Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8881Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 104 ust.1 pkt 4d)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi dla specjalności, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 1, 3 i 5 oraz art. 95 ust. 2 pkt 1 - 7, w drodze rozporządzenia: 4. szczegółowe warunki i sposób: d) prowadzenia rejestru personelu lotniczego,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8882Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 104 ust.1 pkt 4c)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi dla specjalności, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 1, 3 i 5 oraz art. 95 ust. 2 pkt 1 - 7, w drodze rozporządzenia: 4. szczegółowe warunki i sposób: c) uzyskiwania i sprawdzania kwalifikacji lotniczych,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8883Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 104 ust.1 pkt 4b)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi dla specjalności, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 1, 3 i 5 oraz art. 95 ust. 2 pkt 1 - 7, w drodze rozporządzenia: 4. szczegółowe warunki i sposób: b) uznawania, zawieszania uznania, cofania uznania, przywracania uznania obcych licencji i świadectw kwalifikacji oraz wynikających z nich uprawnień, wydawanych przez właściwy organ obcego państwa

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8884Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 104 ust.1 pkt 4a)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi dla specjalności, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 1, 3 i 5 oraz art. 95 ust. 2 pkt 1 - 7, w drodze rozporządzenia: 4. szczegółowe warunki i sposób: a) wydawania, przedłużania, wznawiania, wymiany, cofania, ograniczania, zawieszania i przywracania licencji i świadectw kwalifikacji oraz wynikających z nich uprawnień,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8885Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 104 ust.1 pkt 3)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi dla specjalności, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 1, 3 i 5 oraz art. 95 ust. 2 pkt 1 - 7, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów licencji i świadectw kwalifikacji, dotyczące kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8886Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 104 ust.1 pkt 2)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi dla specjalności, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 1, 3 i 5 oraz art. 95 ust. 2 pkt 1 - 7, w drodze rozporządzenia: 2. uprawnienia przyznawane i wpisywane do licencji lub świadectw kwalifikacji;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8887Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 104 ust.1 pkt 1)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi dla specjalności, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 1, 3 i 5 oraz art. 95 ust. 2 pkt 1 - 7, w drodze rozporządzenia: 1. wzory licencji i świadectw kwalifikacji;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8888Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 103c pkt 5)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do członków załóg statków powietrznych, o których mowa w art. 103a: 5. formy pełnienia gotowości oraz warunki ich wliczania do czasu pracy

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8889Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 103c pkt 4)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do członków załóg statków powietrznych, o których mowa w art. 103a: 4. ograniczenia czasu lotu;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8890Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 103c pkt 3)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do członków załóg statków powietrznych, o których mowa w art. 103a: 3. okresy wypoczynku należne w związku z pełnieniem czynności lotniczych;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8891Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 103c pkt 2)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do członków załóg statków powietrznych, o których mowa w art. 103a: 2. przerwy w pełnieniu czynności lotniczych;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8892Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 103c pkt 1)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do członków załóg statków powietrznych, o których mowa w art. 103a: 1. maksymalny okres pełnienia czynności lotniczych

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8893Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 53c ust.2 pkt 2)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w zakresie niezastrzeżonym dla EASA, w drodze rozporządzenia: 2. sposób postępowania przy wydawaniu, zmianie, zawieszaniu i cofaniu orzeczenia zdatności oraz wzory tego orzeczenia i wniosku o jego wydanie;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8894Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 53c ust.2 pkt 1)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w zakresie niezastrzeżonym dla EASA, w drodze rozporządzenia: 1. sposób postępowania przy zmianie, zawieszaniu i cofaniu certyfikatu typu, uzupełniającego certyfikatu typu oraz wzory tych dokumentów;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8895Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 53c ust.1)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, przepisy techniczne i eksploatacyjne dotyczące statków powietrznych kategorii specjalnej nieobjętych nadzorem EASA, sposób postępowania przy sprawdzaniu zdatności do lotu tych statków oraz wzory dokumentów z tym związane

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8896Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 163 pkt 1)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określa, w drodze rozporządzenia,  1. szczegółowe warunki, tryb dokonywania, zakres oraz kryteria oceny, czy dany podmiot spełnia wymagania niezbędne w procesie certyfikacji;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8897Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 103 ust.4)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki rozliczania czasu pracy personelu lotniczego, o którym mowa w ust. 1 i 2

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
8898Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 189a ust.2)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ustala, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, Krajowy Program Ułatwień Lotnictwa Cywilnego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8899Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 189 ust.3)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, Krajowy Program Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8900Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 182 pkt 5)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. szczegółowe warunki udostępniania i korzystania z infrastruktury lotniska oraz ustalania i pobierania opłat za dostęp do urządzeń i powierzchni lotniska oraz opłat za użytkowanie scentralizowanej infrastruktury

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane