Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 7 ust.3a pkt 4)
2026-09-21

 Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrz-

nych i Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

4) podstawowe warunki sytuowania znaków i sygnalizatorów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

drogowego w pasie drogowym

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
8895Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 8 ust.7 pkt 1)
2014-07-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór oraz tryb wydawania kart parkingowych osobom, o których mowa w ust. 3a pkt 1 i 2 oraz placówkom,

o których mowa w ust. 3a pkt 3

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8896Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 8 ust.7 pkt 2)
2014-07-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) zasady nadawania numerów wydawanym kartom parkingowym,

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8897Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 8 ust.7 pkt 3)
2014-07-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb postępowania w sprawie zwrotu karty parkingowej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8898Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 8 ust.7 pkt 4)
2014-07-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór wniosku o wydanie karty parkingowej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8899Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 8 ust.8)
2014-07-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw transportu i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj placówek

zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone

możliwości poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8900Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 8 ust.9 pkt 1)
2014-07-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość opłaty za wydanie karty parkingowej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane