Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8881Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96a ust.12 pkt 5)
2018-04-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

 5) identyfikatory oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8882Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96a ust.12 pkt 6)
2018-04-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

 6) wymiary i wzory recept wystawianych w postaci papierowej 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8883Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96b ust.2e)
2021-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki organizacyjne

i techniczne, które powinny spełniać aplikacje mobilne służące do przesyłania danych, o których mowa

w ust. 2b, oraz sposób wymiany informacji w postaci elektronicznej między Internetowym Kontem Pacjenta

i aplikacjami mobilnymi

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8884Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107 ust.8)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia opis systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 5, zawierający minimalną funkcjonalność systemu, oraz zakres komunikacji między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8885Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 1)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz dziedzin farmacji, w których jest możliwe odbywanie szkolenia specjalizacyjnego

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8886Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 2)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) wykaz kodów specjalizacji w określonych dziedzinach

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8887Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 3)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych, o których mowa w art. 107c ust. 10 pkt 1

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8888Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 4)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wykaz specjalności, w których farmaceuta posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia, uzyskaną na podstawie

dotychczasowych przepisów, może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie, po odbyciu szkolenia

specjalizacyjnego, zgodnie z programem, o którym mowa w art. 107e ust. 3

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8889Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 5)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) zakres danych zawartych w EKS

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8890Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 6)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) zakres informacji, o których mowa w art. 107i ust. 3, wprowadzanych do SMK przez kierownika specjalizacji

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8891Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 7)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 107t ust. 4, uwzględniając konieczność zachowania bezstronności

pracy PKE

 

 
Zamknięte - uchylone
 
8892Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 8)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8) szczegółowy tryb działania PKE, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków PKE

 

 
Zamknięte - uchylone
 
8893Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 9)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9) szczegółowy sposób i tryb składania PESF oraz ustalania jego wyników, uwzględniając konieczność prawidłowego

i efektywnego przeprowadzenia PESF oraz zapewnienia równego traktowania osób składających PESF

 

 
Zamknięte - uchylone
 
8894Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 10)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

10) wzór dyplomu specjalisty

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8895Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 11)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

11) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu lub odpisu dyplomu PESF oraz sposób uiszczania opłaty za

wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PESF

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8896Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 12)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

12) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PESF oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie

korekty dyplomu, uwzględniając konieczność prawidłowego i sprawnego wydania dokumentu potwierdzającego

złożenie PESF

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8897Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 13)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

13) wysokość opłaty za PESF, uwzględniając koszty przeprowadzenia PESF oraz wydania dyplomu potwierdzającego

uzyskanie tytułu specjalisty

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8898Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zf ust.4 pkt 1)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) ramowy program ciągłych szkoleń

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8899Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zf ust.4 pkt 2)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres oraz formy zdobywania wiedzy teoretycznej w ramach ciągłego szkolenia

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8900Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zf ust.4 pkt 3)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób odbywania ciągłego szkolenia, w tym tryb dokumentowania jego przebiegu

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone