Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8881Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 105 ust.5 pkt 3)
2021-12-05

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przecidziałania narkomanii;

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8882Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 105 ust.5 pkt 4)
2021-12-05

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

4)  szczegółowe warunki i tryb kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz wzory dokumentów z tym związane

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8883Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 111 ust.1 pkt 1)
2013-01-20

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe programy kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8884Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 111 ust.1 pkt 2)
2013-01-20

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. szczegółowy tryb postępowania w sprawie wydania i przedłużenia zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8885Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 111 ust.1 pkt 3)
2013-01-20

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. wzór zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz wzory innych dokumentów stosowanych w sprawach, o których mowa w pkt 2;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8886Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 111 ust.1 pkt 4)
2013-01-20

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8887Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 1)
2013-08-11

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotu prowadzącego ośrodek doskonalenia techniki jazdy w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych oraz wyposażenia dydaktycznego;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8888Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 2)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. warunki przeprowadzania zajęć;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8889Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 3)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. program szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8890Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 4)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. zakres i warunki egzaminu dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8891Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 5a)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. wysokość: a) opłaty za egzamin dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy w zależności od zakresu prowadzonego egzaminu,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8892Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 5b)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. wysokość: b) stawek wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8893Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 5c)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. wysokość: c) opłaty za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8894Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 5d)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. wysokość: d) opłaty za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8895Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 6a)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 6. wzór: a) wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8896Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 6b)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 6. wzór: b) zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8897Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 6c)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 6. wzór: c) wniosku o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8898Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 6d)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 6. wzór: d) świadectwa instruktora techniki jazdy

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8899Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 7)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 7. sposób prowadzenia rejestru osób szkolonych oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8900Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 8)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 8. wzór i sposób nadawania numerów ewidencyjnych ośrodka doskonalenia techniki jazdy i numerów w ewidencji instruktorów techniki jazdy

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane